WODN

Tematy szkoleń
rad pedagogicznych

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023.

Tematy zapisane czcionką pogrubioną korespondują z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 oraz z zadaniami nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty.

Organizacja pracy szkoły

 1. Diagnoza i rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze w bieżącej pracy szkoły ukierunkowane na przeciwdziałanie postpandemicznym problemom uczniów
 2. Jak wspierać uczniów po powrocie do szkoły po pandemii? Problemy psychologiczne, emocjonalne i wychowawcze.
 3. Wsparcie emocjonalne i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią
 4. Powrót do tradycyjnego nauczania – łagodzenie skutków izolacji i gwałtownych zmian
 5. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 6. Jak wspierać uczniów w procesie kształcenia w nowej rzeczywistości szkolnej?
 7. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów
 8. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostepnych i integracyjnych
 9. Praca z uczniem obcokrajowcem
 10. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej
 11. Jak podnieść jakość procesu kształcenia?
 12. Jak wzrosną moje edukacyjne akcje, gdy wprowadzę innowację?
 13. Jak uczynić szkołę/placówkę innowacyjną i przyjazną?
 14. Innowacja z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – szansą rozwoju szkoły
 15. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania po dziedzictwo cywilizacyjne Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej
 16. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030
 17. Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
 18. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji
 19. Budowanie i zarządzanie zgranym zespołem oraz wspieranie identyfikacji członka z zespołem
 20. Tworzenie programu naprawczego szkoły/placówki
 21. Szkolny savoir vivre
 22. Prawa i obowiązki nauczycieli, odpowiedzialność karna i dyscyplinarna

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela

 1. Warsztat kreatywnego uczenia się i szybkiego zapamiętywania (mnemotechniki) dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i specjalistów w oparciu o neurodydaktykę i kognitywistykę
 2. Jak uczyć, żeby nauczyć – zasady skutecznej edukacji
 3. Jak utrwalać wiadomości, by proces uczenia się był efektywny?
 4. Słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem, czyli metody aktywizujące w praktyce szkolnej
 5. Metody „przyjazne mózgowie” – jak rozwijać potencjał uczniów wykorzystując techniki neurodydaktyczne?
 6. „Znaleźć złoty środek”, czyli jak osiągnąć cele edukacyjne stosując TIK oraz inne metody aktywizujące
 7. Edukacja STEAM z „Laboratoriami przyszłości”
 8. Kształcenie kompetencji kluczowych w różnych sytuacjach edukacyjnych
 9. Zaburzenia koncentracji uwagi
 10. Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?
 11. Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?
 12. Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się?
 13. „By chciało się chcieć” – motywacyjne dylematy
 14. Jak motywować uczniów do nauki?
 15. Metoda „Dialogu Motywującego” w pracy z niezmotywowanym uczniem
 16. Uczen trudny. Jak go motywować do nauki?
 17. Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa
 18. Praca z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów
 19. Specyficzne trudności w nauce – przyczyny, objawy, działania terapeutyczne
 20. Wspomaganie w nauce ucznia z trudnościami w uczeniu się
 21. Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych
 22. Uczeń zdolny. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych.
 23. Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z mózgiem?
 24. Metody „przyjazne mózgowi” – jak rozwijać potencjał uczniów wykorzystując techniki neurodydaktyczne?
 25. Ciekawe ćwiczenia warsztatowe i narzędzia dydaktyczne do wykorzystania na różnych lekcjach szkolnych w zgodzie z neurodydaktyką, kognitywistyką i tutoringiem
 26. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej
 27. Jak kształtować u uczniów postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne?
 28. Indywidualizacja kształcenia – 7 pomysłów na Twoją lekcję

Ocenianie osiągnięć uczniów

 1. Kompetencje nauczyciela w zakresie oceniania szkolnego
 2. Ocenianie jako istotny element procesu kształcenia
 3. Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się
 4. Jak oceniać, aby uczyć? Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia.
 5. Podstawy pomiaru dydaktycznego
 6. Sposoby ewaluacji pracy uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w kontekście realizacji podstawy programowej

