WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

Napis nowość przy nazwie szkolenia oznacza, że nie było go w ofercie WODN KURSOR w poprzednim roku szkolnym.
Napis e-learning przy nazwie szkolenia oznacza, że jest ono prowadzone przez Internet.

Organizacja szkoleń

Po wpisaniu fragmentu nazwy, poniżej zostaną pokazane tylko wybrane kursy.

Kursy nadające uprawnienia

Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora

Awans zawodowy nauczycieli

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela

26. Kształcenie kompetencji kluczowych w różnych sytuacjach edukacyjnych

27. Planowanie i realizacja lekcji z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych

28. Egzamin ósmoklasisty - struktura, przygotowanie uczniów, sposób przeprowadzania

29. Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego?

30. Zmiany w podstawie programowej nauczania matematyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

31. Metody problemowe w rozwijaniu umiejętności uczenia się uczniów

32. Techniki uczenia się uczniów

33. Metody i techniki motywujące do uczenia się

34. Jak zorganizować lekcję odwróconą?

35. „Niech każdy kogoś uczy” - o tutoringu nauczycielskim i rówieśniczym

36. Twórcze myślenie jako umiejętność wspomagająca proces uczenia się i rozwiązywania problemów

37. Trening kreatywności

38. Aktywizowanie uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

39. Metoda Dialogu Motywującego w pracy z niezmotywowanym uczniem

40. Eksperyment i metoda naukowa w wyjaśnianiu zjawisk przyrodniczych

41. Efektywne nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

42. Jak efektywnie realizować podstawę programową na zajęciach terenowych?

43. Projekt edukacyjny w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

44. Opanowanie wiedzy chemicznej - trudności uczniów

45. Techniki wykonywania doświadczeń chemicznych

46. Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów z zastosowaniem doświadczeń chemicznych

47. Zastosowanie modeli w procesie nauczania chemii

48. Metoda projektów w pracy z uczniami

49. Indywidualizacja procesu kształcenia - praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się

50. Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się?

51. Metoda Dobrego Startu - założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć

52. Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

53. Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki pisania - elementy terapii ręki

54. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

55. Matematyka na poważnie i na wesoło - metody, ćwiczenia i zabawy wprowadzające dzieci w wieku przedszkolnym w świat matematyki

56. Zabawy, które pomagają dzieciom w różnych czynnościach - czyli jak urozmaicić zajęcia z najmłodszymi uczniami

57. Stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez stosowanie gier i zabaw aktywizujących

58. Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne

59. Wsparcie dzieci z ryzykiem dysleksji w przedszkolu oraz w klasach I-III

60. Wspieranie dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

61. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci

62. Nauka przez ruch - metoda alternatywna w nowoczesnym nauczaniu

63. Słowo, muzyka, ruch - metoda Carla Orffa

64. Formy i metody aktywności muzycznej w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej

65. Twórcze i aktywne słuchanie muzyki w edukacji wczesnoszkolnej

66. Zajęcia twórcze w pracy z dziećmi

67. Zabawy taneczne w grupie przedszkolnej i w klasach I-III

68. Teatr w przedszkolu - zajęcia teatralne dla najmłodszych

69. Terapia muzyką i piosenką dla dzieci w wieku przedszkolym i wczesnoszkolnym

70. Techniki i metody relaksacyjne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym - warsztaty

71. Zimowo i świątecznie - sposoby wykorzystania różnorodnych materiałów plastycznych w pracy z dziećmi

72. Wiosennie i świątecznie - sposoby wykorzystania różnorodnych materiałów plastycznych w pracy z dziećmi

73. Animator zabaw dziecięcych - w szkole, w turystyce, na imprezach dla dzieci

74. Aktywna świetlica w szkole - kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

75. Wychowawca klasy koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej

76. Doradztwo zawodowe w szkole - potrzeba czasu czy przykry obowiązek?

Ocenianie osiągnięć uczniów

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

83. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

84. Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia - organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

85. Zaburzenia uczenia się - dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej

86. Zobaczyć dysleksję - jak czyta dziecko z dysleksją?

87. Edukacja włączająca - uczeń przewlekle chory w szkole ogólnodostępnej

88. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole - specyfika funkcjonowania, metody pracy

89. Uczeń z Zespołem Aspergera, wysokofunkcjonujący uczeń z autyzmem (HFA) w klasie i społeczności szkolnej

90. Diagnoza funkcjonalna podstawą oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci z autyzmem

91. Trening umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera

92. Komunikacja alternatywna w pracy z dzieckiem z autyzmem

93. Metody i techniki relaksacji wykorzystywane w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

94. Strategie postępowania wobec trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu

95. Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem

96. Niegrzeczne? Niezgrabne? Czy z zaburzeniami integracji sensorycznej? - nadwrażliwe sensorycznie dziecko w przedszkolu i szkole

97. Terapia ręki z elementami stymulacji wielozmysłowej poprzez działania plastyczne

98. Diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci z uszkodzonym wzrokiem

99. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzonym wzrokiem

100. Hortiterapia (ogrodolecznictwo)

101. Nauczyciel wspomagający w szkole/placówce ogólnodostępnej

Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji

Wychowawcze umiejętności nauczyciela

Umiejętności psychologiczne i interpersonalne

Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)

Tematy szkoleń rad pedagogicznych

Karta zgłoszenia oraz Karta zamówienia szkolenia