logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Przedszkole Omnibus” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedszkole Omnibus

omnibus.lublin.pl

Projekt „Przedszkole Omnibus” jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w partnerstwie z Zespołem Przedszkoli i Żłobków „Gwiazdeczka” Urszula Smołecka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna. Celem projektu jest zwiększenie udziału dzieci w wieku 3-4 lat w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu zostanie utworzonych 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z Lublina. Ponadto oferta edukacyjna zostanie rozszerzona o zajęcia dodatkowe, mające na celu wyrównanie zdiagnozowanych deficytów u dzieci.

Zajęcia dodatkowe będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem.

Przedszkole będzie dysponowało:

Ponadto zapewniamy:

Czesne w przedszkolu Omnibus wynosi 200 zł miesięcznie.

Dofinansowanie UE: 655 555,48 zł

Okres realizacji projektu

1 marca 2018 r.–31 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 575 060 750 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.