WODN

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Tematyka tego działu oferty pomoże nauczycielom „być skutecznym w działaniu”, szczególnie w zakresie rozpoznawania potrzeb uczniów, dostosowania przestrzeni oraz metod i form pracy do zdiagnozowanych potrzeb oraz właściwej realizacji obowiązku dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami, tak by procesy edukacyjne dla tych uczniów skutecznie wspierały ich proces uczenia się i nauczania. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą robić postępy w różnym tempie, a nauczyciele i specjaliści pracujący z nimi powinni organizować swoje zajęcia, sesje tak, aby umieć uczyć w sposób odpowiedni do osobistych potrzeb dzieci lub młodzieży. Właściwe kompetencje nauczycieli pozwolą otoczyć uczniów opieką w taki sposób, aby mogli maksymalnie zwiększyć wszystkie swoje możliwości bez porównań z innymi rówieśnikami, ale biorąc pod uwagę ich możliwości i wszystko, co mogą osiągnąć.

Nowość
85

Edukacja włączająca – inkluzywna w praktyce szkolnej; dobre praktyki i wyzwania

Liczba godzin:
4
Cena:
140,00
Nowość
86

Bariery w integracji osób z niepełnosprawnością – czy jest możliwa dostępność?

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
87

Uczeń z opinią lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole/placówce oświatowej

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
88

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Liczba godzin:
4
Cena:
110,00
Nowość
90

Metody wspomagania komunikacji dziecka niepełnosprawnego

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
91

Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12. roku życia wg profilu psychoedukacyjnego PEP-R Erica Schoplera

Liczba godzin:
5
Cena:
140,00
Nowość
92

Dziecko autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole, placówce

Liczba godzin:
5
Cena:
140,00
Nowość
93

Zespół Aspergera – co nauczyciel wiedzieć powinien?

Liczba godzin:
5
Cena:
140,00
Nowość
94

Uczeń z Zespołem Aspergera w okresie dorastania

Liczba godzin:
5
Cena:
140,00
95

Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu i fobia szkolna

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
96

Trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Liczba godzin:
6
Cena:
150,00
97

Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
98

Łobuziak czy cicha myszka? Niegrzeczne czy niezgrabne? – dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w domu, przedszkolu i szkole

Liczba godzin:
4
Cena:
110,00
99

Dokumentowanie oraz ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom/uczniom w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej

Liczba godzin:
4
Cena:
120
100

Wspomagać ucznia czy nauczyciela – zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
101

Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00