Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Podatek rolny w pytaniach i odpowiedziach oraz wybrane zagadnienia w zakresie podatku od nieruchomości

Informacje

Start

17.05.2024 (pt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

Lublin oraz online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Głównym celem szkolenia jest kompleksowe omówienie problematyki dotyczącej realizacji podatku rolnego oraz wybranych zagadnień w zakresie opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych wykorzystywanych do działalności rolniczej. Szkolenie służy poznaniu zasad wymiaru i poboru podatków majątkowych gminy oraz ugruntowaniu, uporządkowaniu wiedzy w przedmiotowym zakresie. Poruszony zostanie aspekt proceduralny (zwłaszcza w temacie ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym) czy pomoc publiczna w rolnictwie, a także zmiany w podatku rolnym, które weszły w życie w 2024 r., w tym nowe obowiązki nałożone na organ podatkowy.
Sporo miejsca zostanie poświęcone odnawialnym źródłom energii w związku z realizacją gminnych podatków czyli zostaną omówione przykładowo takie zagadnienia, jak: opodatkowanie paneli fotowoltaicznych i zajętych pod nie gruntów, tryb i warunki udzielenia ulgi inwestycyjnej w związku z zakupem i zamontowaniem paneli fotowoltaicznych, ulga inwestycyjna w związku z montażem pomp ciepła. Nacisk zostanie też położony na wyjaśnienie właściwego stosowania stawki podatkowej w podatku rolnym.
Szkolenie ma służyć wyjaśnieniu wątpliwości w opodatkowaniu gruntów podatkiem rolnym, w tym oznaczonych symbolem dwuczłonowym oraz w opodatkowaniu obiektów budowlanych służących działalności rolniczej podatkiem od nieruchomości.
Warto w nim uczestniczyć również z tego powodu, że poruszy zupełnie nowy temat, a więc wniosek o przekazanie 1,5% podatku rolnego na rzecz podmiotów uprawnionych i związana z tym zwrotem rekompensata z tytułu utraconych dochodów.
Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w kompleksową informację w zakresie podatku rolnego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w praktyczny sposób, a w czasie jego trwania będzie możliwość zgłaszania pytań na czacie celem uzyskania odpowiedzi.
Tematyka szkolenia obejmie: wymiar, prawidłowe dokumentowanie zwolnień i ulg, wykazywanie danych w sprawozdawczości, pomoc publiczna, procedura podatkowa. Dużo miejsca zostanie poświęcone zagadnieniu ulgi inwestycyjnej Przy prezentacji poszczególnych tematów przytoczone zostanie najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska i interpretacje Ministra Finansów, regionalnych izb obrachunkowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla osób rozpoczynających pracę zawodową na stanowisku pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, jak i innych osób zainteresowanych przedmiotową tematyką

