Szukaj
Close this search box.

Studia podyplomowe

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Cel studiów

Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest skierowany do nauczycieli, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w ramach prowadzenia kolejnych zajęć z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Celem studiów na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wykształcenie umiejętności diagnostycznych, wychowawczych i terapeutycznych przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu: umiejętności organizowania opieki i systemów opiekuńczych w środowisku lokalnym, analizy i diagnozy sytuacji społecznej, umiejętności wsparcia i interwencji w sytuacjach opiekuńczych i socjalnych, metodyki pracy socjalnej w rodzinie, środowisku i z indywidualnym przypadkiem, metodyki pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Nowoczesny program studiów podyplomowych na tym kierunku obejmuje treści kształcenia przygotowujące do pracy:

 • w charakterze pedagoga szkolnego
 • nauczyciela wychowawcy w internatach i bursach
 • nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Zadaniem kadry dydaktycznej na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich oraz osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe, a także doświadczenie w zakresie przygotowania do nauczania dla prowadzonych zajęć.

Dla kogo?

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (kierunków, których programy studiów określały efekty uczeni się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne w zakresie dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289), uprawnienia do pracy w charakterze:

 • pedagoga szkolnego
 • nauczyciela wychowawcy w internatach i bursach
 • nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych.

Absolwent kierunku będzie przygotowany do:

 • prowadzenia badań i działań diagnostycznych uczniów
 • diagnozowania sytuacji wychowawczych
 • udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień
 • minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych
 • zapobiegania zaburzeniom zachowania
 • inicjowania i prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

Program studiów

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU 2019 poz. 1450).

Program swym zakresem obejmuje m. in. treści:

MODUŁ i – PRZYGOTOWANIE (180 GODZIN)

 • Przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć na II etapie edukacyjnym
 • Przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć na III etapie edukacyjnym

MODUŁ II – PRZYGOTOWANIE DYDKATYCZNE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ (90 GODZIN)

PRAKTYKI ZAWODOWE

Czas trwania

3 semestry – 360 godzin (w tym 90 godzin praktyk)

Organizacja zajęć

Dwa tryby zajęć:

Zajęcia hybrydowe

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej), polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Zajęcia online

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas prowadzone będą w 100% trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa lub trzy razy w miesiącu).

Zajęcia są planowane pomiędzy 8:00 – 20:00.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej.

Bez egzaminu końcowego

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • nabór letni: wrzesień 2024 r. – wrzesień 2025 r.
 • nabór zimowy: marzec 2025 r. – marzec 2026 r.

Odpłatność

 1. cena regularna: 3500 zł.
 2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3150 zł.
 3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 2975 zł.
 4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 2800 zł.
Skip to content