PROJEKTY UNIJNE

FRYZJER – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny – II EDYCJA

Projekt „FRYZJER – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny – II EDYCJA” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Projekt „FRYZJER – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny – II EDYCJA” jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa XII – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy u 30 osób dorosłych (w tym 27 kobiet i 3 mężczyzn) zamieszkujących województwo lubelskie poprzez udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym Fryzjer, zakończonym egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie fryzjer do 31.07.2022 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych i/lub są osobami uprawnionymi do przystąpienia egzaminu zawodowego
 • uczą się, pracują bądź zamieszkują teren województwa lubelskiego (zgodnie z Kodeksem cywilnym)
 • są w wieku powyżej 18. roku życia
 • posiadają wykształcenie co najmniej na poziomie ISCED3 (ponadgimnazjalne)
 • złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami regulaminu,
 • przejdą pozytywnie proces rekrutacji i zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Dofinansowanie UE: 380 676,75 zł

Okres realizacji projektu

1.09.2019 – 31.07.2022 r.

 • Dwuetapowa rekrutacja będzie prowadzona na terenie województwa lubelskiego w okresie:

  • IX–X 2019 r. – 20 osób
  • VIII–IX 2020 – 10 osób

  Kryteria rekrutacji

  1. podstawowe:
   • przynależność do grupy docelowej
   • chęć udziału w projekcie wyrażona przez złożenie dokumentów rekrutacyjnych
  2. uzupełniające
   • płeć: 90% grupy docelowej będą stanowiły kobiety – 4 pkt.
   • status na rynku pracy: ok. 30% będą stanowiły osoby bierne zawodowo – 3 pkt.
   • wiek: priorytetowo traktowane będą osoby powyżej 50 r.ż. – 2 pkt.

 

Projekt obejmuje wsparcie w formie:

 • kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie fryzjer (kwalifikacja AU.21 „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich”) dla 30 osób (3 grupy × 10 osób) – 684 godz. dydakt. (260 godz. zajęć teoretycznych oraz 424 godz. zajęć praktycznych)
 • egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE): uczestnik projektu, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy, przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zdający zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyska:
  • z części pisemnej: co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, oraz
  • z części praktycznej: co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

Zdający, który zda egzamin z części pisemnej i egzamin z części praktycznej z zakresu danej kwalifikacji, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE. Zdający, który nie zda egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzyma informację o wynikach tego egzaminu, opracowaną przez OKE.

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma:

 • materiały szkoleniowe (teczka, długopis, notatnik podręczniki)
 • wyprawkę – pomoce dydaktyczne przekazane na własność każdemu uczestnikowi
 • materiały i pomoce dydaktyczne na zajęcia praktyczne
 • catering podczas zajęć teoretycznych
 • odzież ochronną
 • ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie
 • badania lekarskie wymagane specyfiką kursu
 • zwrot kosztów dojazdu

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Zajęcia będą się odbywały w Lublinie.

 

 

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza skontaktujemy się z Państwem z informacjami nt. rekrutacji do projektu.

Dane uczestnika