WODN

Tematy szkoleń
rad pedagogicznych

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024.

Tematy zapisane czcionką pogrubioną korespondują z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 oraz z zadaniami nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty.

 

Organizacja pracy szkoły

1.Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
2.Jak wspierać uczniów w procesie kształcenia w nowej rzeczywistości szkolnej?
3.Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów
4.Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom
i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
5.Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym,
w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego
6.Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klsaycznej oraz sięgania po dziedzictwo cywilizacyjne Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego jezyka obcego
7.Jak podnieść jakość procesu kształcenia?
8.Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także podmiotami działającymi
w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny
9.Jak uczynić szkołę/placówkę innowacyjną i przyjazną?
10.Innowacja z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – szansą rozwoju szkoły
11.Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030
12.Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie
z przedstawicielami branż
13.Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
14.Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji
15.Edukacja prawna jako integralny element programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; zadania dyrektora w zakresie bezpieczeństwa
16.Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela
17.Zmiany w prawie oświatowym – nowa ścieżka awansu zawodowego i ocena pracy nauczyciela
18.Mediacja w warunkach szkoły/placówki oświatowej – jak wykorzystać elementy mediacji
w codziennej pracy nauczyciela?
19.Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego
20.Tworzenie programu naprawczego szkoły/placówki
21.Szkolny savoir vivre
22.Prawa i obowiązki nauczycieli, odpowiedzialność karna i dyscyplinarna
 

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela

23.Warsztat kreatywnego uczenia się i szybkiego zapamiętywania (mnemotechniki) dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i specjalistów w oparciu o neurodydaktykę i kognitywistykę
24.Wykorzystanie mnemotechnik w praktyce szkolnej na różnych poziomach kształcenia
25.Zindywidualizowane formy wsparcia dziecka/ucznia w szkołach/placówkach
26.„Praktycznie” o indywidualizacji nauczania
27.Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży
28.Od kultury błędu do pedagogiki błędu – czyli sztuka aktywnego uczenia się i ponoszenia porażek
29.Metody „przyjazne mózgowi” – jak rozwijać potencjał uczniów wykorzystując techniki neurodydaktyczne?
30.Myślenie krytyczne jako kompetencja przyszłości
31.„Znaleźć złoty środek”, czyli jak osiągnąć cele edukacyjne stosując TIK oraz inne metody aktywizujące
32.Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkole/placówce
33.Zasady skutecznej edukacji – jak uczyć, żeby nauczyć?
34.Edukacja STEAM z „Laboratoriami przyszłości”
35.Kształcenie kompetencji kluczowych w różnych sytuacjach edukacyjnych
36.Sposoby na poprawę koncentracji uwagi uczniów
37.Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?
38.Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?
39.Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się?
40.Jak uczyć uważności?
41.Rola wyobraźni w uczeniu się – jak uczyć, żeby nauczyć?
42.Jak motywować uczniów do nauki?
43.Metoda „Dialogu Motywującego” w pracy z niezmotywowanym uczniem
44.Uczeń trudny. Jak go motywować do nauki?
45.Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej, dodatkowej opieki
i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa
46.Praca z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów
47.Strategie uczenia się
48.Wspomaganie w nauce ucznia z trudnościami w uczeniu się
49.Specyficzne trudności w nauce – przyczyny, objawy, działania terapeutyczne
50.Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych.
51.Uczeń zdolny. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych.
52.Metody „przyjazne mózgowi” – jak rozwijać potencjał uczniów wykorzystując techniki neurodydaktyczne?
53.Ciekawe ćwiczenia warsztatowe i narzędzia dydaktyczne do wykorzystania na różnych lekcjach szkolnych w zgodzie z neurodydaktyką, kognitywistyką i tutoringiem
54.„Słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem” czyli metody aktywzujące w praktyce szkolnej
55.Metody aktywizujące w praktyce szkolnej
 

Ocenianie osiągnięć uczniów

56.Kompetencje nauczyciela w zakresie oceniania szkolnego
57.Ocenianie jako relacja między nauczycielem i uczniem
58.Ocenianie jako istotny element procesu kształcenia
59.Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się
60.Jak oceniać, aby uczyć? Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia.
61.Ocenianie w praktyce szkolnej
62.Motywująca rola oceny szkolnej
63.Sposoby ewaluacji pracy uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w kontekście realizacji podstawy programowej
 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

