PROJEKTY UNIJNE (zakończone)

Żłobek a.gugu dla rodzica i dziecka

Projekt „Żłobek a.gugu dla rodzica i dziecka” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Żłobek a.gugu dla rodzica i dziecka” był realizowany przez Ewę Tymińską-Jarszkiewicz – CRESCA w partnerstwie z Ośrodkiem Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 Działanie 9.4 Godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r.–30.09.2021 r.

Celem projektu było podniesienie zdolności do zdobycia/utrzymania zatrudnienia przez 30 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z obszaru gmin: M. Lublin, Wólka, Niemce poprzez zapewnienie możliwości skorzystania z 30 nowoutworzonych miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w okresie 01.10.2019 do 30.09.2021.

Wsparcie w ramach projektu:

  • 30 nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3;
  • opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
  • bezpłatne zajęcia dodatkowe: muzyczno-ruchowe w języku angielskim oraz zajęcia muzyczno-słuchowe
  • całodzienne wyżywienie

Osiągnięte rezultaty:

  1. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: stopień realizacji ogółem: 164,29 %
  2. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu: stopień realizacji ogółem: 211,11 %

 

Dofinansowanie UE: 1 272 130,43 zł