Szukaj
Close this search box.

Studia podyplomowe

Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz kompetencji w kierunku sprawnego zarządzania placówkami opiekuńczo-wychowawczymi czy innymi instytucjami związanymi z edukacją, ale również zarządzania zasobami ludzkimi w tych organizacjach. Studia przygotowują do udoskonalenia jakości pracy w placówkach oświatowych w nowej strukturze systemu oświaty oraz do skutecznego planowania regionalnej polityki oświatowej. Wybranie tego kierunku to gwarancja poznania wszelkich ujęć i wymiarów bycia menedżerem.

Dla kogo?

 • Dyrektorzy szkół, osoby zajmujące stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych, osoby zatrudnione w administracji państwowej wszystkich szczebli lub przede wszystkim kandydaci na zajmowanie wyżej wymienionych stanowisk,
 • Nauczyciele wszystkich specjalności i poziomów nuczania, którzy są zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w edukacji,
 • Osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • Pracownicy nadzoru pedagogicznego, pracownicy organów prowadzących szkoły, animatorzy działań i organizacji oświatowych.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci studiów nabywają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz innych stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1449).

Absolwent studiów:

 • Posiądzie wiedzę w zakresie odpowiedzialności za całokształt pracy szkoły,
 • Zrozumie pracę administracyjną i będzie poprawnie interpretował przepisy prawa,
 • Nabędzie umiejętności skutecznego rozwiązywania rzeczywistych problemów występujących w placówce,
 • Dowie się jak ustala się priorytety w zakresie planowania i realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz diagnozowania realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na wszystkich poziomach nauczania szkolnego,
 • Pozna różne metody utrzymywania stałej więzi ze środowiskiem lokalnym,
 • Wykaże umiejętności w zakresie zarządzania zespołem ludzkim, zarządzania finansami szkoły, doskonalenia pracy dydaktycznej placówki oraz ewaluacji jej pracy.

Program studiów

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU 2019 poz. 1450).

I MODUŁ: Teoretyczne podstawy zarządzania placówką oświatową

 • System oświaty – cele, zadania, funkcje i podstawy prawne
 • Zadania oświatowe samorządu terytorialnego
 • Publiczne i niepubliczne podmioty systemu oświaty – zadania i funkcje
 • Realizacja zadań statutowych placówki oświatowej

II MODUŁ: Prawne aspekty zarządzania placówką oświatową

 • Prawo rodzinne w oświacie
 • Prawo pracy w oświacie – Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego i samorządowego
 • Tworzenie wewnętrznych aktów prawnych w placówce oświatowej

III MODUŁ: Praktyczne zarządzanie placówką oświatową

 • Dyrektor liderem placówki oświatowej – planowanie i organizacja pracy placówki oświatowej
 • Zarządzanie informacją niejawną – RODO w placówce oświatowej
 • Zarządzanie marką placówki oświatowej
 • Zarządzanie dokumentacją placówki oświatowej
 • Zarządzanie finansami w placówce oświatowej
 • Zarządzanie BHP i ochroną p.poż. w placówce oświatowej
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i organizacja kształcenia specjalnego
 • Zagrożenia dzieci i młodzieży – przeciwdziałanie i współpraca z organami wspierającymi
 • Zarządzanie zmianą i sytuacją kryzysową w placówce oświatowej
 • Nadzór pedagogiczny, zarządzanie jakością, ewaluacja placówki oświatowej
 • Rada pedagogiczna, rada rodziców
 • Podstawa programowa – cele kształcenia z uwzględnieniem etapów edukacyjnych i typów szkół
 • Współpraca placówki oświatowej z podmiotami zewnętrznymi
 • Nowoczesne technologie wspomagające zarządzanie placówką oświatową – system zarządzania informacją i zdalne formy nauczania

IV MODUŁ: Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce oświatowej

 • Dyrektor placówki oświatowej w funkcji HR: rekrutacja, selekcja, wdrożenie i zwolnienie pracownika
 • Trening menedżerski
 • Dyrektor liderem rozwoju – doskonalenie, awans i ocena pracy nauczyciela

V MODUŁ: Kompetencje osobiste dyrektora placówki oświatowej

 • Dyrektor liderem wystąpień publicznych i prezentacji. Budowanie marki osobistej i autorytetu lidera placówki oświatowej
 • Techniki radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Warsztat interpersonalny dyrektora placówki oświatowej: komunikacja interpersonalna, asertywność, efektywność osobista i organizacja czasu pracy, konflikt i sytuacje trudne
 • Budowanie relacji z nauczycielem, rodzicem i uczniem
 • Coaching w edukacji

Czas trwania

2 semestry – 230 godzin

Organizacja zajęć

Dwa tryby realizacji:

Zajęcia hybrydowe

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej), polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Zajęcia online

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas prowadzone będą w 100% trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów.

Bez egzaminu końcowego

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • nabór letni: październik 2024 r. – czerwiec 2025 r.
 • nabór zimowy: marzec 2025 r. – luty 2026 r.

Odpłatność

 1. cena regularna: 3500 zł.
 2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3150 zł.
 3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 2975 zł.
 4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 2800 zł.
Skip to content