logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

Napis nowość przy nazwie szkolenia oznacza, że nie było go w ofercie WODN KURSOR w poprzednim roku szkolnym.
Napis e-learning przy nazwie szkolenia oznacza, że jest ono prowadzone przez Internet.

Organizacja szkoleń

Po wpisaniu fragmentu nazwy, poniżej zostaną pokazane tylko wybrane kursy.

Kursy nadające uprawnienia

Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora

6. Diagnoza i rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze w bieżącej pracy szkoły ukierunkowane na przeciwdziałanie postpandemicznym problemom uczniów nowość

7. Jak wspierać uczniów po powrocie do szkoły po pandemii? Problemy psychologiczne, emocjonalne i wychowawcze nowość

8. Wsparcie emocjonalne i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią nowość

9. Powrót do szkół. Łagodzenie skutków izolacji i gwałtownych zmian nowość

10. Jak wspierać uczniów w procesie kształcenia w nowej rzeczywistości szkolnej? nowość

11. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów nowość

12. Jak wzrosną moje edukacyjne akcje, gdy wprowadzę innowację? nowość

13. Zdalna szkoła, zdalne lekcje – jak efektywnie organizować proces kształcenia zdalnego?

14. Jak przeprowadzić ewaluację wewnętrzną?

15. Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

16. Działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury nowość

17. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych nowość

18. Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich nowość

19. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie nowość

20. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych nowość

21. Wizerunek szkoły zależy od Ciebie

Awans zawodowy

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela

27. Przedszkole/szkoła w terenie. Outdoor edukacja nowość

28. Strategie skutecznej nauki w epoce cyfrowej

29. „Znaleźć złoty środek” czyli jak osiągać cele edukacyjne stosując TIK oraz inne metody aktywizujące nowość

30. Jak uczyć, żeby nauczyć – zasady skutecznej edukacji nowość

31. Innowacyjne podejście w zakresie rozwijania kompetencji językowych uczniów klas V–VIII szkoły podstawowej

32. Podstawy efektywnego czytania czyli jak czytać szybciej i rozumieć więcej?

33. Metoda czytania sylabowego Małgorzaty Bastek jako ciekawy sposób wprowadzania dzieci w świat czytania nowość

34. Wykorzystanie w edukacji czytelniczej narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość

35. Biblioteka na miarę iGen – marketing i promocja w bibliotece nowość

36. Jak kształtować u uczniów postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne? nowość

37. Kreatywność. Jak wyzwalać kreatywność i myślenie innowacyjne?

38. Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów

39. Rozwijanie kreatywności uczniów w aspekcie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

40. Kreowanie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym nowość

41. Uczeń w roli twórczego badacza – jak wspomagać myślenie na poziomie analizy, syntezy i ewaluacji? nowość

42. Praca metodą projektów nowość

43. Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

44. Jak podzielić się z uczniem odpowiedzialnością za proces uczenia się? nowość

45. Kształcenie kompetencji kluczowych w różnych sytuacjach edukacyjnych

46. Planowanie i realizacja lekcji z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych

47. Sztuka i teoria skutecznego nauczania nowość

48. Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?

49. Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się?

50. Mnemotechniki jako skuteczne narzędzie służące efektywnej nauce nowość

51. Wykorzystanie mnemotechnik w praktyce szkolnej na różnych poziomach kształcenia nowość

52. Przyspieszone uczenie się w praktyce nowość

53. Koncentracja – skuteczny trening skupiania uwagi

54. Trening koncentracji uwagi z wykorzystaniem nowoczesnych metod: biofeedbacku i mindfulness

55. Ciekawe ćwiczenia warsztatowe i narzędzia dydaktyczne do wykorzystania na różnych lekcjach szkolnych – w zgodzie z neurodydaktyką, kognitywistyką i tutoringiem nowość

56. Neurodydaktyka czyli jak uczyć w zgodzie z mózgiem?

57. Metody „przyjazne mózgowi” – jak rozwijać potencjał uczniów wykorzystując techniki neurodydaktyczne? nowość

58. Moje lekcje nie muszą być nudne – praca metodą stacji zadaniowych i jednostek wiedzy nowość

59. Twórcze myślenie jako umiejętność wspomagająca proces uczenia się i rozwiązywania problemów nowość

60. Jak motywować uczniów do nauki?

61. Metoda Dialogu Motywującego w pracy z niezmotywowanym uczniem

62. Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów – zadania szkoły i przedszkola nowość

63. Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniajacej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa nowość

64. Uczeń zdolny – rozwijanie potencjału ucznia nowość

65. Jak funkcjonują uczniowie z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych i w jaki sposób im pomóc? nowość

66. Jak wspierać uczniów w pokonywaniu trudności edukacyjnych? nowość

67. Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych

68. Indywidualizacja kształcenia – 7 pomysłów na Twoją lekcję nowość

69. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej

70. Słowo, muzyka, ruch – metoda Carla Orffa

71. Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez sztukę nowość

72. Bank pomysłów na wspólną zabawę czyli inspiracje utworem muzycznym na zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nowość

73. Rytmiczne poruszanki – wesołe zabawianki nowość

74. Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

75. Mały matematyk – edukacja matematyczna dzieci wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

76. Matematyka na poważnie i na wesoło – metody, ćwiczenia i zabawy wprowadzające dzieci w wieku przedszkolnym w świat matematyki

77. Zrozumieć liczby – klocki Numicon jako pomoc we wczesnej nauce matematyki nowość

78. Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

79. Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki pisania – elementy terapii ręki

80. „Wiosna i Wielkanoc” w działalności plastyczno-technicznej nowość

81. „Jesienne zabawy plastyczne i nie tylko…” – warsztaty plastyczno-techniczne nowość

