WODN

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Tematyka tego działu oferty pomoże nauczycielom „być skutecznym w działaniu”, szczególnie w zakresie rozpoznawania potrzeb uczniów, dostosowania przestrzeni oraz metod i form pracy do zdiagnozowanych potrzeb oraz właściwej realizacji obowiązku dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami, tak by procesy edukacyjne dla tych uczniów skutecznie wspierały ich proces uczenia się i nauczania. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą robić postępy w różnym tempie, a nauczyciele i specjaliści pracujący z nimi powinni organizować swoje zajęcia, sesje tak, aby umieć uczyć w sposób odpowiedni do osobistych potrzeb dzieci lub młodzieży. Właściwe kompetencje nauczycieli pozwolą otoczyć uczniów opieką w taki sposób, aby mogli maksymalnie zwiększyć wszystkie swoje możliwości bez porównań z innymi rówieśnikami, ale biorąc pod uwagę ich możliwości i wszystko, co mogą osiągnąć.

94

Organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej

Liczba godzin:
3
Cena:
120
95

Edukacja włączająca – inkluzywna w praktyce szkolnej; dobre praktyki i wyzwania

Liczba godzin:
4
Cena:
140
96

Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – aspekty praktyczne

Liczba godzin:
4
Cena:
140
97

Bariery w integracji osób z niepełnosprawnością – czy jest możliwa dostępność?

Liczba godzin:
4
Cena:
120
98

Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w systemie oświaty przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych

Liczba godzin:
4
Cena:
140
99

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

Liczba godzin:
5
Cena:
140
100

Nauczyciel współorganizujący kształcenie w przedszkolu i w szkole – zadania, obowiązki, dokumentacja

Liczba godzin:
4
Cena:
140
101

Wspomagać ucznia czy nauczyciela – zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)

Liczba godzin:
4
Cena:
120
103

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, i co dalej - realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dziećmi z niepełnosprawnościami - dostosowania, pomoce dydaktyczne i indywidualizacja w procesie dydaktycznym

Liczba godzin:
4
Cena:
140
104

Praca z dzieckiem z niepełnosprawnościami – jak pracować i jak się bawić, żeby mądrze rozwijać?

Liczba godzin:
4
Cena:
140
102

Uczeń z opinią lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole/placówce oświatowej

Liczba godzin:
4
Cena:
120
105

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia, zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Liczba godzin:
4
Cena:
130
106

Praca z małymi dziećmi z trudnościami w uczeniu się – podstawy terapii pedagogicznej

Liczba godzin:
4
Cena:
140
107

Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z wykorzystaniem „Dziecięcej matematyki” wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Liczba godzin:
4
Cena:
130
108

Rola i metodyka  zajęć teatralnych w pracy z dziećmiz niepełnosprawnościami oraz dziećmi zdrowymi

Liczba godzin:
4
Cena:
140
109

Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia wg profilu psychoedukacyjnego PEP-R Erica Schoplera

Liczba godzin:
5
Cena:
140
110

Dziecko autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole, placówce

Liczba godzin:
5
Cena:
140
111

Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu i fobia społeczna

Liczba godzin:
4
Cena:
140
112

Trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Liczba godzin:
6
Cena:
150
114

Łobuziak czy cicha myszka? Niegrzeczne czy niezgrabne? –dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w domu, przedszkolu i szkole

Liczba godzin:
4
Cena:
130
116

Dokumentowanie oraz ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom/uczniom w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej

Liczba godzin:
4
Cena:
130
117

Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Liczba godzin:
4
Cena:
130
118

Jak współpracować z rodzicami dziecka z niepełnosprawnościami?

Liczba godzin:
4
Cena:
140
113

Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce

Liczba godzin:
4
Cena:
140