Temat szkolenia

Prowadzenie postępowań w zakresie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje

Start

27.06.2024 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

4

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Podczas szkolenia zostanie omówione postepowanie organu wykonawczego gminy, związku międzygminnego w sprawie wydania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czynności sprawdzające, wezwania, dowody, postępowanie, terminy – wg przepisów Ordynacji podatkowej. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów administracji publicznej zajmujący się postępowaniami w zakresie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związki międzygminne, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gospodarki odpadami, inne osoby zainteresowane tematyką postępowań.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
a) Podstawy prawne czynności sprawdzających organu
b) Cele i zakres czynności sprawdzających
c) Różnice między czynnościami sprawdzającymi a kontrolą podatkową
2. Strony postępowania
a) Strona postępowania – kto nim jest?
b) Prawa i obowiązki strony postępowania
c) Reprezentacja strony
3. Wszczęcie postępowania
a) Podstawy wszczęcia czynności sprawdzających
b) Organ właściwy do prowadzenia czynności sprawdzających
c) Termin wszczęcia czynności sprawdzających
4. Doręczenia
a) Sposoby doręczania pism
b) Fikcja doręczenia
c) Skutki wadliwego doręczenia
5. Wezwania strony, innych osób
a) Treść wezwania
b) Termin stawiennictwa
c) Konsekwencje niestawiennictwa
6. Protokół z czynności organu
a) Zawartość protokołu
b) Podpisywanie protokołu
c) Wpisy do protokołu
7. Udostępnianie akt w sprawie
a) Prawo strony do wglądu w akta sprawy
b) Ograniczenia prawa do wglądu w akta sprawy
c) Sporządzanie kopii akt
8. Pozyskiwanie dowodów
a) Rodzaje dowodów dopuszczalnych w postępowaniu
b) Zasady gromadzenia dowodów
c) Ocena dowodów
9. Co może być dowodem w postępowaniu w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
a) Dokumenty potwierdzające ilość wytwarzanych odpadów
b) Oświadczenia strony
c) Zeznania świadków
d) Dowody z oględzin
e) Dowody z innych organów, podmiotów
10. Żądania strony – właściciela nieruchomości
a) Prawo strony do składania wniosków i żądań
b) Rozpatrywanie żądań strony
11. Zawiadomienia strony
a) Treść zawiadomienia
b) Terminy zawiadomienia
12. Wyłączenia dowodowe
a) Dowody niedopuszczalne w postępowaniu
b) Skutki wykorzystania niedopuszczalnego dowodu
13. Przesłuchanie świadków
a) Ogólne zasady przesłuchania świadków
b) Treść pytań zadawanych świadkowi
c) Prawa i obowiązki świadka
14. Dowody z dokumentów
a) Jakie dokumenty mogą stanowić dowód w sprawie
b) Sposób przedkładania dokumentów
c) Oglądanie dokumentów
15. Dowody z innych organów, podmiotów
a) Dowody z akt innych postępowań
b) Informacje od innych organów
c) Opinie biegłych
16. Oględziny
a) Przeprowadzanie oględzin
b) Sporządzanie protokołu z oględzin
c) Udział strony w oględzinach
17. Terminy w postępowaniu
a) Terminy załatwiania sprawy
b) Przywracanie terminów
c) Skutki niedotrzymania terminów
18. Kary porządkowe
a) Rodzaje kar porządkowych
b) Nakładanie kar porządkowych
c) Skarga na nałożenie kary porządkowej
19. Wydawanie decyzji
a) Treść decyzji
b) Doręczenie decyzji
c) Skarga na decyzję
20. Inne zagadnienia
a) Ochrona danych osobowych w postępowaniu
b) Zasady etyki postępowania
c) Odpowiedzialność cywilna i karna strony

Osoba prowadząca kurs

wieloletni samorządowiec, trener, szkoleniowiec który przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie ponad tysiąca przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 1

27.06.2024 (czw.), 09:00
online
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content