logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Napis nowość przy nazwie szkolenia oznacza, że nie było go w ofercie WODN KURSOR w poprzednim roku szkolnym.
Napis e-learning przy nazwie szkolenia oznacza, że jest ono prowadzone przez Internet.

Organizacja szkoleń

Po wpisaniu fragmentu nazwy, poniżej zostaną pokazane tylko wybrane kursy.

Kursy nadające uprawnienia

Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora

6. Statuty szkół/placówek w roku szkolnym 2019/2020

7. Dwa roczniki - jeden poziom. Jak pomóc absolwentom szkoły podstawowej odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkolnej? nowość

8. Otwórz się na innowację - prawo, teoria, praktyka edukacyjna nowość

9. Wspomaganie pracy szkoły w zakresie kształcenia kompetencji cyfrowych uczniów nowość

10. Metody pracy z radą pedagogiczną nowość

11. Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w wersji tradycyjnej i elektronicznej

12. Jak zorganizować rozwój zawodowy nauczycieli? nowość

13. Ocena pracy nauczyciela

14. RODO w szkole/placówce oświatowej

15. Jak przeprowadzić ewaluację wewnętrzną?

16. Planowanie działań ukierunkowanych na wdrażanie zmian w pracy szkoły/placówki nowość

17. Program Erasmus+ szansą rozwoju szkoły/placówki nowość

18. Monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych nowość

19. Grunt to bezpieczeństwo - planowanie działań oraz wspólpracy organów szkoły w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole

20. Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych nowość

21. Jak scalić i zaangażować zespół po kryzysie? Współpraca i zaufanie nowość

22. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych nowość

23. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Budowanie wizerunku szkoły/placówki nowość

24. Promocja szkoły/placówki oświatowej nowość

Awans zawodowy nauczycieli

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela

30. Jak planować pracę z młodszym uczniem (absolwentem 8-klasowej szkoły podstawowej) w szkole ponadpodstawowej - dostosowanie metod i form pracy do potrzeb ucznia nowość

31. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej nowość

32. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej nowość

33. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach nowość

34. Innowacyjne podejście w zakresie rozwijania kompetencji językowych uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej nowość

35. Język polski - poza ławką i schematem oraz z ciekawym tematem nowość

36. Sposoby doskonalenia umiejętności językowych uczniów w kontekście nowej podstawy programowej nowość

37. „Kompetentny nauczyciel - kompetentni uczniowie” - nauczyciel jako kreator procesu edukacyjnego nowość

38. Kształcenie kompetencji kluczowych w różnych sytuacjach edukacyjnych

39. Efektywne uczenie w praktyce - jak nauczyć uczniów uczenia się? nowość

40. Planowanie i realizacja lekcji z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych

41. Heksy edukacyjne - pomysł na innowację metodyczną nowość

42. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów nowość

43. Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z mózgiem? nowość

44. Metody szybkiego czytania i uczenia się, czyli co zrobić, by zwiększyć efektywność pracy ucznia? nowość

45. Mnemotechniki, czyli słów kilka o technikach szybkiego zapamiętywania nowość

46. Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się?

47. Metody i techniki motywujące do uczenia się

48. Metoda „Dialogu motywujacego” w pracy z niezmotywowanym uczniem

49. Koncentracja - skuteczny trening skupiania uwagi nowość

50. Kreatywność. Jak wyzwalać kreatywność i myślenie innowacyjne? nowość

51. Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów nowość

52. Rola myślenia kreatywnego w przygotowaniu ucznia do egzaminu ósmoklasisty nowość

53. Trening kreatywności

54. Rozwijanie kreatywności uczniów w aspekcie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego nowość

55. Zajęcia twórczości - rozwijanie zdolności i dyspozycji twórczych oraz kreatywności dzieci w młodszym wieku szkolnym nowość

56. Kompetencje emocjonalne w praktyce dydaktyczno-wychowawczej nowość

57. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej nowość

58. Myślenie wizualne w edukacji nowość

59. Metoda projektów w pracy z uczniami

60. Projekt edukacyjny w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych nowość

61. Nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne aktywizujące metody oraz strategie nauczania i uczenia się w edukacji wczesnoszkolnej nowość

62. Jak zorganizować lekcję odwróconą?

63. Indywidualizacja, kolejny „balon edukacyjny” czy nowe możliwości oddziaływań? nowość

64. Indywidualizacja procesu kształcenia - praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się

65. Podstawy GeoGebry nowość

66. Ciągi w GeoGebrze nowość

67. 3D w GeoGebrze nowość

68. Inspiracje wczesnoszkolne - metody i formy pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej nowość

69. Nauka łatwa i przyjemna - jak pomóc dzieciom osiągnąć sukces? nowość

70. Nauczanie wielozmysłowe czyli nauka przez działanie w edukacji wczesnoszkolnej nowość

71. Czytanie w edukacji i wychowaniu dziecka nowość

72. Metody wspierające opanowanie umiejętności czytania i pisania przez dzieci w młodszym wieku szkolnym nowość

73. Wczesnoszkolna edukacja matematyczna - nowoczesne metody pracy nowość

74. Mały matematyk - edukacja matematyczna dzieci wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej nowość

75. Matematyka na poważnie i na wesoło - metody, ćwiczenia i zabawy wprowadzające dzieci w wieku przedszkolnym w świat matematyki

