WODN

Wybrane kursy doskonalące

Wybrane kursy doskonalące i szkolenia rad pedagogicznych wpisujące się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 oraz zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty

Kursy doskonalące

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji
  • Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji
  • Wychowanie do wartości podstawą kształtowania dojrzałości emocjonalno-społecznej
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
  • Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”
  • Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”, jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci
  • Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
  • Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – czy można się jej nauczyć?
  • Sytuacje kryzysowe, sposoby i zasoby. Emocje, stres, lęki, depresja – ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej
  • Praca z uczniem obcokrajowcem
  • Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023
  • Czytam, interpretuję, piszę, mówię, argumentuję – jak przygotować uczniów do nowej matury 2023 z języka polskiego? Strategie, metody
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030
  • Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesach edukacyjnych
  • Podnoszenie efektów nauczania oraz warsztatowej aktywności ucznia z wykorzystaniem technologii komputerowej
  • Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych
  • Kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczne i skuteczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym
  • Narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie edukacji
  • Jak skutecznie korzystać z narzędzi cyfrowych – metody aktywizujące wykorzystujące technologię informacyjno-komunikacyjną
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”
  • Innowacja z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – szansą rozwoju szkoły
  • Edukacja STEAM z „Laboratoriami przyszłości”
  • Roboty w edukacji wczesnoszkolnej
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
  • Jak podnieść jakość procesu kształcenia?
  • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów
  • Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
  • Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?
  • Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły i poczucie bezpieczeństwa
  • Wspomaganie w nauce ucznia z trudnościami w uczeniu się
  • Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych
  • Jak oceniać, aby uczyć? Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia
  • Edukacja włączająca – inkluzywna w praktyce szkolnej; dobre praktyki i wyzwania
  • Bariery w integracji osób z niepełnosprawnością – czy jest możliwa dostępność?
  • Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce
  • Dokumentowanie oraz ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom/uczniom w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej
  • Wspomagać ucznia czy nauczyciela – zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)
  • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – wzmacnianie pozytywnego klimatu oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa

Szkolenia rad pedagogicznych

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji
  • Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji
  • Wychowanie do wartości podstawą kształtowania dojrzałości emocjonalno-społecznej
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  • Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”
  • Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci
  • Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
  • Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – czy można się jej nauczyć?
  • Sytuacje kryzysowe, sposoby i zasoby. Emocje, stres, lęki, depresja – ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
  • Dziecko/uczeń w kryzysie
  • Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji
  • Przeciwdziałanie depresji u dzieci i młodzieży
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m. in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej
  • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej
  • Praca z uczniem obcokrajowcem
  • Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej
 5. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030
  • Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030
 6. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesach edukacyjnych
  • Podnoszenie efektów nauczania oraz warsztatowej aktywności ucznia z wykorzystaniem technologii komputerowej
  • Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych
  • Kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczne i skuteczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym
  • Narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie edukacji
  • Jak skutecznie korzystać z narzędzi cyfrowych – metody aktywizujące wykorzystujące technologię informacyjno-komunikacyjną
 7. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”
  • Innowacja z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – szansą rozwoju szkoły
  • Edukacja STEAM z „Laboratoriami przyszłości”
 8. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
  • Jak podnieść jakość procesu kształcenia?
  • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów
  • Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
  • Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?
  • Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły i poczucie bezpieczeństwa
  • Wspomaganie w nauce ucznia z trudnościami w uczeniu się
  • Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych
  • Jak oceniać, aby uczyć? Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia
  • Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się
  • Edukacja włączająca – inkluzywna w praktyce szkolnej; dobre praktyki i wyzwania
  • Bariery w integracji osób z niepełnosprawnością – czy jest możliwa dostępność?
  • Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce
  • Dokumentowanie oraz ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom/uczniom w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej
  • Wspomagać ucznia czy nauczyciela – zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)
  • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – wzmacnianie pozytywnego klimatu oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa