PROJEKTY UNIJNE (zakończone)

KURS NA KWALIFIKACJE

Projekt „KURS NA KWALIFIKACJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt KURS NA KWALIFIKACJE to projekt realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem projektu był wzrost aktywizacji zawodowej i niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji, wśród 60 osób (43K,17M) bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku 30+ z terenu woj. lubelskiego, poprzez realizację wsparcia w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy do końca 31.12.2021r.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r.  – 31.12.2021 r.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

  1. Poradnictwo Zawodowe I Identyfikacja Potrzeb Uczestników Projektu
  2. Szkolenie zawodowe, kończące się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje:
  • Opiekun osób starszych i chorych (egzamin czeladniczy/ inny)
  • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (egzamin czeladniczy)
  • Krawiec (egzamin czeladniczy)
  • Sprzedawcą magazynier z obsługą wózka widłowego (egzamin UDT oraz inny).
  1. Staż zawodowy powiązany z tematyką szkolenia zawodowego, trwający 3 miesiące
  2. Pośrednictwo pracy

Osiągnięte rezultaty:

  1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu, Stopień realizacji ogółem: 137,04 %
  2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, stopień realizacji ogółem: 118,75 %

 

Dofinansowanie z UE: 815 133,42 zł