Szukaj
Close this search box.

PROJEKTY UNIJNE (zakończone)

Żłobki na Opolszczyźnie

Projekt „Żłobki na Opolszczyźnie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Żłobki na Opolszczyźnie” realizowany był przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.10.2020 r.

Celem projektu było nabycie/zwiększenie kompetencji w zakresie wdrażania ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 u 170 UP ( 136K, 34M) tj. przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu województwa opolskiego poprzez realizację szkolenia na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie 01.01.2020-31.10.2020 r.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

  • Szkolenia dla przedstawicieli samorządu  i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi do lat 3- 24 godziny szkolenia x 8 grup (15-20 os.), 3 dni x 8 godzin
  • Szkolenia dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 – 32 godziny szkolenia x 2 grupy (15-20 os.), 4 dni x 8 godzin, 2 zjazdy x 2 dni

 

Osiągnięte rezultaty:

  1. Liczba przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, którzy podnieśli lub nabyli kompetencje w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3, stopień realizacji ogółem: 108,92 %

 

Dofinansowanie projektu z UE: 234 396,25 zł

Skip to content