64.Edukacja włączająca – inkluzywna w praktyce szkolnej; dobre praktyki i wyzwania
65.Organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej
66.Bariery w integracji osób z niepełnosprawnością – czy jest możliwa dostępność?
67.Uczeń z opinią lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole/placówce oświatowej
68.Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia wg profilu psychoedukacyjnego PEP-R Erica Schoplera
69.Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia, zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji
– organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
70.Uczeń z opinią lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole/placówce
71.Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w systemie oświaty przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych
72.Nauczyciel współorganizujący kształcenie w przedszkolu i szkole – zadania, obowiązki, dokumentacja
73.Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej – specyfika funkcjonowania, metody pracy
74.Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu i fobia szkolna
75.Praca z dzieckiem z niepełnosprawnościami – jak pracować i jak się bawić, żeby mądrze rozwijać?
76.Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom
ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce
77.Dokumentowanie oraz ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom/uczniom w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej
78.Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
79.Jak współpracować z rodzicami dziecka z niepełnosprawnościami?
 Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
80.Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesach edukacyjnych
81.Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych
w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji
82.Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych
83.Kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczne i skuteczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym
84.Narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia wykorzystujące technologie informacyjno
– komunikacyjne w procesie edukacji
85.Jak skutecznie korzystać z narzędzi cyfrowych – metody aktywizujące wykorzystujące technologię infomacyjno-komunikacyjną
 

Wychowawcze umiejętności nauczyciela

86.Wychowanie do wartości podstawą kształtowania dojrzałości emocjonalno-społecznej
87.Poczucie własnej wartości – jak je wspierać i rozwijać w codziennej pracy wychowawczej
z uczniami?
88.Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – wzmacnianie  pozytywnego klimatu szkoły
oraz budowanie poczucie bezpieczeństwa
89.Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – czy można się jej nauczyć?
90.Jak budowac odporność psychiczną u siebie i uczniów?
91.Sytuacje kryzysowe, sposoby i zasoby. Emocje, stres, lęki, depresja – ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
92.Interwencja kryzysowa w szkole
93.Zapobieganie cyberprzemocy w szkole
94.Zachowania opozycyjno-buntownicze; zaburzenia zachowania
95.Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc rodzicom i nauczycielom
w kształtowaniu sprawności czynienia dobra u wychowanków i uczniów
96.Czynniki ryzyka i czynniki chroniące, a program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
97.Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zadań programu wychowawczo – profilaktycznego
98.Realizacja zadań programu wychowawczo – profilaktycznego, jako forma wsparcia rodziny
w wychowaniu dzieci
99.Integracja klasy
100.Klasa jako grupa wychowawcza
101.Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?
102.Jak uczyć i wychowywać dziecko z zaburzeniami zachowania?
103.Granice i konsekwencje w pracy z dzieckiem/uczniem, zamiast kar
104.Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży
105.Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze
i akty autoagresji.
106.Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo w szkole/placówce
107.10 sytuacji konfliktowych w środowisku szkolnym – jak je rozwiązywać?
108.Mediacja jako pozasądowy sposób rozwiązywania konfliktów
109.Negocjacje w środowisku szkolnym – 20 skutecznych technik przydatnych w prowadzeniu efektywnych rozmów z rodzicami i uczniami
110.Jak budować relacje w szkole?
111.Nauczyciele, rodzice, uczniowie. Relacje, komunikacja, bycie razem.
112.Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?
113.Gdy rodzic staje się roszczeniowy – współpraca z tzw. rodzicami trudnymi i niewydolnymi wychowawczo
114.Skuteczna komunikacja z rodzicami – 12 wskazówek do pracy z trudnymi rodzicami
115.Rodzina dysfunkcjonalna – specyfika funkcjonowania. Metody pracy z dziećmi ze środowisk zmarginalizowanych.
 

Umiejętności psychologiczne i interpersonalne

116.„Poczucie obfitości” nauczyciela – rozwój osobisty
117.Samoocena i poczucie własnej wartości w praktyce pedagogicznej
118.Kreatywność w pracy nauczyciela/wychowawcy
119.Kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie rozwiązywania konfliktów i budowania relacji
120.Jak zadbać o autorytet?
121.Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli – przyczyny, przejawy i profilaktyka
122.„Można się palić, ale nie warto się wypalić” – wypalenie zawodowe w pracy dobrego nauczyciela
123.Twój głos ma znaczenie – emisja głosu i wymowa
 

Zdrowie uczniów i profilaktyka

124.Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
125.Dziecko/uczeń przewlekle chory – padaczka, cukrzyca i astma
126.Promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki otyłości
127.Ruch to zdrowie – aktywność fizyczna jako lek i ważne działanie profilaktyczne
128.Pierwsza pomoc przedmedyczna

Realizujemy także szkolenia pod potrzeby szkoły/placówki lub zespołu nauczycielskiego.

Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej przyjmujemy na podstawie wypełnionej karty zamówienia szkolenia, przesłanej skanem lub pocztą tradycyjną.