Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

KSIĘGOWANIE NALEŻNEJ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO - ZASÓB JAKO WARTOŚĆ NIEMATERIALNO-PRAWNA

Informacje

Start

06.05.2024 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Począwszy od 1 stycznia 2011 roku środki dawnych wojewódzkich i powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym stały się odpowiednio dochodami budżetu województwa i powiatu. Oznacza to, iż od tego dnia służby geodezyjne powinny zmienić zasady ustalania należności związanych z opłatami za korzystanie z odpowiednio wojewódzkiego i powiatowego zasobu geodezyjnego i stosować rozwiązania systemowe, o których mówią przepisy art. 60-67 ustawy finansach publicznych. Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 oraz uchwała 7 sędziów NSA z 26 czerwca 2014 roku. Jednakże ustawa z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (…) stanowiąca lex specjalis do przepisów ustawy o finansach publicznych, stanowiła że począwszy od 12 lipca 2014 roku pobór opłat odbywa się na podstawie Dokumentu Obliczenia Opłaty.
Również od 2014 roku, co wynika z komunikatu Departament Rachunków Narodowych GUS z 29.09.2014 roku, wdrożono w Polsce Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych
w Unii Europejskiej ESA2010. Zgodnie z ESA2010 wydatki związane z prowadzeniem prac badawczo – rozwojowych są traktowane w rachunkach narodowych jako nakłady inwestycyjne, a nie jako koszty bieżące, jak to miało miejsce wcześniej. A zatem wszelkie nakłady na państwowy zasób geodezyjny nie powinny być traktowane jako wydatek bieżący i nie powinny być rozliczane na kontach zespołu „4”. Potwierdzają to przepisy ustawy o rachunkowości. Niestety zasad tych nie stosują ośrodki administracji geodezyjno-kartograficznej.
W niezwykle trudnej sytuacji znajdują się zatem władze powiatów i województw oraz ich skarbnicy, gdyż obowiązujące od 2014 roku przepisy i zasady zamiast uporządkować finanse publiczne stanowią dla nich problem.
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie procedury ustalania, utrwalania i ewidencji księgowej należności budżetowych związanych z udostępnieniem materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, właściwego zastosowania wyroków TK, wyroków i uchwał NSA oraz przepisów art. 60-67 ustawy finansach publicznych do należności geodezyjnych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, właściwego zastosowania zmienionych oraz nowych przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz właściwego ujęcia w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej państwowego zasobu geodezyjnego.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla geodetów powiatowych, geodetów wojewódzkich, ośrodków geodezyjno-kartograficznych, skarbników powiatów, skarbników województw, głównych księgowych i księgowych obsługujących zadania w zakresie geodezji i kartografii w urzędach marszałkowskich i starostwach powiatowych, audytorów wewnętrznych i koordynatorów kontroli zarządczej oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych i Najwyższej Izby Kontroli

Program szkolenia

1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 lutego 2005 roku i wyjaśnienie błędnych stanowisk GUGIK w zakresie uznawania w latach 2002-2005 PiWFGZGIK za fundusze państwowe.
2. Wyjaśnienie przyczyn wprowadzenia od 1 stycznia 2011 roku przepisów art. 60-67 ustawy finansach publicznych do opłat za udostępnianie materiałów zasobu, procedury ustalania należności w drodze decyzji administracyjnej, a nie rachunku czy faktury.
3. Rygory procedur ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego i przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, których zaniedbanie może skutkować poważnymi konsekwencjami dla organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz uszczupleniami dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego – orzecznictwo WSA i NSA pokazujące jakie ważne jest zastosowanie właściwych procedur przy ustalaniu, poborze i egzekucji niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym a uchwała 7 sędziów NSA z 26 czerwca 2014 roku i jej zastosowanie w praktyce.
4. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 roku i jego uzasadnienie – opłata jako niepodatkowa danina publiczna.
5. Charakterystyka zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (…) – obowiązek zastosowania decyzji administracyjnych wyłącznie w zakresie spraw spornych.
6. Dokument Obliczenia Opłaty i jego rola – wzór DOO, wymogi ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych w zakresie dowodów księgowych, problem braku nr NIP i REGON na DOO.
7. Zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w służbie geodezyjnej i kartograficznej oraz wycena należności za udostępnianie materiałów zasobu w 2024 roku – weryfikacja poprawności księgowań opłat za udostępnianie materiałów zasobu jako należności budżetowych i dochodów budżetowych powiatu lub województwa.
8. Zasady sporządzania nowych sprawozdań RB-27S i Rb-28S oraz sprawozdań RB-N i RB-Z w powiatowych i wojewódzkich jednostkach administracji geodezyjno-kartograficznej – problem zadań rządowych (zleconych) i sprawozdania RB-27ZZ.
9. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – nowe przepisy obowiązujące w roku 2024 w zakresie planu kasowego i memoriałowego funduszu i zakres kompetencji Głównego Geodety Kraju jako dysponenta państwowego funduszu celowego.
10. Zasady sporządzania nowych sprawozdań RB-30 i RB-40 z FGZGiK obowiązujące w roku 2024.
11. Komunikat Departamentu Rachunków Narodowych GUS z 29.09.2014 roku ws. wdrożenia w Polsce Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej ESA2010.
12. Wydatki związane z prowadzeniem prac badawczo – rozwojowych jako nakłady inwestycyjne, a nie jako koszty bieżące – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w unii europejskiej.
13. Państwowy zasób geodezyjny jako wartość niematerialno – prawna w świetle przepisów ustawy o rachunkowości i rozporządzenia MRiF w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu (…) – zakres zastosowania konta 020 – Wartości niematerialne i prawne w powiatowych i wojewódzkich jednostkach administracji geodezyjno-kartograficznej.
14. Wzory i schematy księgowań i rozliczeń budżetowych.
15. Odpowiedzialność kierownika jednostki za całość gospodarki budżetowej i kontrolę zarządczą administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz odpowiedzialność skarbnika i głównego księgowego za kontrolę wstępną – przykłady zaniedbań oraz naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z faktem niesporządzania sprawozdania w zakresie zadań zleconych i finansowaniem z wydatków bieżących państwowego zasobu geodezyjnego.
16. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content