logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Żłobki na Podlasiu” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Żłobki na Podlasiu

Projekt „Żłobki na Podlasiu” jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Żłobki na Podlasiu – poradnik

Żłobki na Podlasiu – poradnik

Zbiór informacji na temat tworzenia i funkcjono­wania form opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun czy niania), przybliżający ich aspekty prawne i zasady finansowania oraz opisujący wymogi sanitarno-higieniczne i warunki lokalowe, jakie musi spełnić placówka opieki nad najmłodszymi dziećmi, a także kwalifikacje kadry i osób zarządzających, nadzór nad tymi placówkami oraz standardy żywienia małych dzieci.

pobierz plik PDF

Cel projektu

Głównym celem projektu jest nabycie/zwiększenie kompetencji w zakresie wdrażania ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 u 274 UP (222K, 52M) tj. przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu województwa podlaskiego poprzez realizację szkolenia na temat tworzenia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie od 01.01 do 30.06.2023 r.

Adresaci

Grupą docelową (GD) jest 274 osób będących przedstawicielami podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu woj. podlaskiego. Są to:

W ramach projektu jest przewidziana realizacja szkoleń wg podziału:

Zakres merytoryczny szkolenia

Materiały dla uczestników

Uczestnicy projektu otrzymają:

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Dofinansowanie projektu z UE: 365 333,50 zł

Okres realizacji projektu

1 stycznia 2020 r.–30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 515 243 205 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.