logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Otwieramy żłobek – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie makroregionu wschodniego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Rekrutacja będzie prowadzona dwuetapowo, w terminie od lipca 2020 r. do października 2021 r., na terenie makroregionu wschodniego.

Kryteria rekrutacji

 1. podstawowe
  • przynależność do grupy docelowej,
  • złożenie oświadczenia o zamiarze utworzenia i prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego/zatrudnienia dziennego opiekuna
  • pełnosprawność nie stanowi kryterium rekrutacji
  • rekrutacja zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń spełniających wymagania formalne osiągnie 120%
 2. uzupełniające
  • wynik testu diagnozującego wiedzę kandydata w danym obszarze, pozwalający na formowanie grup szkoleniowych o podobnych deficytach, co zwiększy efektywność wsparcia (1 pkt)
  • płeć – kobiety będą stanowić 80% grupy docelowej (2 pkt)