Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Postępowanie egzekucyjne w administracji dla początkujących -realizacja zadań z punktu widzenia wierzyciela należności pieniężnych

Informacje

Start

17.05.2024 (pt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do prawidłowego stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Począwszy od dnia 1 lipca 2020 pojawiło się trzy duże nowelizacje ustawy, w tym od 30 lipca 2020 roku, od 21 lutego 2021 roku i od 25 marca 2024 roku. W międzyczasie były kilkanaście mniejszych, kosmetycznych zmian ustawy egzekucyjnej. Co najmniej dwukrotnej zmianie uległy przepisy dot. tytułów wykonawczych, obowiązków wierzyciela należności pieniężnych.
Poza zmianami przepisów prawa egzekucyjnego pracownicy, którzy w imieniu wierzyciela wykonują zadania – także się zmieniają; są zastępowani nowym pokoleniem pracowników.
Tematyka szkolenia jest także determinowana ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli zawartymi w Informacji o wynikach kontroli (z 2022 roku w zakresie egzekucji opłaty „śmieciowej), oraz Informacji z 2024 roku w zakresie egzekucji podatków i opłat lokalnych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych, samorządowych jednostek organizacyjnych, a także pracowników działów wierzycielskich starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich. W Na szkoleniu mile są widziani pracownicy administracji rządowej (np. urzędy wojewódzkie), straży i inspekcji (np. Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Farmaceutyczna, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna), którym powierzono obowiązki w zakresie wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a administracyjnym organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.

Program szkolenia

1. Co w zakresie egzekucji samorządowej ustalił NIK w 2022 i 2023 roku.
2. Cel i istota postępowania egzekucyjnego w administracji.
3. Zasady ogólne, w tym:
a) zasady z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
b) zasady z Kodeksu postępowania administracyjnego;
4. Działania miękkie wierzyciela.
5. Terminy podejmowania działań przez wierzyciela.
6. Wszystko o upomnieniu, w tym:
a) istota upomnienia;
b) elementy upomnienia;
c) doręczanie upomnień;
d) wyjątki od obowiązku doręczenia upomnienia;
e) koszty upomnienia;
f) preferencje w spłacie kosztów upomnienia;
g) przedawnienie kosztów upomnienia;
h) konsekwencje pominięcia upomnienia.
7. Wszystko o tytule wykonawczym, w tym:
a) istota tytułu wykonawczego;
b) zawartość tytułu wykonawczego;
c) pierwotny tytuł wykonawczy;
d) ponowny tytuł wykonawczy;
e) dalszy tytuł wykonawczy;
f) kolejny tytuł wykonawczy;
g) zmieniony tytuł wykonawczy;
h) jednolity i zagraniczny tytuł wykonawczy.
8. Informacja dodatkowa do tytułu wykonawczego.
9. Postępowanie egzekucyjne w administracji, a egzekucja administracyjna.
10. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
11. Wszczęcie egzekucji administracyjnej.
12. Badanie dopuszczalności egzekucji.
13. Poszukiwanie majątku zobowiązanego, w tym:
a) informacje od organów i podmiotów;
b) wyjawienie majątku i źródeł dochodu w drodze administracyjnej;
c) sądowe wyjawienie majątku .
14. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym, w tym:
a) zażalenie;
b) zarzut;
c) sprzeciw;
d) skarga.
15. Przerwy w postępowaniu egzekucyjnym, w tym:
a) zawieszenie postępowania egzekucyjnego;
b) wstrzymanie czynności egzekucyjnych;
c) umorzenie postępowania egzekucyjnego.
16. Ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej.
17. Koszty egzekucyjne, w tym:
a) opłata manipulacyjna,
b) opłata egzekucyjna,
c) opłata za czynności egzekucyjne,
d) wydatki egzekucyjne;
e) preferencje w spłacie kosztów;
f) przedawnienie kosztów egzekucyjnych
18. Odpowiedzialność wierzyciela, w tym:
a) odpowiedzialność porządkowa;
b) odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content