Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Projekt „Najmłodsi pod kloszem gminy – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu

Projekt obejmuje wsparcie w formie 32-godzinnego szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3. Zajęcia będą prowadzone po 8 godzin dydaktycznych, 2 dni w tygodniu (16 godzin tygodniowo) na terenie MAKROREGONU WSCHODNIEGO (obejmującego województwa lubelskie, podlaskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne (teczka, długopis, notatnik, pendrive) oraz będą mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu i ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Rekrutacja będzie prowadzona od stycznia 2018 r. do marca 2019 r. na terenie MAKROREGIONU WSCHODNIEGO.

Kryteria rekrutacji

– podstawowe

  • przynależność do grupy docelowej, którą stanowi 640 przedstawicieli organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu gminnego oraz pracownicy jednostek samorządu gminnego odpowiedzialni za organizację i finansowanie infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z makroregionu wschodniego z gmin poniżej 5 tys. ludności, na terenie których nie funkcjonuje żadna instytucja opieki (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun);
  • chęć udziału w projekcie wyrażona przez złożenie dokumentów rekrutacyjnych
  • pełnosprawność nie stanowi kryterium rekrutacji
  • rekrutacja zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń spełniających wymagania formalne osiągnie 120%

– uzupełniające

  • zajmowane stanowisko: przedstawiciele władz samorządu gminnego będą przyjmowani w pierwszej kolejności ze względu na skuteczność wsparcia realizowanego w projekcie i osiągnięcie realnego wpływu na zmianę w obszarze problemowym
  • wynik testu diagnozującego wiedzę kandydata w danym obszarze, pozwalający na formowanie grup szkoleniowych o podobnym deficycie, co zwiększy efektywność wsparcia
  • płeć: 60% grupy docelowej stanowią kobiety

Aby wziąć udział w projekcie, należy dostarczyć do Biura Projektu – osobiście, pocztą, e-mailem lub faksem – podpisany formularz zgłoszeniowy.

Pobierz formularz zgłoszeniowy: w formacie PDFw formacie DOC.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją usługi szkoleniowej w ramach projektu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania wsparcia. Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo: dostępu do moich danych, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowy KURSOR z siedzibą w Lublinie przy ul. Narutowicza 62.