Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Informujemy Państwa, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (będącej częścią każdego formularza zgłoszeniowego na witrynie internetowej www.kursor.edu.pl, za wyjątkiem formularza zgłoszenia do Ośrodka Szkolenia Kierowców KURSOR) jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Narutowicza 62 w Lublinie (kod pocztowy: 20-013) nr NIP: 946-271-33-54, tel. 81 442 06 77, 81 441 33 32, adres e-mail: rodo@kursor.edu.pl.
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie Państwu uczestnictwa w różnego rodzaju formach szkoleniowych (kursach) organizowanych przez OSDiDK KURSOR.
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapisania Państwa na listę uczestników szkoleń – w przypadku niepodania danych nie będzie to możliwe.
  5. Dane, które Państwo udostępnią, nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Ewentualnymi odbiorcami tych danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane, które Państwo udostępnią, nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do innego państwa lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.