Zasady użytkowania

Zasady użytkowania
Regulamin witryny internetowej kursor.edu.pl, której Administratorem jest Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Lublinie, znajdująca się przy ul. Narutowicza 62, 20 – 013 Lublinie (dalej zwana Spółką).

Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych w witrynie Szkół KURSOR zwanej w dalszej części Witryną. Użytkownicy korzystający z treści oraz usług dostępnych w Witrynie wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz jednocześnie są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Za publikowane treści, udostępniane usługi oraz obsługę techniczną Witryny odpowiada Spółka.

Operator
Operatorem jest Spółka. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Witryny.

Ochrona własności intelektualnej
Prawa autorskie do treści publikowanych w Witrynie posiada Operator oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów w Witrynie. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach portalu włącznie z ich doborem, układem i szatą graficzną. Materiały dostępne w portalu można kopiować oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych). Zabrania się upowszechniania, wprowadzania zmian, powielania, publicznego odtwarzania materiałów Witryny, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach. Wykorzystanie materiałów portalu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Operatora.

Korzystanie z usług i treści portalu
Korzystanie z usług i treści udostępnianych w ramach Witryny jest bezpłatne. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych w Witrynie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem i jednocześnie zobowiązuje się do niewykonywania działań szkodliwych dla działania Witryny. Operator zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w Witrynie. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. Prezentowana w serwisie oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością Użytkownik powinien skontaktować się z przedstawicielem handlowym operatora.

Wyłączenie Odpowiedzialności
Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości treści prezentowanych w Witrynie. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu: błędnych lub nieaktualnych informacji zawartych w witrynie, sposobu wykorzystania dostępnych usług i treści przez użytkowników. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Witryny oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Witryny lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych dostępowych osobom trzecim. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.