Szukaj
Close this search box.

Studia podyplomowe

Edukacja włączająca

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w specjalistyczną, uporządkowaną i pogłębioną wiedzę oraz umiejętności w zakresie organizacji i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w systemie integracyjnym i ogólnodostępnym oraz kształtowanie postawy prospołecznej niezbędnej do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej.

Dla kogo?

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

Do podjęcia studiów jest wymagane posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Uzyskiwane kwalifikacje

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego w:

 • przedszkolach integracyjnych,
 • przedszkolach realizujących program edukacji włączającej,
 • szkolnych oddziałach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych realizujących program edukacji włączającej, a także z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, internatach oraz domach dziecka.

Program studiów

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU 2019 poz. 1450).

Program studiów obejmuje:

I MODUŁ

Kształcenie kierunkowe:

 • Przygotowanie psychologiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w dydaktyce specjalnej
 • Praktyki zawodowe

II MODUŁ

Edukacja włączająca:

 • Teorie edukacji integracyjnej i włączającej
 • Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wspierających
 • Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych
 • Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej
 • Praktyki zawodowe

Czas trwania

3 semestry – 495 godzin (w tym 120 godzin praktyk)

Organizacja zajęć

Zajęcia hybrydowe

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej), polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Zajęcia online

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas prowadzone będą w 100% trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającym na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej.

Bez egzaminu końcowego

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • nabór letni: wrzesień 2024 r. – wrzesień 2025 r.
 • nabór zimowy: marzec 2025 r. – marzec 2026 r.

Odpłatność

 1. cena regularna: 4100 zł.
 2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3690 zł.
 3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 3485 zł.
 4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 3280 zł.
Skip to content