Szukaj
Close this search box.

WODN

Wybrane kursy doskonalące

Wybrane kursy doskonalące i szkolenia rad pedagogicznych wpisujące się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 oraz zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty

Kursy doskonalące

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcia powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego:
 • Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania po dziedzictwo cywilizacyjne Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego (nr 11)

 

 1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie:
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc rodzicom i nauczycielom w kształtowaniu sprawności czynienia dobra u wychowanków i uczniów (nr 141)
 • Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży (nr 53)
 • Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”, jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci (nr 142)
 • Realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci (nr 145)
 • Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zadań programu wychowawczo-profilaktycznego (nr 146)
 • Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie (nr 143)
 • Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji (nr 16)
 • Wychowanie do wartości podstawą kształtowania dojrzałości emocjonalno-społecznej (nr 128)
 • Czynniki ryzyka i czynniki chroniące, a program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki (nr 144)
 1. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego:
 • Ocenianie w praktyce szkolnej (nr 85)
 • Ocenianie jako istotny element procesu kształcenia (nr 86)
 • Ocenianie kształtujące w praktyce (nr 87)
 • Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego (nr 88)
 • Ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów w kształceniu zawodowym (nr 89)
 • Jak oceniać, aby uczyć? Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia (nr 90)
 • Ocenianie jako relacja między nauczycielem i uczniem (nr 91)
 • Kompetencje nauczyciela w zakresie oceniania szkolnego (nr 92)
 • Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego (nr 23)
 • Motywująca rola oceny szkolnej (nr 93)
 1. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego:
 • Praca z uczniem obcokrajowcem (nr 6)
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego (nr 7)
 1. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż:
 • Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (nr 14)
 • Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż (nr 15)
 1. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny:
 • Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (nr 99)
 • Zgodność z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w systemie oświaty przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych (nr 98)
 • Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin (nr 10)
 • Zindywidualizowane formy wsparcia dziecka/ucznia w szkołach/placówkach (nr 32)
 • Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły i poczucie bezpieczeństwa (nr 72)
 • Wspomaganie w nauce ucznia z trudnościami w uczeniu się (nr 74)
 • Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi, Wykorzystanie obszarów alternatywnych (nr 75)
 • Organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej (nr 94)
 • Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – aspekty praktyczne (nr 96)
 • Edukacja włączająca – inkluzywna w praktyce szkolnej; dobre praktyki i wyzwania (nr 95)
 • Wspomagać ucznia czy nauczyciela – zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia) (nr 101)
 • Praca z dzieckiem z niepełnosprawnościami – jak pracować i jak się bawić, żeby mądrze rozwijać? (nr 104)
 • Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce (nr 113)
 • Jak współpracować z rodzicami dziecka z niepełnosprawnościami (nr 118)
 1. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej:
 • „Głowa, ręka, noga, brzuch – całe ciało idzie w ruch” – warsztaty z gumą sensoryczną (nr 83)
 • Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania wspierania dzieci/uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej poprzez wykorzystanie różnych metod gimnastyki tradycyjnej i twórczej (nr 84)
 • Ruch to zdrowie – aktywność fizyczna jako lek i ważne działanie profilaktyczne (nr 169)
 1. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji:
 • Narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie edukacji (nr 120)
 • Jak skutecznie korzystać z narzędzi cyfrowych – metody aktywizujące wykorzystujące technologię informacyjno-komunikacyjną (nr 121)
 • Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych (nr 122)
 • Kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczne i skuteczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym (nr 123)
 • Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji (nr 124)
 • Sztuczna inteligencja w wystąpieniach publicznych (nr 22)
 1. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”:
 • Innowacja z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach program „Laboratoria przyszłości” – szansą rozwoju szkoły (nr 13)
 • Edukacja STEAM z „Laboratoriami przyszłości” (nr 45)
 1. Zgodność z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w systemie oświaty przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych:
 • Bariery w integracji osób z niepełnosprawnością – czy jest możliwa dostępność? (nr 97)
 • Zgodność z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w systemie oświaty przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych (nr 98)
 • Podnoszenia jakości kształcenia i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (nr 99)

Szkolenia rad pedagogicznych

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcia powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego:
 • Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania po dziedzictwo cywilizacyjne Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego (nr 6)
 1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie:
 • Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji (nr 14)
 • Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży (nr 27)
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc rodzicom i nauczycielom w kształtowaniu sprawności czynienia dobra u wychowanków i uczniów (nr 95)
 • Czynniki ryzyka i czynniki chroniące, a program wychowawczo-profilaktyczny szkoły (nr 96)
 • Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zadań programu wychowawczo-profilaktycznego (nr 97)
 • Realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego, jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci (nr 98)
 1. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego:
 • Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego (nr 19)
 • Kompetencje nauczyciela w zakresie oceniania szkolnego (nr 56)
 • Ocenianie jako relacja między nauczycielem i uczniem (nr 57)
 • Ocenianie jako istotny element procesu kształcenia (nr 58)
 • Jak oceniać, aby uczyć? Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia (nr 60)
 • Ocenianie w praktyce szkolnej (nr 61)
 • Motywująca rola oceny szkolnej (nr 62)
 1. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego:
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego (nr 5)

 1. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż:
 • Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (nr 11)
 • Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż (nr 12)
 1. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny:
 • Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny (nr 8)
 • Zindywidualizowane formy wsparcia dziecka/ucznia w szkołach/placówkach (nr 25)
 • Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, w szczególności w sytuacji kryzysowej, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa (nr 45)
 • Wspomaganie w nauce ucznia z trudnościami w uczeniu się (nr 48)
 • Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych (nr 50)
 • Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w systemie oświaty przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych (nr 71)
 • Podnoszenia jakości kształcenia i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (nr 4)
 • Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce (nr 76)
 1. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej:
 • Promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki otyłości (nr126)
 • Ruch to zdrowie – aktywność fizyczna jako lek i ważne działanie profilaktyczne (nr 127)
 1. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji:
 • Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji (nr 81)
 • Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych (nr 82)
 • Kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczne i skuteczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym (nr 83)
 • Narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie edukacji (nr 84)
 • Jak skutecznie korzystać z narzędzi cyfrowych – metody aktywizujące wykorzystujące technologię informacyjno-komunikacyjną (nr 85)
 1. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”:
 • Innowacja z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – szansą rozwoju szkoły (nr 10)
 • Edukacja STEAM z „Laboratoriami przyszłości” (nr 34)
 1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom/uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych:
 • Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w systemie oświaty przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych (nr 71)
 • Podnoszenie jakości kształcenia i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (nr 4)

 

Skip to content