logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

Napis nowość przy nazwie szkolenia oznacza, że nie było go w ofercie WODN KURSOR w poprzednim roku szkolnym.
Napis e-learning przy nazwie szkolenia oznacza, że jest ono prowadzone przez Internet.

Organizacja szkoleń

Po wpisaniu fragmentu nazwy, poniżej zostaną pokazane tylko wybrane kursy.

Kursy nadające uprawnienia

Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora

6. Diagnoza i rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze w bieżącej pracy szkoły ukierunkowane na przeciwdziałanie postpandemicznym problemom uczniów

7. Jak wspierać uczniów po powrocie do szkoły po pandemii? Problemy psychologiczne, emocjonalne i wychowawcze

8. Wsparcie emocjonalne i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

9. Powrót do tradycyjnego nauczania – łagodzenie skutków izolacji i gwałtownych zmian nowość

10. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nowość

11. Praca z uczniem obcokrajowcem

12. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej nowość

13. Jak podnieść jakość procesu kształcenia? nowość

14. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

15. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych nowość

16. Jak uczynić szkołę/placówkę innowacyjną i przyjazną? nowość

17. Innowacja z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – szansą rozwoju szkoły nowość

18. Zdalna szkoła, zdalne lekcje – jak efektywnie organizować proces kształcenia zdalnego?

19. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięganie po dziedzictwo cywilizacyjne Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej nowość

20. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 nowość

21. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji nowość

22. Budowanie i zarządzanie zgranym zespołem oraz wspieranie identyfikacji członka z zespołem nowość

23. Tworzenie programu naprawczego szkoły/placówki nowość

24. Prawo pracy w szkołach i placówkach oświatowych – zakres stosowania Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy nowość

25. Zamówienia publiczne – wydatkowanie środków publicznych zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego nowość

26. Zarządzenia i uchwały w pracy szkoły/placówki nowość

27. Szkolny savoir vivre nowość

28. Zawód tutora w działaniach nastawionych na wynik nowość

29. Kurs lidera nowość

Awans zawodowy

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela

37. „Znaleźć złoty środek”, czyli jak osiągać cele edukacyjne stosując TIK oraz inne metody aktywizujące

38. Czytam, interpretuję, piszę, mówię, argumentuję – jak przygotować uczniów do nowej matury 2023 z języka polskiego? Strategie, metody nowość

39. „Wysoka wrażliwość” w szkolnej ławce nowość

40. Jak uczyć, żeby nauczyć – zasady skutecznej edukacji

41. Jak kształtować u uczniów postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne?

42. Edukacja STEAM z „Laboratoriami przyszłości” nowość

43. Warsztaty kreatywnego myślenia nowość

44. Warsztat kreatywnego uczenia się i szybkiego zapamiętywania (mnemotechniki) dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i specjalistów w oparciu o neurodydaktykę i kognitywistykę nowość

45. Roboty w edukacji wczesnoszkolnej nowość

46. Metoda projektów w przedszkolu i klasach I-III nowość

47. „To lekcja, żarty na bok” – czy to konieczne? nowość

48. Przedszkole artystyczne – innowacyjna praca w przedszkolu wg koncepcji Reggio Emilia nowość

49. Kurs Freblowski nowość

50. Edukacja matematyczna w przedszkolu i klasach I–III – niekonwencjonalnie nowość

51. Mały matematyk – edukacja matematyczna dzieci wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

52. Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym nowość

53. „Papierowe składanki i nie tylko” – rozwijanie zręczności manualnej dzieci nowość

54. „Zabawy z farbą” – warsztaty dla nauczycieli nowość

55. „Wiosna i Wielkanoc” w działalności plastyczno-technicznej nowość

56. „To już zima i święta” – warsztaty plastyczne dla nauczycieli nowość

57. Warsztat sprawnego uczenia się, szybkiego czytania i improwizacji nowość

58. Jak utrwalać wiadomości, by proces uczenia się był efektywny? nowość

59. Słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem, czyli metody aktywizujące w praktyce szkolnej nowość

60. Nauka przyjazna dla mózgu – wybierz swój styl uczenia się nowość

61. Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

62. Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?