82. „Zima i święta” w działalności plastyczno-technicznej nowość

83. Aktywna świetlica w szkole – kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

Ocenianie osiągnięć uczniów

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

88. Uczeń niepełnosprawny w szkole/placówce nowość

89. Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych nowość

90. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia, zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

91. Uczniowie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – realistycznie i praktycznie nowość

92. Indywidualnie oraz z grupą – indywidualne nauczanie dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi „krok po kroku”

93. Jak nie pobłądzić na tej ścieżce? – zindywidualizowana ścieżka kształcenia w praktyce nowość

94. Wspomagać ucznia czy nauczyciela – zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia) nowość

95. Wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w pracy zdalnej

96. „Bez motorka do mówienia” – o dziecku z afazją motoryczną w przedszkolu i w szkole

97. Rozwojowa niepłynność mowy a jąkanie wczesnodziecięce nowość

98. Słyszy, ale nie wszystko – dziecko/uczeń z niedosłuchem w przedszkolu/szkole nowość

99. WOPFU – kiedy, po co i komu? nowość

100. Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R

101. Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej – specyfika funkcjonowania, metody pracy

102. „Lista tekstów zakazanych i nie tylko” czyli o rozwijaniu umiejętności językowych i społecznych uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w sytuacjach codziennego życia nowość

103. Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu i fobia szkolna nowość

104. Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce

105. Trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

106. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

107. Łobuziak czy cicha myszka? Niegrzeczne czy niezgrabne? – dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w domu, przedszkolu i szkole

108. Dokumentowanie oraz ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom/uczniom w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej

109. Efektywna praca nauczyciela wspomagającego z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

110. Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji

111. Obsługa narzędzi i platform online do prowadzenia szkoleń/zajęć zdalnych

112. Jak skutecznie prowadzić zajęcia online? Wykorzystanie platformy Google Classroom i Hangouts Meet w komunikacji z uczniami i nauczycielami

113. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

114. „Iść z duchem czasu” – portfolio cyfrowego nauczyciela nowość

115. Rozwijanie kreatywnego i komputacyjnego myślenia – podstawy programowania w Baltie

116. Motywowanie uczniów z wykorzystaniem narzędzi TIK – Nearpod, Jamboard, Storyjumper nowość

117. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

118. Narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie edukacji nowość

119. Jak roztropnie korzystać z narzędzi cyfrowych – metody aktywizujące nie tylko w czasie nauki zdalnej nowość

120. Roztropne korzystanie z zasobów Internetu

121. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w kształceniu zdalnym

122. Microsoft Teams w praktyce – organizacja procesów edukacyjnych

123. Tworzenie quizów, testów, ankiet i mierników za pomocą programów internetowych

124. Narzędzia w Microsoft Office 365 – praca zdalna

125. Canva i Pixton – aplikacje dla każdego nauczyciela nowość

126. Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych w aplikacji Genially nowość

127. Pokój zagadek – jak przygotować i wykorzystać w procesie edukacyjnym? nowość

128. Nauczanie programowania w edukacji wczesnoszkolnej

129. Elementy kodowania i programowania w edukacji przedszkolnej nowość

130. Wykorzystywanie wirtualnych tablic internetowych-multimedialnych w procesie edukacyjnym nowość

Wychowawcze umiejętności nauczyciela

131. O potrzebie wychowania do wartości

132. Kształtowanie pozytywnych postaw i wychowanie ku wartościom jako wyzwanie współczesnej szkoły nowość

133. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz budowanie poczucie bezpieczeństwa nowość

134. „Uczeń świadomym konsumentem” – jak kształtować postawy prośrodowiskowe uczniów? nowość

135. Jak zrozumieć nastolatka – wymagania szkolne a problemy wieku dojrzewania nowość

136. Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – czy można się jej nauczyć? nowość

137. Poczucie własnej wartości – jak je wspierać i rozwijać w codziennej pracy wychowawczej z uczniami? nowość

138. Stres w trudnych czasach. Jak chronić, motywować i wspierać? nowość

139. Zagubieni w szkole. Alternatywne spojrzenie na trudności wychowawcze nowość

140. Procedury postępowania z uczniem trudnym – szkolenie dla nauczycieli i wychowawców nowość

141. Niesforne przedszkolaki czyli o trudnych zachowaniach małych dzieci nowość

142. Infoholizm, cyberprzemoc i inne zagrożenia internetowe nowość

143. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci Internet nowość

144. Wychowanie i profilaktyka w szkole czyli sposoby realizacji zadań wychowawczych szkoły tradycyjnie i na odległość

145. Trening skutecznego wychowania

146. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” nowość

147. Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci nowość

148. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zadań programu wychowawczo-profilaktycznego nowość

149. Realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci nowość

150. Jak uczyć solidarności społecznej – pomysły nie tylko na lekcje

151. Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

152. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

153. Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji

154. Depresja i zachowania suicydalne uczniów

155. Diagnoza typów uczniów czyli jak radzić sobie ze zbiorem indywidualności w klasie lub grupie wychowawczej nowość

156. Gry towarzyskie i edukacyjne do wykorzystania na godzinie wychowawczej nowość

157. Jak dostrzegać problemy ucznia w domu i w środowisku? nowość

158. Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole nowość

159. Skuteczna komunikacja z rodzicami – 12 wskazówek do pracy z trudnymi rodzicami nowość

160. Konsekwencje „zdalnego” życia dzieci i młodzieży w okresie pandemii – o czym każdy nauczyciel i rodzic wiedzieć powinien? nowość

Umiejętności psychologiczne i interpersonalne

Zdrowie uczniów i profilaktyka

Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)

Tematy szkoleń rad pedagogicznych

Karta zgłoszenia oraz Karta zamówienia szkolenia