Szukaj
Close this search box.

Studia podyplomowe

Organizacja studów

Sprawdź kierunki

Podstawa prawna

Studia podyplomowe to forma edukacji akademickiej. Są one organizowane na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Studia podyplomowe są zaliczane do podstawowych pozaszkolnych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia i mogą być prowadzone w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

Kwalifikacyjne studia pedagogiczne są organizowane na podstawie programów opracowanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU 2019, poz. 1450).

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają – w zależności od kierunku – 2, 3 lub 4 semestry; informacja znajduje się w opisach poszczególnych kierunków studiów, w miejscu dotyczącym czasu ich trwania.

Zajęcia są realizowane w weekendy – sobota i niedziela (maksymalnie dwa razy w miesiącu). Zajęcia w sobotę i niedzielę są planowane w dwóch blokach (porannym i popołudniowym) pomiędzy 8:00 a 20:00.

Studia podyplomowe są organizowane w formule blended learning, polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (na platformie ClickMeeting i/lub Zoom), które pozwalają na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca.

Kierunki

Wyboru kierunków studiów podyplomowych dokonaliśmy z myślą o pracownikach oświaty, jednak wierzymy, że nasza szeroka oferta zainteresuje również studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz wszystkie osoby pragnące nabyć nowe kwalifikacje czy to ze względów zawodowych, czy z chęci samodoskonalenia.

Początek zajęć po naborze letnim następuje w październiku, po naborze zimowym – w marcu.

Miejsce zajęć

Lublin

 • w budynku Ośrodka Szkoleniowego KURSOR przy ul. Narutowicza 62
 • w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Plażowej 9
 • w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Rzeckiego 10

Zamość

 • w budynku Ośrodka Szkoleniowego KURSOR przy ul. Partyzantów 9
 • w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Peowiaków 30A
 • w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Sienkiewicza 5

Biała Podlaska

 • w budynku Ośrodka Szkoleniowego KURSOR przy ul. Narutowicza 66
 • w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Janowskiej 55

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Podstawą wydania świadectwa jest:

 • zdany egzamin końcowy
 • zaliczenie wskazanych przedmiotów
 • zaliczenie praktyki pedagogicznej (dotyczy studiów pedagogicznych)

Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawiera wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych oraz liczbą punktów ECTS. Świadectwo jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.

Dodatkowe informacje

Każdej grupie zostaje przydzielony opiekun, który kontaktuje się ze słuchaczami drogą e-mailową lub telefonicznie i przekazuje wszelkie potrzebne informacje.

Warunki uruchomienia kierunku

Uruchomienie danego kierunku zależy od liczby zgłoszeń. Minimalna liczba zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób. Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty rekrutacyjnej. W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Skip to content