Temat szkolenia

Prawidłowe opodatkowanie budynków i budowli podatkiem od nieruchomości w trakcie 2024 r. z uwzględnieniem procedur podatkowych.

Informacje

Start

06.05.2024 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień związanych z opodatkowaniem obiektów budowlanych z uwzględnieniem procedur podatkowych.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione istotne zagadnienia w zakresu prowadzenia postępowań w 2024 r., aktualne zagadnienia wymiarowe, ugruntowana linia orzecznicza i najnowsze orzecznictwo w zakresie podatków lokalnych.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak prawidłowo opodatkowywać budynki i budowle, na co zwracać uwagę przy opodatkowywaniu tych obiektów oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów podatkowych (proceduralnych).
Zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych definicja budowli jest niekonstytucyjna tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 lipca 2023 r. sygn. akt SK 14/21.
Czy należy uwzględnić wyrok TK z 4 lipca 2023 r. przy bieżącym opodatkowywaniu budynków i budowli?
Jakie są w tym zakresie konsekwencje dla gmin?
Czy po wyroku TK w okresie między 4 lipca a styczniem 2025 r., kiedy to wygaśnie obecna definicja budowli, gminy nadal powinny wydawać decyzje dotyczące podatku od nieruchomości na mocy niekonstytucyjnej definicji?
Jak gminy powinny potraktować ewentualnie pojawiające się wnioski o zwrot nadpłaconego podatku od budowli? Czy orzeczenie TK jest podstawą do wzruszania ostatecznych decyzji podatkowych? Czy wyrok TK jest podstawą do wznowienia postępowań podatkowych? A co jeśli wpłynie wniosek w tej sprawie bądź podatnik złoży korektę deklaracji?
Udział w szkoleniu umożliwi zapoznanie się w sposób praktyczny, jak wygląda opodatkowanie budynków i budowli w 2024 r. w kontekście najnowszego orzecznictwa sądowego, w tym ostatnich wyroków Trybunału Konstytucyjnego Uczestnik szkolenia zostanie wyposażony w informacje dotyczące opodatkowania najczęściej występujących obiektów budowlanych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na konsekwencje wyroków TK dla wymiaru w 2024 r. obiektów budowlanych, w tym budowli i garaży oraz wyroków NSA w zakresie opodatkowania budynków mieszkalnych

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych.

