logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Napis nowość przy nazwie szkolenia oznacza, że nie było go w ofercie WODN KURSOR w poprzednim roku szkolnym.
Napis e-learning przy nazwie szkolenia oznacza, że jest ono prowadzone przez Internet.

Organizacja szkoleń

Po wpisaniu fragmentu nazwy, poniżej zostaną pokazane tylko wybrane kursy.

Kursy nadające uprawnienia

Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora

Awans zawodowy nauczycieli

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela

30. Jak planować pracę z młodszym uczniem (absolwentem 8-klasowej szkoły podstawowej) w szkole ponadpodstawowej - dostosowanie metod i form pracy do potrzeb ucznia

31. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

32. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej

33. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach

34. Innowacyjne podejście w zakresie rozwijania kompetencji językowych uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej

35. Język polski - poza ławką i schematem oraz z ciekawym tematem

36. Sposoby doskonalenia umiejętności językowych uczniów w kontekście nowej podstawy programowej

37. „Kompetentny nauczyciel - kompetentni uczniowie” - nauczyciel jako kreator procesu edukacyjnego

38. Kształcenie kompetencji kluczowych w różnych sytuacjach edukacyjnych

39. Efektywne uczenie w praktyce - jak nauczyć uczniów uczenia się?

40. Planowanie i realizacja lekcji z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych

41. Heksy edukacyjne - pomysł na innowację metodyczną

42. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

43. Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z mózgiem?

44. Metody szybkiego czytania i uczenia się, czyli co zrobić, by zwiększyć efektywność pracy ucznia?

45. Mnemotechniki, czyli słów kilka o technikach szybkiego zapamiętywania

46. Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się?

47. Metody i techniki motywujące do uczenia się

48. Metoda „Dialogu motywujacego” w pracy z niezmotywowanym uczniem

49. Koncentracja - skuteczny trening skupiania uwagi

50. Kreatywność. Jak wyzwalać kreatywność i myślenie innowacyjne?

51. Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów

52. Rola myślenia kreatywnego w przygotowaniu ucznia do egzaminu ósmoklasisty

53. Trening kreatywności

54. Rozwijanie kreatywności uczniów w aspekcie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

55. Zajęcia twórczości - rozwijanie zdolności i dyspozycji twórczych oraz kreatywności dzieci w młodszym wieku szkolnym

56. Kompetencje emocjonalne w praktyce dydaktyczno-wychowawczej

57. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej

58. Myślenie wizualne w edukacji

59. Metoda projektów w pracy z uczniami

60. Projekt edukacyjny w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

61. Nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne aktywizujące metody oraz strategie nauczania i uczenia się w edukacji wczesnoszkolnej

62. Jak zorganizować lekcję odwróconą?

63. Indywidualizacja, kolejny „balon edukacyjny” czy nowe możliwości oddziaływań?

64. Indywidualizacja procesu kształcenia - praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się

65. Podstawy GeoGebry

66. Ciągi w GeoGebrze

67. 3D w GeoGebrze

68. Inspiracje wczesnoszkolne - metody i formy pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej

69. Nauka łatwa i przyjemna - jak pomóc dzieciom osiągnąć sukces?

70. Nauczanie wielozmysłowe czyli nauka przez działanie w edukacji wczesnoszkolnej

71. Czytanie w edukacji i wychowaniu dziecka

72. Metody wspierające opanowanie umiejętności czytania i pisania przez dzieci w młodszym wieku szkolnym

73. Wczesnoszkolna edukacja matematyczna - nowoczesne metody pracy

74. Mały matematyk - edukacja matematyczna dzieci wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

75. Matematyka na poważnie i na wesoło - metody, ćwiczenia i zabawy wprowadzające dzieci w wieku przedszkolnym w świat matematyki

76. Ciekawa lekcja wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej

77. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym

78. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej

79. Diagnoza funkcjonowania dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

80. Specyficzne trudności w nauce - przyczyny, objawy, działania terapeutyczne

81. Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych

82. Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

83. Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki pisania - elementy terapii ręki

84. Wspieranie dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

85. Prace domowe - zadawaj z sensem

86. Zajęcia twórcze w pracy z dzieckiem

87. „Zimowo i świątecznie” - sposoby wykorzystania różnorodnych materiałów plastycznych w pracy z dziećmi

