logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Napis nowość przy nazwie szkolenia oznacza, że nie było go w ofercie WODN KURSOR w poprzednim roku szkolnym.
Napis e-learning przy nazwie szkolenia oznacza, że jest ono prowadzone przez Internet.

Organizacja szkoleń

Po wpisaniu fragmentu nazwy, poniżej zostaną pokazane tylko wybrane kursy.

Kursy nadające uprawnienia

Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora

Awans zawodowy

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela

30. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

31. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych nowość

32. Realizacja podstawy programowej kształcenia branżowego nowość

33. Zasady konstruktywizmu w praktyce edukacyjnej nowość

34. Przestrzenie edukacyjne sprzyjające procesowi uczenia się uczniów nowość

35. Strategie skutecznej nauki w epoce cyfrowej nowość

36. Innowacyjne podejście w zakresie rozwijania kompetencji językowych uczniów klas V–VIII szkoły podstawowej

37. Język polski – poza ławką i schematem oraz z ciekawym tematem

38. Podstawy efektywnego czytania, czyli jak czytać szybciej i rozumieć więcej? nowość

39. Wykorzystanie w edukacji czytelniczej narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość nowość

40. Zastosowanie maty edukacyjnej w nauczaniu programowania oraz innych edukacjach nowość

41. „Badam i doświadczam” – obserwacje i doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej nowość

42. Ciekawi, zdolni, kreatywni – jak pracować z uczniem zdolnym na przedmiotach przyrodniczych? nowość

43. Jak pomóc uczniom pokonać próg edukacyjny? nowość

44. Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę? nowość

45. „Kompetentny nauczyciel – kompetentni uczniowie” – nauczyciel jako kreator procesu edukacyjnego

46. Kształcenie kompetencji kluczowych w różnych sytuacjach edukacyjnych

47. Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?

48. Planowanie i realizacja lekcji z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych

49. Twórcze myślenie, jako umiejętność wspomagająca proces uczenia się i rozwiązywania problemów nowość

50. Heksy edukacyjne – pomysł na innowację metodyczną

51. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

52. Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z mózgiem?

53. Warsztat sprawnego uczenia się, szybkiego czytania i improwizacji nowość

54. Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się?

55. O motywacji klasycznie i nowatorsko nowość

56. Jak motywować uczniów do nauki? nowość

57. Techniki uczenia się i motywowania nowość

58. Metoda „Dialogu motywującego” w pracy z niezmotywowanym uczniem

59. Koncentracja – skuteczny trening skupiania uwagi

60. Trening koncentracji uwagi z wykorzystaniem nowoczesnych metod: biofeedbacku i mindfulness nowość

61. Kreatywność. Jak wyzwalać kreatywność i myślenie innowacyjne?

62. Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów

63. Rozwijanie kreatywności uczniów w aspekcie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

64. Jak rozwijać samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów na przedmiotach przyrodniczych w szkole ponadpodstawowej nowość

65. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej

66. Pomóż dziecku w nauce poprzez ćwiczenia ruchowe nowość

67. Inspiracje wczesnoszkolne – metody i formy pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej

68. Wczesnoszkolna edukacja polonistyczna – nowoczesne metody pracy nowość

69. Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – nowoczesne metody pracy

70. Mały matematyk – edukacja matematyczna dzieci wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

71. Matematyka na poważnie i na wesoło – metody, ćwiczenia i zabawy wprowadzające dzieci w wieku przedszkolnym w świat matematyki

72. Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych

73. Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

74. Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki pisania – elementy terapii ręki

75. Prace domowe, jako mądra inwestycja edukacyjna nowość

76. „Zimowo i świątecznie” – sposoby wykorzystania różnorodnych materiałów plastycznych w pracy z dziećmi

77. „Wiosennie i świątecznie” – sposoby wykorzystania różnorodnych materiałów plastycznych w pracy z dziećmi

78. Słowo, muzyka, ruch – metoda Carla Orffa

79. Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

80. Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

81. Tańczę, tupię, podskakuję – zabawy taneczne z elementami tańców w kręgu

82. Aktywna świetlica w szkole – kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

Ocenianie osiągnięć uczniów

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

89. Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

90. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej, czyli indywidualizacja kształcenia i dostosowywanie wymagań edukacyjnych w realiach szkolnych nowość

91. Indywidualnie oraz z grupą – indywidualne nauczanie dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi krok po kroku nowość

92. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej nowość

93. Wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w pracy zdalnej nowość

94. Specyficzne trudności w nauce – przyczyny, objawy, możliwości działań terapeutycznych nowość

95. Metody terapii specyficznych trudności w nauce uczniów kl. I–III i klas IV–VIII nowość

96. Dziecko z zaburzeniami mowy o typie afazji w szkole – organizacja procesu kształcenia

97. Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R

98. Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej – specyfika funkcjonowania, metody pracy

99. Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce oświatowej nowość

100. Trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

101. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nowość

102. Jak redagować program zajęć specjalistycznych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi? nowość

103. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi nowość

104. Niegrzeczne, niezgrabne czy z zaburzeniami integracji sensorycznej – nadwrażliwe sensorycznie dziecko w przedszkolu i w szkole nowość

105. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej nowość

106. Wybrane metody terapii i wspomagania w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną nowość

107. Dokumentowanie oraz ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom/uczniom w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej nowość

108. Terapia ręki z elementami stymulacji wielozmysłowej poprzez działania plastyczne

109. Nauczyciel wspomagający w szkole/placówce ogólnodostępnej

110. Efektywna praca nauczyciela wspomagającego z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

111. Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji

112. Obsługa narzędzi i platform online do prowadzenia szkoleń/zajęć zdalnych nowość

113. Jak skutecznie prowadzić zajęcia online? – wykorzystanie platformy Google Classroom i Hangouts Meet w komunikacji z uczniami i nauczycielami nowość

114. Google Classroom jako wirtualna klasa nowość

115. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów w aspekcie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

116. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

117. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

118. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w kształceniu zdalnym nowość

119. Niezbędnik online w pracy nauczyciela nowość

120. Dysk Google w pracy zdalnej nauczyciela nowość

121. Organizacja procesów edukacyjnych w G-Suite nowość

122. Projektowanie zadań na lekcje z zastosowaniem Genially nowość

123. Microsoft Teams w praktyce – organizacja procesów edukacyjnych nowość

124. Tworzenie i prowadzenie kursów zdalnych na platformie Moodle nowość

125. Tworzenie gier i aplikacji dla systemu Android nowość

126. Tworzenie quizów, testów, ankiet i mierników za pomocą programów internetowych nowość

127. Dydaktyka medialna – zastosowanie TIK w pracy nauczyciela

128. Sztuczna inteligencja wokół nas nowość

129. Narzędzia w Microsoft Office 365 – praca zdalna nowość

130. Nauczanie programowania w edukacji wczesnoszkolnej

131. Praca w chmurze

132. Jak wykonać skuteczną prezentację multimedialną?

133. Projektowanie wideoprezentacji nowość

134. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym

Wychowawcze umiejętności nauczyciela

135. Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów – sprawdzone pomysły na aktywny udział w życiu szkoły i środowiska

136. O potrzebie wychowania do wartości nowość

137. Wychowanie i profilaktyka w szkole, czyli sposoby realizacji zadań wychowawczych szkoły tradycyjnie i na odległość nowość

138. Skuteczne metody wychowawcze

139. Trening skutecznego wychowania nowość

140. Jak uczyć solidarności społecznej – pomysły nie tylko na lekcje nowość

141. Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

142. Uczeń agresywny w szkole – procedury postępowania nowość

143. Przemoc wśród dzieci, młodzieży, młodocianych – zagrożenia i możliwe skutki natychmiastowe oraz konsekwencje długofalowe; przyczyny oraz przeciwdziałanie i profilaktyka nowość

144. Procedury postępowania w przypadku przemocy i agresji wśród uczniów

145. Przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oświatowych nowość

146. Substancje psychoaktywne – zagrożenia wynikające z ich używania przez dzieci i młodzież; elementy profilaktyki uzależnień nowość

147. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

148. Uzależnienia niechemiczne – młodzież jako grupa ryzyka

149. Nieznany Świat – nałóg czy rozrywka czyli gdzie są dzieci, gdy tu ich nie ma? nowość

150. Stop cyberprzemocy! Bezpieczeństwo uczniów w Sieci

151. Przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni nowość

152. Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji u dzieci i młodzieży nowość

153. Depresja i zachowania suicydalne uczniów nowość

154. Trening umiejętności społecznych nowość

155. Ciekawa lekcja wychowawcza – pomysły do wykorzystania nowość

156. Edukacja medialna na godzinie wychowawczej nowość

157. Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole nowość

158. Skuteczna współpraca z rodzicami w szkołach i placówkach oświatowych nowość

159. Skuteczna komunikacja z rodzicami (także trudnymi) nowość

Umiejętności psychologiczne i interpersonalne

Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)

Tematy szkoleń rad pedagogicznych

Karta zgłoszenia oraz Karta zamówienia szkolenia