Szukaj
Close this search box.

Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa

Nowa niższa cena!

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie magistrów psychologii do pracy na stanowisku nauczyciela psychologa w:

 • przedszkolach
 • szkołach
 • placówkach systemu oświaty
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Studia są zgodne ze standardem kształcenia w zawodzie nauczyciela i nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575, ze zm.)

Dla kogo?

Kształcenie na studiach podyplomowych przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa jest prowadzone wyłącznie dla magistrów psychologii.

Na studia podyplomowe na tym kierunku mogą zapisać się osoby, które posiadają dyplom magistra psychologii.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwent studiów na tym kierunku zdobywa kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa zgodne ze standardem kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Osoby kończące ten kierunek są kompleksowo przygotowane do rozpoczęcia pracy zawodowej i mogą pracować na stanowisku nauczyciela-psychologa w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach systemu oświaty udzielających wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom.

Absolwent kierunku jest przygotowany do tego, aby m.in.:

 • przeprowadzić diagnozę dojrzałości szkolnej dziecka oraz jej uwarunkowań środowiskowych,
 • skutecznie wspierać dziecko w procesie adaptacji do nowej sytuacji,
 • diagnozować problemy uczniów i wspierać ich w przezwyciężaniu trudności i deficytów,
 • wspierać nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • wspomagać nauczycieli i rodziców lub opiekunów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz wspieraniu wszechstronnego rozwoju uczniów.

Program studiów

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU 2019 poz. 1450).

Program obejmuje m.in.:

Moduł I: PEDAGOGIKA

 • Pedagogika ogólna
 • Pedeutologia
 • System oświaty
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
 • Uczeń w środowisku szkolnym
 • Sytuacja ucznia z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępnej
 • Problematyka dziecka w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Uczeń z trudnościami w uczeniu się
 • Doradztwo zawodowe
 • Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole
 • Podstawy dydaktyki

Moduł II METODYKA PRACY NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH SYSTEMU OŚWIATY

 • Problematyka rozwoju dziecka w kontekście edukacji
 • Nauczyciel psycholog w szkole i placówkach systemu oświaty
 • Monitorowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • Wspomaganie rozwoju dziecka i ucznia
 • Profilaktyka i promocja zdrowia
 • Metodyka prowadzenia działań edukacyjnych
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • Psychoedukacja
 • Wspomaganie warsztatu pracy nauczyciela psychologa

Czas trwania

3 semestry – 375 godzin (w tym 150 godzin praktyk)

Organizacja zajęć

Dwa tryby realizacji:

Zajęcia hybrydowe

Studia podyplomowe realizowane przez Akademie Humanitas będą organizowane w formule blended learning (hybrydowej), polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającym na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Zajęcia online

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas będą prowadzone w 100% w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającym na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa lub trzy razy w miesiącu).

Zajęcia są planowane pomiędzy 8:00 – 17:00.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów ujętych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej.

Bez egzaminu końcowego

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • planowane rozpoczęcie: wrzesień 2024 r.
 • planowana realizacja zajęć dydaktycznych: wrzesień 2024–wrzesień 2025 r.

Odpłatność

 1. cena regularna: 3900 3500

  Najniższa cena z ostatnich 30dni: 3900

 2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3150 zł.
 3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 2975 zł.
 4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 2800 zł.
Skip to content