logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kasy zapomogowo pożyczkowe. Jakie działania podjąć, aby być zgodnym z nową ustawą? Jak napisać statut? Jak przeprowadzić walne zebranie członków kasy krok po kroku

Cel szkolenia:

Celem kasy zapomogowo-pożyczkowej jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek, a także, w miarę posiadanych środków, zapomóg. Istotną zmianą wprowadzoną przez ustawodawcę jest możliwość członkostwa w kasie zapomogowo-pożyczkowej osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa pracę. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, członkiem kasy zapomogowo-pożyczkowej może być osoba wykonująca pracę zarobkową u danego pracodawcy.

Adresaci szkolenia:

Pracodawcy, pracownicy działów księgowości, pracownicy rozliczający działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, członkowie zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, organów PKZP, członkowie związków zawodowych, sprawujący nadzór społeczny nad kasami.

Program nauczania:

 1. Podstawy prawne dotyczące kas zapomogowo – pożyczkowych
 2. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa Pożyczkowa a Zakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa – podstawy działania
 3. Kto może być członkiem KZP?
 4. Deklaracja członkowska –obowiązek wskazania osoby uposażonej
 5. Rola związków zawodowych, rad pracowniczych, przedstawicieli załogi – nowe obowiązki pracodawców
 6. MKZP – koszty działania międzyzakładowych kas zapomogowo pożyczkowych
 7. Umowa z pracodawcą
 8. Dokumenty wykorzystywane w związku z działalnością PKZP
 9. Nowe uprawnienia pracodawców, informowanie zarządu kasy co do statusu pracownika i poręczyciela
 10. Nowe uprawnienia członków kasy zapomogowo-pożyczkowej
 11. Nowe obowiązki zarządu kasy zapomogowo-pożyczkowej
 12. Umowa pożyczki a wniosek o pożyczkę
 13. Poręczyciele – kto może nim być?
 14. Do kiedy trzeba dostosować statuty KZP
 15. Ochrona danych w KZP, obowiązkowe oświadczenia, przeglądy danych, ustalanie okresu przechowywania danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania danych
 16. Egzekucja z wkładów członkowskich
 17. Jak przeprowadzić Walne Zebranie członków kasy – omówienie procedury ze wzorami dokumentów.
 18. Statut KZP jak go napisać :
  1. Zasady tworzenia statutów KZP
  2. Podmioty zobowiązane
  3. Przygotowanie projektu statutu
  4. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu , załączniki do zawiadomienia
  5. Organizacja Walnego Zebrania
  6. Głosowanie
  7. Protokół z Walnego Zebrania
  8. Podjęcie uchwały
  9. Czy można zaskarżyć uchwałę
 19. Jak stworzyć zapisy w statucie :
  • nazwa KZP i MKZP
  • siedziba
  • cele i zadania KZP;
  • członkowie KZP
  • sposób reprezentowania KZP;
  • tryb wyboru i odwołania organów KZP oraz zakres ich kompetencji;
  • zasady zwoływania walnych zebrań członków i obradowania na nich;
  • tryb i sposób podejmowania uchwał, w tym wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów KZP oraz poza nimi;
  • tryb i sposób wybierania delegatów, oraz proporcja, w jakiej ustalana jest liczba delegatów w stosunku do członków KZP;
  • zasady gromadzenia wkładów członkowskich, terminy wpłaty wpisowego oraz terminy wpłat miesięcznych wkładów członkowskich;
  • zasady i terminy zwrotu wkładu członkowskiego w razie skreślenia członka KZP z listy członków KZP;
  • rodzaje udzielanych pożyczek, a także warunki ich udzielania i spłaty;
  • zasady poręczania spłaty zadłużenia;
  • termin zwyczajnego walnego zebrania członków
  • zasady informowania członków KZP przez zarząd o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużeń;
  • zasady ustalania wysokości odpisów z funduszu rezerwowego na fundusz zapomogowy oraz zasady ich dokonywania;
  • zasady i sposób przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia;
  • wzór oświadczenia woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie, oraz wskazanie administratora danych osobowych;
  • zasady uchwalania statutu KZP i wprowadzania w nim zmian.
  • postanowienia dotyczące udzielania zapomóg
  • inne postanowienia
 20. Dyskusja

Osoba prowadząca kurs:

Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kasy zapomogowo pożyczkowe. Jakie działania podjąć, aby być zgodnym z nową ustawą? Jak napisać statut? Jak przeprowadzić walne zebranie członków kasy krok po kroku (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.08.2022 r. (czwartek), godz. 08.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.08.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń