logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Komunikat

W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 marca br. informujemy, że zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020 r. Zawieszenie obejmuje zajęcia stacjonarne, czyli odbywające się w formie bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami. Zajęcia te zostaną zastąpione wykładami i kursami prowadzonymi w formie e-learningu.

Prosimy, żeby z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w Polsce wszystkie sprawy wymagające kontaktu z Biurem Studiów Podyplomowych (w Lublinie, Zamościu i Białej Podlaskiej) prowadzić z wykorzystaniem komunikacji e-mailowej i telefonicznej. Kontakty do poszczególnych oddziałów znajdują się na naszej stronie internetowej.

O wszelkich zmianach w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez e-maile i SMS-y.

23 marca 2020 r.

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas proponuje specjalności studiów podyplomowych uwzględniające zmiany w podstawie programowej, skierowane głównie do absolwentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

Oświatowe studia podyplomowe realizowane w Ośrodku Szkoleniowym KURSOR we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w najwyższym stopniu zapewniają uczestnikom uzyskanie wysokich kwalifikacji wyróżniających ich na rynku pracy. W trakcie studiów słuchacze nie tylko poznają zasady organizacji procesu kształcenia w zgodzie z najnowszą wiedzą z zakresu nauk o edukacji, ale również nabywają praktyczne umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych. Wszyscy nasi absolwenci uzyskują nowoczesną wiedzę na temat zarządzania procesem uczenia się uczniów z wykorzystaniem zalet aktywnej nauki w cyfrowym świecie – są więc przygotowani do pracy w nowoczesnej szkole.

Program studiów podyplomowych jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU z 2019 r., poz. 1450). Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć, o których mowa w rozporządzeniu, zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów.

NOWA REKRUTACJA TRWA!

Studia z zakresu kształcenia nauczycieli

 1. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 2. Doradztwo zawodowe
 3. Informatyka
 4. Nauczanie programowania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
 5. Organizacja i zarządzanie oświatą
 6. Przygotowanie pedagogiczne (studia nadające kwalifikacje do pracy w szkołach/placówkach oświatowych)

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – studia dla pedagogów specjalnych
 3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, słuchacze mogą uzyskać certyfikat ze znajomości języka migowego KSS-1)
 4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – studia dla pedagogów specjalnych (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, słuchacze mogą uzyskać certyfikat ze znajomości języka migowego KSS-1)
 5. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
 6. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową – studia dla pedagogów specjalnych
 7. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 8. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych
 9. Logopedia (kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów)
 10. Logopedia – studia dla pedagogów specjalnych (kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów)
 11. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
 12. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – studia dla pedagogów specjalnych
 13. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 14. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia dla pedagogów specjalnych

Studia z zakresu terapii

 1. Neurologopedia