WODN

Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora

„Zarządzanie szkołą, czyli jak wykorzystać potencjał pracowników i jak myśleć w kategoriach poszukiwania rozwiązań” – jak sprawnie, skutecznie i świadomie zarządzać placówką oświatową – praca na stanowisku dyrektora szkoły/placówki oświatowej wymaga stałego doskonalenia w wielu zakresach m. in. w zakresie efektywności kształcenia, zaspokajania emocjonalnych i edukacyjnych potrzeb dzieci i młodzieży, tworzenia pozytywnej atmosfery pracy, budowania poczucia bezpieczeństwa. Współcześnie, dyrektor powinien być wszechstronnie przygotowanym fachowcem zarówno w dziedzinie edukacji, jak i zarządzania. Każdy, kto uczy innych i nimi kieruje/zarządza musi sam aktywnie rozwiązywać różne kwestie merytoryczne i metodyczne. Doskonalenie w tym zakresie służy rozwojowi kompetencji i umiejętności kierowniczych kadry zarządzającej szkołą/placówką.

6

Diagnoza i rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze w bieżącej pracy szkoły ukierunkowane na przeciwdziałanie postpandemicznym problemom uczniów

Liczba godzin:
4
Cena:
100,00
nowość
7

Jak wspierać uczniów po powrocie do szkoły po pandemii? Problemy psychologiczne, emocjonalne i wychowawcze

Liczba godzin:
3
Cena:
100
nowość
8

Wsparcie emocjonalne i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

Liczba godzin:
4
Cena:
100,00
Nowość
9

Powrót do tradycyjnego nauczania – łagodzenie skutków izolacji i gwałtownych zmian 

Liczba godzin:
4
Cena:
100,00
Nowość
10

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Liczba godzin:
3
Cena:
100,00
Nowość
12

Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej

Liczba godzin:
3
Cena:
120,00
Nowość
13

Jak podnieść jakość procesu kształcenia?

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
14

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

Liczba godzin:
4
Cena:
100,00
Nowość
15

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

Liczba godzin:
5
Cena:
140,00
Nowość
16

Jak uczynić szkołę/placówkę innowacyjną i przyjazną?

Liczba godzin:
3
Cena:
120
Nowość
17

Innowacja z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – szansą rozwoju szkoły

Liczba godzin:
4
Cena:
150,00
18

Zdalna szkoła, zdalne lekcje – jak efektywnie organizować proces kształcenia zdalnego?

Liczba godzin:
4
Cena:
100,00
Nowość
19

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięganie po dziedzictwo cywilizacyjne Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej

Liczba godzin:
3
Cena:
120,00
Nowość
20

Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
21

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji 

Liczba godzin:
5
Cena:
140,00
Nowość
22

Budowanie i zarządzanie zgranym zespołem oraz wspieranie identyfikacji członka z zespołem

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
23

Tworzenie programu naprawczego szkoły/placówki

Liczba godzin:
5
Cena:
140,00
Nowość
24

Prawo pracy w szkołach i placówkach oświatowych – zakres stosowania Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy

Liczba godzin:
6
Cena:
180
Nowość
25

Zamówienia publiczne – wydatkowanie środków publicznych zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego

Liczba godzin:
6
Cena:
180,00
Nowość
26

Zarządzenia i uchwały w pracy szkoły/placówki

Liczba godzin:
4
Cena:
150,00
Nowość
28

Zawód tutora w działaniach nastawionych na wynik

Liczba godzin:
4
Cena:
150,00