Temat szkolenia

OSTATNIE ZMIANY KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I PLANOWANA KOLEJNA NOWELIZACJA DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Informacje

Start

24.05.2024 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Szkolenie pozwoli zapoznać się ze wszystkimi tymi znowelizowanymi zagadnieniami prawnymi oraz z nowymi mechanizmami doręczeń elektronicznych, od których uzależnione będzie prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych. Uczestnicy nabędą kompetencje pozwalające im prawidłowo wszcząć, prowadzić i zakończyć postępowanie administracyjne, zminimalizować ryzyko stwierdzenia nieprawidłowości. Podczas spotkania uczestnicy poznają zbiór dobrych praktyk w zakresie KPA oraz otrzymają gotowe rozwiązania najczęściej występujących problemów w procedurze administracyjnej.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów administracji publicznej samorządowej i rządowej wszystkich szczebli i instancji. Osoby biorące udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez podmioty i  instytucje publiczne.

Program szkolenia

1. Wszczęcie postępowania.
a) Wszczęcie postępowania z urzędu lub na żądanie strony. Sposoby wnoszenia podań.
b) Kontrola formalna wniosku.
c) Braki formalne podań i wezwanie do ich usunięcia.
d) Odmowa wszczęcia postępowania.
2. Terminy.
a) Upływ terminu. Wyznaczanie nowego terminu i zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.
b) Ponaglenie po nowelizacji z listopada 2022 r. Skarga na bezczynność.
3. Doręczenia.
a) Doręczenia właściwe, zastępcze, fikcyjne, elektroniczne, przez publiczne obwieszczenia – z których doręczeń, na jakich zasadach i przez jaki okres będzie można korzystać zgodnie z planowaną nowelizacją e-doręczeń.
b) Planowane nowe zasady dalszego stosowania ePUAP w przedłużonym okresie przejściowym.
c) Doręczenia na podstawie ustawy o doręczeniach elektronicznych – aktualny stan prawny, projekt nowelizacji, stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji.
d) Znaczenie dowodu otrzymania dla ustalania momentu doręczenia i biegu terminów.
e) 1 października 2024 r. – kto wtedy musi uruchomić PURDE i PUH? Nowe zasady wynikające z planowanej nowelizacji e-doręczeń. Ministerialny program naprawczy doręczeń elektronicznych.
4. Postępowanie wyjaśniające.
a) Czynny udział strony w postępowaniu.
b) Dowody. Dokumenty urzędowe i prywatne. Sporządzanie uwierzytelnionych kopii dokumentów. Moc dowodowa.
c) Ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym.
5. Rozstrzygnięcia.
a) Czynności organu przed wydaniem decyzji.
b) Decyzje administracyjne materialne i formalne. Elementy decyzji.
c) Uzasadnienie decyzji i pouczenie. Nowe zasady zrzekania się prawa do wniesienia odwołania.
d) Wykonalność, ostateczność i prawomocność decyzji. Niezaskarżalność decyzji w całości uwzględniających żądanie strony.

Osoba prowadząca kurs

Radca prawny, urzędnik służby cywilnej, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i języka urzędowego. Od kilkunastu lat stale współpracuje z urzędami terenowych organów administracji rządowej w Lublinie. Od 2009 roku przeszkolił kilka tysięcy urzędników. Prowadzi po kilkadziesiąt szkoleń rocznie dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli z tematyki kodeksu postępowania administracyjnego, redagowania korespondencji urzędowej i języka urzędowego. Autor wielu wysoko ocenionych szkoleń zamkniętych, m.in. dla ministerstw, organów centralnych, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów miast i gmin, publicznych służb zatrudniania.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 1

24.05.2024 (pt.), 09:00
online
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content