Temat szkolenia

Zaległości spadkowe, czyli problemy każdej gminy, oraz powiatu i województwa. Co należy uczynić aby problem zaległości spadkowych rozwiązać?

Informacje

Start

09.05.2024 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Zaległości podatkowe w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach budżetowych, które pozostały po osobach zmarłych / podatnikach, a w ujęciu cywilnym spadkodawcy – to problem każdej jednostki samorządu terytorialnego. Wiele tych zaległości obciąża konta podatników, przez wiele lat, a niekiedy dochodzi do ich przedawnienia. Spadkobiercy nie podejmują najczęściej inicjatywy w zakresie uregulowania spraw spadkowych. Taka pasywna postawa jest podyktowana tych, że albo są złe stosunku pomiędzy spadkobiercami, albo spadek to długi spadkowe albo postępowanie spadkowe jest zbyt kosztowne. Brak dział spadkobierców to sytuacja która tworzy konieczność wniosku o nabycie spadku przez gminę, jako właściwą ze względu na miejsce śmierci spadkodawcy. Najpierw uporządkowane muszą być sprawy spadkowe, a dopiero później postępowanie podatkowe orzekające odpowiedzialność spadkobierców.

W trakcie szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

1)            Kto powinien w urzędzie gminy / urzędzie miasta zajmować sprawami „rozpracowywania” zaległości spadkowych;

2)            Jaki jest wpływ śmierci osoby fizycznej na toczące się postępowania: administracyjne, podatkowe i egzekucyjne;

3)            Czy gmina jest obowiązania do składania wniosku o nabycie spadku;

4)            Czy spadkobiercy odpowiadają tylko za zaległości podatkowe, a co z opłatami i niepodatkowymi należnościami budżetowymi o charakterze publicznoprawnym;

5)            Jak ustalić spadkobierców?

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego, którym zostały powierzone obowiązki likwidacji zaległości oraz orzekania o odpowiedzialności za zaległości podatkowe.

 

Program szkolenia

1. Cywilistyczne kwestie związane ze śmiercią osoby fizycznej, w tym:
a) data otwarcia spadku;
b) wiedza o zgonie osób najbliższych;
c) ewidencja zgonów prowadzona w urzędzie gminy /miasta;
d) kto ma obowiązek i prawo poinformować o zgodnie osoby fizycznej.
2. Prawie wszystko o zasadach dziedziczenia, w tym:
a) nabycie prawa do spadku;
b) podział spadku;
c) odrzucenie spadku i konsekwencje tej decyzji;
d) dziedziczenie testamentowe;
e) dziedziczenie ustawowe;
f) spadkobierca instytucjonalny;
g) postanowienia sądowe i oświadczenia przed notariuszem.
3. Postępowanie podatkowe orzekające odpowiedzialność spadkobierców, w tym:
a) za jakie należności spadkobierca odpowiada;
b) postanowienie wszczynające postępowanie;
c) postępowanie dowodowe, co jest, a co może być dowodem w postępowaniu;
d) decyzja o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców, w tym decyzja o prawie do nadpłaty;
e) jak skonstruować prawidłową decyzję.
4. Wpływ śmierci podatnika na bieg terminu przedawnienia, i co dalej z zaległościami.
5. Koszty postępowania spadkowego a koszty postępowania podatkowego.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 1

09.05.2024 (czw.), 09:00
online
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content