Studia podyplomowe

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Cel studiów

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Dla kogo?

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Do podjęcia studiów jest wymagane posiadanie przygotowania pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575, ze zm.) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych (w tym integracyjnych). Słuchacze nabędą również umiejętności i wiedzę z zakresu zajęć rewalidacyjnych.

Program studiów

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU 2019 poz. 1450).

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

 • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
 • Wprowadzenie do pedagogiki korekcyjnej
 • Psychologiczno-pedagogiczne aspekty pedagogiki korekcyjnej
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Medyczne podstawy pedagogiki korekcyjnej
 • Neuropsychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w systemie edukacji
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Funkcjonowanie psychospołeczne ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Logopedyczne aspekty trudności szkolnych
 • Elementy logopedii i fonetyki z metodyką zaburzeń mowy
 • Diagnoza ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i z zaburzeniami zachowania i emocji
 • Narzędzia diagnostyczne do prowadzenia diagnozy pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Współpraca z rodzicami i zasady wsparcia rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli pracujących z dzieckiem z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się i uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Praca z uczniem zdolnym i z uczniem z trudnościami w nauce
 • Metodyka zajęć terapeutycznych z uczniami z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
 • Poradnictwo i działania profilaktyczne zapobiegające trudnościom dziecka w uczeniu się
 • Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych i grupowych planów korekcyjno-kompensacyjnych

Czas trwania

3 semestry – 630 godzin (w tym 180 godzin praktyk)

Organizacja zajęć

Dwa tryby realizacji:

Zajęcia hybrydowe

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej), polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Zajęcia online

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas prowadzone będą w 100% trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej.

Bez egzaminu końcowego

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • planowane rozpoczęcie: marzec 2024 r.
 • planowana realizacja zajęć dydaktycznych: marzec 2024 r. – marzec 2025 r.

Odpłatność

 1. cena regularna: 4300 zł.
 2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3870 zł.
 3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 3655 zł.
 4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 3440 zł.
Skip to content