76. Ciekawa lekcja wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej nowość

77. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym nowość

78. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej nowość

79. Diagnoza funkcjonowania dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nowość

80. Specyficzne trudności w nauce - przyczyny, objawy, działania terapeutyczne nowość

81. Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych nowość

82. Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

83. Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki pisania - elementy terapii ręki

84. Wspieranie dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

85. Prace domowe - zadawaj z sensem nowość

86. Zajęcia twórcze w pracy z dzieckiem

87. „Zimowo i świątecznie” - sposoby wykorzystania różnorodnych materiałów plastycznych w pracy z dziećmi

88. „Wiosennie i świątecznie” - sposoby wykorzystania różnorodnych materiałów plastycznych w pracy z dziećmi

89. Słowo, muzyka, ruch - metoda Carla Orffa

90. Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nowość

91. Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nowość

92. Tańczę, tupię, podskakuję - zabawy taneczne z elementami tańców w kręgu nowość

93. Tańce integracyjne w pracy z grupą nowość

94. Animator zabaw dziecięcych - w szkole, w turystyce, na imprezach dla dzieci

95. Aktywna świetlica w szkole - kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

Ocenianie osiągnięć uczniów

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

105. Cukrzyca, wahania glikemii - dziecko chore na cukrzycę w szkole/placówce nowość

106. Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia - organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

107. Zaburzenia widzenia obuocznego czy dysleksja? Znaczenie terapii ortoptycznej w rozwoju i usprawnianiu widzenia obuocznego u dzieci i młodzieży nowość

108. Zaburzenia uczenia się - dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej nowość

109. Zobaczyć dysleksję - jak czyta dziecko z dysleksją?

110. Dziecko z uszkodzonym słuchem w szkole ogólnodostępnej - organizacja procesu kształcenia na różnych etapach edukacyjnych nowość

111. Dziecko z zaburzeniami mowy o typie afazji w szkole - organizacja procesu kształcenia nowość

112. Dziecko z dyzartrią towarzyszącą mózgowemu porażeniu dziecięcemu (MPD) w szkole ogólnodostępnej - organizacja procesu kształcenia nowość

113. Profilaktyka i grupowa terapia logopedyczna z wykorzystaniem logorytmiki nowość

114. Wczesna obserwacja dziecka pod kątem spektrum zaburzeń autystycznych. Narzędzia badań przesiewowych nowość

115. Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem - Profil Psychoedukacyjny PEP-R nowość

116. Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej - specyfika funkcjonowania, metody pracy

117. Trening umiejętności społecznych dla uczniów ze spektrum autyzmu

118. Plany aktywności jako metoda uczenia samodzielności osób ze spektrum autyzmu nowość

119. Wykorzystanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji w edukacji i terapii osób z autyzmem nowość

120. Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem

121. Jak pomagać dziecku z zaburzoną integracja sensoryczną? nowość

122. Terapia ręki z elementami stymulacji wielozmysłowej poprzez działania plastyczne

123. Nauczyciel wspomagający w szkole/placówce ogólnodostępnej

124. Efektywna praca nauczyciela wspomagającego z uczniem ze spektrum autyzmu nowość

125. Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nowość

Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji

Wychowawcze umiejętności nauczyciela

144. Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów - sprawdzone pomysły na aktywny udział w życiu szkoły i środowiska nowość

145. Dyscyplina w klasie nowość

146. Trudna klasa - jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

147. Procedury w pracy z trudnym uczniem nowość

148. Skuteczne metody wychowawcze nowość

149. Trening skutecznego wychowania nowość

150. Pomysły dla wychowawców - warsztaty nowość

151. Procedury postępowania w przypadku przemocy i agresji wśród uczniów

152. Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych

153. Pokolenie Y, pokolenie Google wyzwaniem dla nauczycieli

154. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych nowość

155. Uzależnienia niechemiczne - młodzież jako grupa ryzyka

156. Profilaktyka uzależnień behawioralnych w szkołach i placówkach oświatowych nowość

157. Stop cyberprzemocy! Bezpieczeństwo uczniów w sieci nowość

158. Zagrożenia w cyberprzestrzeni-przeciwdziałanie i profilaktyka

159. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży nowość

160. Depresja u nastolatków, zachowania samobójcze i samookaleczenia nowość

161. Przeciwdziałanie depresji u dzieci i młodzieży nowość

162. Oswoić lęk - zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży nowość

163. Poczucie własnej wartości, czyli słów kilka o sposobach wzmacniania samooceny uczniów nowość

164. Wzmacnianie samooceny dzieci i młodzieży nowość

165. Jak stworzyć jedną drużynę? - integracja zespołu klasowego nowość

166. Nauczyciel i rodzic w koalicji - budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów

167. Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza

Umiejętności psychologiczne i interpersonalne

Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)

Tematy szkoleń rad pedagogicznych

Karta zgłoszenia oraz Karta zamówienia szkolenia