88. „Wiosennie i świątecznie” - sposoby wykorzystania różnorodnych materiałów plastycznych w pracy z dziećmi

89. Słowo, muzyka, ruch - metoda Carla Orffa

90. Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

91. Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

92. Tańczę, tupię, podskakuję - zabawy taneczne z elementami tańców w kręgu

93. Tańce integracyjne w pracy z grupą

94. Animator zabaw dziecięcych - w szkole, w turystyce, na imprezach dla dzieci

95. Aktywna świetlica w szkole - kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

Ocenianie osiągnięć uczniów

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

105. Cukrzyca, wahania glikemii - dziecko chore na cukrzycę w szkole/placówce

106. Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia - organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

107. Zaburzenia widzenia obuocznego czy dysleksja? Znaczenie terapii ortoptycznej w rozwoju i usprawnianiu widzenia obuocznego u dzieci i młodzieży

108. Zaburzenia uczenia się - dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej

109. Zobaczyć dysleksję - jak czyta dziecko z dysleksją?

110. Dziecko z uszkodzonym słuchem w szkole ogólnodostępnej - organizacja procesu kształcenia na różnych etapach edukacyjnych

111. Dziecko z zaburzeniami mowy o typie afazji w szkole - organizacja procesu kształcenia

112. Dziecko z dyzartrią towarzyszącą mózgowemu porażeniu dziecięcemu (MPD) w szkole ogólnodostępnej - organizacja procesu kształcenia

113. Profilaktyka i grupowa terapia logopedyczna z wykorzystaniem logorytmiki

114. Wczesna obserwacja dziecka pod kątem spektrum zaburzeń autystycznych. Narzędzia badań przesiewowych

115. Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem - Profil Psychoedukacyjny PEP-R

116. Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej - specyfika funkcjonowania, metody pracy

117. Trening umiejętności społecznych dla uczniów ze spektrum autyzmu

118. Plany aktywności jako metoda uczenia samodzielności osób ze spektrum autyzmu

119. Wykorzystanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji w edukacji i terapii osób z autyzmem

120. Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem

121. Jak pomagać dziecku z zaburzoną integracja sensoryczną?

122. Terpia ręki z elementami stymulacji wielozmysłowej poprzez działania plastyczne

123. Nauczyciel wspomagający w szkole/placówce ogólnodostępnej

124. Efektywna praca nauczyciela wspomagającego z uczniem ze spektrum autyzmu

125. Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji

Wychowawcze umiejętności nauczyciela

144. Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów - sprawdzone pomysły na aktywny udział w życiu szkoły i środowiska

145. Dyscyplina w klasie

146. Trudna klasa - jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

147. Procedury w pracy z trudnym uczniem

148. Skuteczne metody wychowawcze

149. Trening skutecznego wychowania

150. Pomysły dla wychowawców - warsztaty

151. Procedury postępowania w przypadku przemocy i agresji wśród uczniów

152. Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych

153. Pokolenie Y, pokolenie Google wyzwaniem dla nauczycieli

154. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

155. Uzależnienia niechemiczne - młodzież jako grupa ryzyka

156. Profilaktyka uzależnień behawioralnych w szkołach i placówkach oświatowych

157. Stop cyberprzemocy! Bezpieczeństwo uczniów w sieci

158. Zagrożenia w cyberprzestrzeni-przeciwdziałanie i profilaktyka

159. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży

160. Depresja u nastolatków, zachowania samobójcze i samookaleczenia

161. Przeciwdziałanie depresji u dzieci i młodzieży

162. Oswoić lęk - zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży

163. Poczucie własnej wartości, czyli słów kilka o sposobach wzmacniania samooceny uczniów

164. Wzmacnianie samooceny dzieci i młodzieży

165. Jak stworzyć jedną drużynę? - integracja zespołu klasowego

166. Nauczyciel i rodzic w koalicji - budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów

167. Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza

Umiejętności psychologiczne i interpersonalne

Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)

Brak kursów dodanych do oferty w tym roku szkolnym.

Tematy szkoleń rad pedagogicznych

Karta zgłoszenia oraz Karta zamówienia szkolenia