Program szkolenia

1 .Podatnicy podatku rolnego.
– posiadacze samoistni w podatku rolnym;
– opodatkowanie użytków rolnych stanowiących własność gminy lub Skarbu Państwa oddanych
innym podmiotom – posiadacze zależni w podatku rolnym,
– czy dopuszczalne jest umowne przeniesienie obowiązku podatkowego w podatku rolnym?
2. Przedmiot opodatkowania w podatku rolnym i od nieruchomości.
– jakie grunty należy uwzględniać obliczając normę obszarową gospodarstwa rolnego?
– współwłasność a norma obszarowa gospodarstwa rolnego i wysokość stawek podatku rolnego;
– kiedy stosujemy stawkę 2,5q a kiedy 5 q
– czy w skład gospodarstwa rolnego mogą wchodzić nieużytki (N) raz drogi dojazdowe do gospodarstwa rolnego oznaczone symbole dr?
– czy grunty wydzierżawione od innego podmiotu wlicza się do gospodarstwa rolnego?
– czy grunty, które nie stanowią własności podatnika mogą być wliczane do gospodarstwa rolnego?
– czy grunty rolne położone na terenie różnych gmin są wliczane do gospodarstwa rolnego?
– czy grunty rolne wydzierżawione na podstawie umowy dzierżawy wchodzą w skład gospodarstwa rolnego?
– stosowanie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla budynków gospodarczych.
3. Użytki rolne w posiadaniu przedsiębiorcy:
– kiedy użytki rolne podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, a kiedy podatkiem od nieruchomości?
– kopalnie piachu a podatek rolny,
– jakim podatkiem opodatkować użytki rolne na których budowane są domy na sprzedaż?
– opodatkowanie użytków rolnych zajętych przez przedsiębiorstwa przesyłowe;
– czy panele fotowoltaiczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
– opodatkowanie gruntów zajętych pod panele fotowoltaiczne, w tym opodatkowanie gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem „K”, „R”, „W”, „N”, na których usytuowane są panele fotowoltaiczne.
4. Dokumenty podatkowe: informacje i deklaracje podatkowe.
5. Znaczenie ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru podatków.6. Terminy składania deklaracji i informacji podatkowych.
7. Terminy płatności podatków: rolnego i od nieruchomości.
8. Stawki w podatkach: rolnym i od nieruchomości.
9. Uchwały podatkowe Nieprawidłowości w uchwałach w praktyce nadzorczej.
10. Samoobliczenie i wymiar podatków: rolnego i od nieruchomości. Kwota bagatelna w podatkach dla osób fizycznych.
11. Inkaso podatków: rolnego i od nieruchomości. Nieprawidłowości w uchwałach w praktyce nadzorczej.
12. Nowe obowiązki dla organu podatkowego w 2024 r.
– przekazywanie 1,5% należnego podatku na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne, Krajowego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych;
– postępowanie z wnioskiem podatnika podatku rolnego;
– przekazywanie wnioskowanych kwot przez organy podatkowe.
13. Opodatkowanie instalacji fotowoltaicznych usytuowanych na gruntach i budynkach, należących do przedsiębiorców.
14. Agroturystyka a podatek od nieruchomości.
15. Zasady udzielania ulgi inwestycyjnej, w tym:
* zasady przyznawania ulgi inwestycyjnej,
* kto jest zobowiązany do zapłaty podatku,
* kto jest uprawniony do ulgi, pojęcie podatnika podatku rolnego,
* zakres przedmiotowy,
* czy od gruntów dzierżawionych należy się ulga inwestycyjna?
* kwestia dofinansowania budowy obiektów ze środków unijnych,
* definicja rachunku,
* pojęcie „zakończenie inwestycji”,
* czy wymiana pokrycia dachowego uprawnia do ulgi inwestycyjnej?,
* zasady przyznawania i rozliczania ulgi inwestycyjnej,
* jakie obiekty nie mogą być objęte ulgą inwestycyjną?,
* ulga inwestycyjna a decyzja wymiarowa – powiązanie w tym zakresie.
– od kiedy powinna być stosowana ulga inwestycyjna, w przypadku wydania decyzji pozytywnej, ale dopiero po uchyleniu pierwotnej decyzji (odmownej) przez SKO?,
– zamontowanie paneli na dachu garażu,
– podatek VAT a ulga inwestycyjna,
– ulga inwestycyjna na gruntach położonych na obszarze dwóch gmin,
– czy warunkiem udzielenia ulgi inwestycyjnej jest dokonanie inwestycji na użytkach rolnych, czy można jednak udzielić ulgi inwestycyjnego w związku z montażem paneli fotowoltaicznych na budynku usytuowanym na gruntach „pozostałych”?,
– czy wnioskujący musi być posiadaczem gospodarstwa rolnego?,
– czy inwestycja powinna być zrealizowana na gruntach, należących do wnioskodawcy?,
– czy ulgą inwestycyjną można objąć grunty, które należą do innej osoby niż wnioskodawca, a które są w posiadaniu wnioskodawcy, na podstawie ustnej umowy dzierżawy?
– czy kwotę ulgi inwestycyjnej zaokrąglamy do pełnych złotych?,
– jaka jest kolejność udzielania ulg w podatku rolnym?, Czy ulga inwestycyjna może być kontynuowana?
– jak udzielić ulgi inwestycyjnej w przypadku współwłasności?,
– czy wniosek o ulgę inwestycyjną można udzielić na wniosek złożony po kilku latach od zakończenia inwestycji?
– czy ulga inwestycyjna przysługuje w przypadku, gdy panel totowoltaiczny jest montowany na budynku gospodarczym, w tym czy należy przyznać ulgę rolnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą na montaż fotowoltaiki o mocy 10 KW zainstalowanej na budynku gospodarczym?
– czy wnioskodawca musi być właścicielem obiektu (gruntu), na którym montowany jest panel?,
– czy podatnik, który jest właścicielem i współwłaścicielem może wskazać, od których gruntów wnioskuje o naliczanie ulgi? Czy organ podatkowy jest związany treścią (zakresem) tego wniosku?,
– czy wnioskodawca może korzystać z kredytu na sfinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych?; ulga inwestycyjna a finansowanie z kredytu,
– ulga inwestycyjna a finansowanie z leasingu,
– udzielanie ulgi inwestycyjnej w przypadku współwłasności,
– kiedy ulga inwestycyjna przechodzi na inne osoby? Czy darowizna przenosi ulgę inwestycyjną?
16. Zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych a ulga inwestycyjna, w tym realizacja tej inwestycji na budynku gospodarczym; w jakich miejscach mogą być zamontowane panele?
17. Co jest warunkiem, aby ulga inwestycyjna mogła być udzielona, jeśli chodzi o produkcję prądu.
18. Dofinansowanie inwestycji w zakresie paneli fotowoltaicznych a ulga inwestycyjna. Wniosek o ulgę a dofinansowanie z ARiMR. Zagadnienie zawieszenia postępowania o udzielenie ulgi.
19. Postępowanie organu podatkowego z wnioskami podatników w sprawie o ulgę inwestycyjną. Jak wyliczyć kwotę ulgi z tytułu ulgi inwestycyjnej? Jakie wydatki zaliczamy do ulgi inwestycyjnej?.
20. Jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy publicznej w związku z ulgą inwestycyjną. Jaki to rodzaj pomocy?
21. Ulga inwestycyjna dla małych i dużych przedsiębiorstw (wyjaśnienie tym zakresie), czy wydatki inwestycyjne przyjmować w kwocie brutto czy netto? Czy wydajemy zaświadczenia? Jaki formularz wymagany jest od podatnika?
22. Kontynuacja ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.
23. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej a ulga inwestycyjna.
24. Wykazywanie ulgi inwestycyjnej w sprawozdawczości. Intensywność pomocy.
25. Czy pobieramy opłatę skarbową od zaświadczeń o wielkości użytków rolnych?
26. Pozostałe zwolnienia i ulgi w podatku rolnym.
26. Pomoc publiczna w rolnictwie.
27. Podatek rolny w sprawozdawczości.
28. Pytania i odpowiedzi na czacie.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content