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 1. Edukacja włączająca – inkluzywna w praktyce szkolnej; dobre praktyki i wyzwania
 2. Bariery w integracji osób z niepełnosprawnością – czy jest możliwa dostępność?
 3. Uczeń z opinią lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole/placówce oświatowej
 4. Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia wg profilu psychoedukacyjnego PEP-R Erica Schoplera
 5. Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia, zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
 6. Uczeń z opinią lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole/placówce
 7. Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej – specyfika funkcjonowania, metody pracy
 8. Dziecka autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole, placówce
 9. Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu i fobia szkolna
 10. Łobuziak czy cicha myszka? Niegrzeczne czy niezgrabne – dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w domu, przedszkolu i szkole.
 11. Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce
 12. Dokumentowanie oraz ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom/uczniom w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej
 13. Wspomagać ucznia czy nauczyciela – zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)
 14. Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji

 1. Podnoszenie efektów nauczania oraz rozwijania warsztatowej aktywności ucznia z wykorzystaniem technologii komputerowej
 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesach edukacyjnych
 3. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych
 4. Kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczne i skuteczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym
 5. Jak skutecznie prowadzić zajęcia online? – wykorzystanie platformy Google Classroom i Hangouts Meet w komunikacji z uczniami i nauczycielami
 6. Narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie edukacji
 7. Jak skutecznie korzystać z narzędzi cyfrowych – metody aktywizujące wykorzystujące technologię infomacyjno-komunikacyjną
 8. Microsoft Teams w praktyce – organizacja procesów edukacyjnych

Wychowawcze umiejętności nauczyciela

 1. Wychowanie do wartości podstawą kształtowania dojrzałości emocjonalno-społecznej
 2. Poczucie własnej wartości – jak je wspierać i rozwijać w codziennej pracy wychowawczej z uczniami?
 3. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz budowanie poczucie bezpieczeństwa
 4. Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – czy można się jej nauczyć?
 5. Sytuacje kryzysowe, sposoby i zasoby. Emocje, stres, lęki, depresja – ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 6. Stres w trudnych czasach. Jak chronić, motywować i wspierać?
 7. Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży
 8. Emocjonalne i behawioralne problemy dzieci i młodzieży
 9. Dziecko/uczeń w kryzysie
 10. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”
 11. Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci
 12. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zadań programu wychowawczo-profilaktycznego
 13. Realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego, jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci
 14. Klasa jako grupa wychowawcza
 15. Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?
 16. Jak uczyć i wychowywać dziecko z zaburzeniami zachowania?
 17. Dziecko przed ekranem – pozwolić czy zabronić?
 18. Zagrożenia płynące z Sieci
 19. Granice i konsekwencje w pracy z dzieckiem/uczniem, zamiast kar
 20. Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji
 21. Przeciwdziałanie depresji u dzieci i młodzieży
 22. Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży
 23. Dziecko – ofiara przemocy
 24. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo w szkole/placówce
 25. Mediacja jako pozasądowy sposób rozwiązywania konfliktów
 26. Mediacje rówieśnicze
 27. Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole
 28. Nauczyciele, rodzice, uczniowie. Relacje, komunikacja, bycie razem.
 29. Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?
 30. Skuteczna komunikacja z rodzicami – 12 wskazówek do pracy z trudnymi rodzicami
 31. Rodzina dysfunkcjonalna – specyfika funkcjonowania. Metody pracy z dziećmi ze środowisk zmarginalizowanych.

Umiejętności psychologiczne i interpersonalne

 1. Szczęśliwy nauczyciel – jak osiągnąć dobrostan?
 2. Warsztat aktywnego nauczyciela, czyli jak poprowadzić efektywnie proces tutoringu?
 3. Kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie rozwiązywania konfliktów i budowania relacji
 4. Jak zadbać o autorytet?
 5. Jak radzić sobie ze stresem w pracy?
 6. „Można się palić, ale nie warto się wypalić” – wypalenie zawodowe w pracy dobrego nauczyciela

Zdrowie uczniów i profilaktyka

 1. Dziecko/uczeń przewlekle chory – padaczka, cukrzyca i astma
 2. Jak kształtować postawy prozdrowotne uczniów?
 3. Promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki otyłości
 4. Pierwsza pomoc przedmedyczna
Realizujemy także szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce określonej przez szkołę/placówkę.

Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej przyjmujemy na podstawie wypełnionej karty zamówienia szkolenia, przesłanej faksem lub pocztą.

Realizujemy także szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce określonej przez szkołę/placówkę.

Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej przyjmujemy na podstawie wypełnionej karty zamówienia szkolenia, przesłanej faksem lub pocztą.