Program szkolenia

I BLOK Opodatkowanie budynków i budowli, w tym:
1.Konsekwencje wyroku TK z dnia 4 lipca 2023 r. SK 14/21, w tym:
– co dalej z definicją budynku i budowli?
– czy należy uwzględnić wyrok TK przy bieżącym opodatkowywaniu budynków i budowli?
– czy wyrok TK jest podstawą do wznowienia postępowań podatkowych? A co jeśli wpłynie wniosek w tej sprawie bądź podatnik złoży korektę deklaracji?
2. Konsekwencje wyroku TK z sprawie opodatkowania garaży z dnia 18 października 2023 r. SK 23/19
3. Czy aktualnie przedsiębiorca może powoływać się na względy techniczne dla opodatkowania nieruchomości niższą stawką?
4. Opodatkowanie nieruchomości należących do przedsiębiorcy.
5. Czy należy się podatek od stacji redukcyjno – pomiarowej? Czym jest sieć techniczna? Czym jest obiekt liniowy? A czym jest całość techniczno – użytkowa? Czy należy opodatkować wieżę telekomunikacyjną? Czy sieci gazowe, wodociągowe należy opodatkowywać od całości? Czy stacje przesyłu sygnału telefonii komórkowej podlegają opodatkowaniu?
6. Opodatkowanie budynków mieszkalnych (najem długoterminowy i krótkoterminowy).
7.Właściwe kwalifikowanie obiektów budowlanych do budynków i budowli, w tym:
– definicja budynku,
– czy częściowo obudowane wiaty należy opodatkowywać od powierzchni?,
– definicja powierzchni użytkowej budynku, czy belki czy inne elementy konstrukcyjne i instalacje obniżają podstawę opodatkowania?
– samowola budowlana a podatek od nieruchomości.
8. Zależność między rodzajem budynku a wysokością stawki podatku od nieruchomości:
– budynek mieszkalny,
– budynek o mieszanym charakterze
– opodatkowanie budynku, w którym prowadzona jest mieszana działalność
– budynek apteki,
– mieszkanie kupione na działalność,
– nieruchomość wykorzystywana przez fundację,
– zajęcie mieszkania na cudzą działalność gospodarczą,
– budynek letniskowy,
– budynek pieczarkarni,
– garaże, blaszane garaże, opodatkowanie garaży – blaszaków,
– budynki zakładów opieki zdrowotnej,
– jak ustalić, czy budynek jest budynkiem gospodarczym,
– czy budynek gospodarczy na gruntach Bi jest zwolniony z podatku od nieruchomości?
– ujawnienie budynku po „wymiarze” – czy wzruszamy decyzję ostateczną?,
– opodatkowanie budynków służących działalności leczniczej; jak sprawdzić czy podmiot prowadzi działalność leczniczą?
9. Czy silos jest budynkiem czy budowlą? – najnowsze orzecznictwo. Przełom w opodatkowaniu silosów?. Skargi kasacyjne w tym zakresie. Jak opodatkować silosy?
10. Czy zbiornik może być budynkiem?,
11. Budowla jako przedmiot podatku od nieruchomości:
– znaczenie wyroku TK z dnia 13 września 2011 r. (P 33/09);
– części budowlane i niebudowlane budowli;
– sieci i instalacje jako budowle;
– czy można opodatkować budowlę w budynku?,
– opodatkowanie kontenerów.
12. Czy automaty, bankomaty, paczkomaty wpłatomaty należy opodatkować podatkiem od nieruchomości? Zmiany w prawie budowlanym i konsekwencje z tego wynikające.
13.Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Czy instalacje fotowoltaiczne, które są montowane na dachu budynku, należącego do przedsiębiorcy, powinny być opodatkowane?
14. Ustalanie podstawy opodatkowania budowli ujętych w kompleksowych środkach trwałych, Co z opodatkowaniem tzw. „złożonych” obiektów budowlanych?
15. Podatek od infrastruktury narciarskiej?, Czy urządzenia techniczne (niebudowlane) wchodzą w skład infrastruktury narciarskiej? Uwaga! – Podatek od lotniska. Czy pasy startowe podlegają opodatkowaniu?
16. Orzecznictwo w zakresie:
– opodatkowanie myjni samochodowej,
– opodatkowanie stacji paliw, dystrybutorów paliwa,
– podatek od sieci technicznych (rozłączniki sterowania, transformatory, stacje redukcyjno – pomiarowe);
– podstawa opodatkowania części budowlanych elektrowni wiatrowych,
– powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od nowego budynku,
– właściciel i posiadacz samoistny – który z nich płaci podatek?,
– czy środek trwały w 90% wyłączony z eksploatacji, a należący do przedsiębiorcy, należy opodatkować stawką najwyższą?,
– czy stacja gazowa jest opodatkowana jako całość,
– opodatkowanie parkingu na dachu budynku,
– czy biogazownia podlega opodatkowaniu?,
– opodatkowanie transformatorów i chłodni,
17. Budynek/budowla na cudzym gruncie – kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości,
18. Gminny lokal mieszkalny a podatek od nieruchomości; kto płaci podatek od tego przedmiotu?
19. Opodatkowanie nieruchomości stanowiących współwłasność gminy i innych osób.
20. Pytania i odpowiedzi.
II BLOK Ważne inne kwestie związane z postępowaniem podatkowym, w tym:
1. Jak prawidłowo wypełniać deklaracje i informacje podatkowe? Czy jedna czy odrębna deklaracja w przypadku kilku przedmiotów opodatkowania? Co zrobić, jeśli podatnik nie dołączył wymaganego załącznika do deklaracji? Jak postępować, w przypadku niezłożenia deklaracji (informacji) podatkowej? Jakie działania powinien podjąć organ podatkowy, gdy podatnik nie składa informacji, mimo wezwania? Jak postępować w przypadku złożenia korekty deklaracji? Jakie przepisy należy wskazać w wezwaniu do złożenia wymaganych dokumentów? Złożenie informacji podatkowej w trakcie prowadzonego postępowania.
2. Na podstawie których przepisów doręczać pisma podatkowe, skoro nie wdrożono jeszcze e-doręczeń?
3. Czy podatnik może złożyć pismo na adres do doręczeń elektronicznych? W jaki sposób i na który adres (elektroniczny, czy zamieszkania (siedziby) organ podatkowy wysyła pismo podatkowe, gdy podatnik ma już założony adres do doręczeń elektronicznych. Komunikacja na linii podatnik – organ podatkowy w 2024 r. (w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 1 października 2024 r. i po dniu 1 października 2024 r.
Postępowanie elektroniczne i postępowanie tradycyjne?, co to znaczy przesyłka hybrydowa?,
Wniosek przesłany e-mailem – czy jest skuteczny?. Czy tylko ten podpisany podpisem kwalifikowanym, lub tradycyjnie przesłany przez Pocztę Polską?,
4. Decyzja zerowa, Deklaracja zerowa – działania organu podatkowego w tym zakresie. Czy podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację zerową? Minimalna kwota zobowiązania podatkowego.
5. Zmiany w ewidencji gruntów i budynków w trakcie roku i co dalej?
6. Strony postępowania: czy jeden ze wspólników może dołączyć do postępowania podatkowego w trakcie tego postępowania? W jaki sposób?
7. Wszczęcie postępowania podatkowego po przeprowadzonej kontroli podatkowej.
8. Sprawa przed SKO – kiedy zaksięgować decyzję?
9. Jak „przerzucić” na podatnika koszty postępowania spadkowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku? Uwaga! Wzór postanowienia w tym zakresie.
10. Problematyka nadpłat, w tym: postępowanie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Żądanie zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty w związku z uchyleniem decyzji. Przedawnienie nadpłat: Jaki jest termin przedawnienia nadpłat? Co przerywa bieg terminu przedawnienia nadpłaty?
11. Zaliczanie wpłat.
12. Przedawnienie prawa do doręczenia decyzji ustalających.
13. Tryby nadzwyczajne wzruszania decyzji: kiedy zmiana decyzji a kiedy stwierdzenie jej nieważności; wzruszanie decyzji przy wadliwej stawce w decyzji wymiarowej. Zmiana decyzji w trakcie roku. Podstawy wznowienia postępowania.
lub tradycyjnie przesłany przez Pocztę Polską?,
14. Wybrane zagadnienia „wymiarowe:
– problematyka opodatkowania współwłasności; czy współwłasność ułamkową dwóch współwłaścicieli można ująć w dwóch odrębnych decyzjach podatkowych według udziałów?
– czy wspólnik spółki cywilnej może zapłacić podatek od nieruchomości u inkasenta?
– według jakich stawek podatku od nieruchomości należy opodatkować grunty i budynki mieszkalne, w których znajdują się lokale mieszkalne i niemieszkalne, będące własnością dewelopera z przeznaczeniem na sprzedaż?
– czy zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmuje budynek zajęty na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, mimo że prowadzącym działy specjalne, nie był sam podatnik?
15. Pytania i odpowiedzi.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 1

06.05.2024 (pon.), 09:00
online
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content