63. Zaburzenia koncentracji uwagi nowość

64. Ciekawe ćwiczenia warsztatowe i narzędzia dydaktyczne do wykorzystania na różnych lekcjach szkolnych – w zgodzie z neurodydaktyką, kognitywistyką i tutoringiem

65. Metody „przyjazne mózgowi” – jak rozwijać potencjał uczniów wykorzystując techniki neurodydaktyczne? nowość

66. „By chciało się chcieć” – motywacyjne dylematy nowość

67. Uczeń trudny. Jak go motywować do nauki? nowość

68. Myślenie pozytywne i psychologia pozytywna w praktyce, czyli koncentruj się na tym, czego chcesz, a nie na tym, czego nie chcesz! nowość

69. Metoda Dialogu Motywującego w pracy z niezmotywowanym uczniem

70. Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa nowość

71. Praca z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów nowość

72. Specyficzne trudności w nauce – przyczyny, objawy, działania terapeutyczne nowość

73. Wspomaganie w nauce ucznia z trudnościami w uczeniu się nowość

74. Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych

75. Uczeń zdolny. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych nowość

76. Indywidualizacja kształcenia – 7 pomysłów na Twoją lekcję

77. Aktywna świetlica w szkole – kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

78. Animator zabaw dla dzieci – zawód dla nauczyciela nowość

Ocenianie osiągnięć uczniów

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

85. Edukacja włączająca – inkluzywna w praktyce szkolnej; dobre praktyki i wyzwania nowość

86. Bariery w integracji osób z niepełnosprawnością – czy jest możliwa dostępność? nowość

87. Uczeń z opinią lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole/placówce oświatowej nowość

88. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

89. Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu nowość

90. Metody wspomagania komunikacji dziecka niepełnosprawnego nowość

91. Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12. roku życia wg profilu psychoedukacyjnego PEP-R Erica Schoplera nowość

92. Dziecko autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole, placówce nowość

93. Zespół Aspergera – co nauczyciel wiedzieć powinien? nowość

94. Uczeń z Zespołem Aspergera w okresie dorastania nowość

95. Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu i fobia szkolna

96. Trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

97. Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce

98. Łobuziak czy cicha myszka? Niegrzeczne czy niezgrabne? – dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w domu, przedszkolu i szkole

99. Dokumentowanie oraz ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom/uczniom w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej

100. Wspomagać ucznia czy nauczyciela – zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)

101. Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji

Wychowawcze umiejętności nauczyciela

110. Wychowanie do wartości podstawą kształtowania dojrzałości emocjonalno-społecznej nowość

111. Poczucie własnej wartości – jak je wspierać i rozwijać w codziennej pracy wychowawczej z uczniami?

112. Gry towarzyskie i edukacyjne do wykorzystania w budowaniu pozytywnej samooceny, efektywnej komunikacji i kształceniu umiejętności poznawczych nowość

113. Empatia wśród uczniów i nauczycieli – jak ją kształtować i rozwijać? nowość

114. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz budowanie poczucie bezpieczeństwa

115. Jak zrozumieć nastolatka – wymagania szkolne a problemy wieku dojrzewania

116. Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – czy można się jej nauczyć?

117. Sytuacje kryzysowe, sposoby i zasoby. Emocje, stres, lęki, depresja – ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nowość

118. Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży nowość

119. Emocjonalne i behawioralne problemy dzieci i młodzieży nowość

120. Stres w trudnych czasach. Jak chronić, motywować i wspierać?

121. Trening radzenia sobie ze stresem i relaksacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych – biofeedbacku i mindfulness nowość

122. Stres u uczniów w młodszym wieku szkolnym nowość

123. Dziecko przed ekranem. Pozwolić czy zabronić? nowość

124. Zagrożenia płynące z Sieci nowość

125. Nowe oblicze współczesnych zagrożeń duchowych nowość

126. Granice i konsekwencje w pracy z dzieckiem/uczniem, zamiast kar nowość

127. Zarządzanie sobą w czasie, czyli jak nie ulegać dystraktorom (np. mediom społecznościowym) – ćwiczenia praktyczne do wykorzystania na lekcji wychowawczej nowość

128. Jak prowadzić zajęcia grupowe i indywidualne z wykorzystaniem gry dr RefleksJA? nowość

129. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

130. Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci

131. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zadań programu wychowawczo-profilaktycznego

132. Realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci

133. Klasa jako grupa wychowawcza nowość

134. Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

135. Jak uczyć i wychowywać dziecko z zaburzeniami zachowania? nowość

136. Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji

137. Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży nowość

138. Dziecko – ofiara przemocy nowość

139. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo w szkole/placówce nowość

140. Mediacja, jako pozasądowy sposób rozwiązywania konfliktów nowość

141. Mediacje rówieśnicze nowość

142. Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole nowość

143. Nauczyciele, rodzice, uczniowie. Relacje, komunikacja, bycie razem nowość

144. Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować? nowość

145. Rodzina dysfunkcjonalna – specyfika funkcjonowania. Metody pracy z dziećmi ze środowisk zmarginalizowanych nowość

146. Jak utrzymać dyscyplinę w świetlicy szkolnej? – z poradnika praktyka nowość

147. Konsekwencje „zdalnego” życia dzieci i młodzieży w okresie pandemii – o czym każdy nauczyciel i rodzic wiedzieć powinien?

Umiejętności psychologiczne i interpersonalne

Zdrowie uczniów i profilaktyka

Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)

Tematy szkoleń rad pedagogicznych

Karta zgłoszenia oraz Karta zamówienia szkolenia