Temat szkolenia

Uczeń z opinią lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole/placówce oświatowej

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 102
Uczeń z opinią lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole/placówce oświatowej

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy specjalni
 • specjaliści
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Rola oraz zadania nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Rozpoznanie potrzeb edukacyjno-rozwojowych uczniów posiadajacych opinię lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Procedura przygotowania dokumentacji (karta wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny).
 4. Dobór metod i form pracy do potrzeb uczniów z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Ewaluacja działań w zakresie organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • udoskonalą umiejętność dokonywania analizy wskazań zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • poznają metody i formy pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • udoskonalą umiejętność rozpoznawania potrzeb ucznia i planowania pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Uczeń z opinią lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole/placówce oświatowej
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content