logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Najmłodsi pod kloszem gminy – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najmłodsi pod kloszem gminy – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców

Projekt Najmłodsi pod kloszem gminy – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cel projektu

Celem projektu jest zidentyfikowanie potrzeb oraz nabycie/zwiększenie kompetencji w zakresie wdrażania ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 u 576 UP ( 346K, 230M) tj. przedstawicieli organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu gminnego oraz pracowników jednostek samorządu gminnego odpowiedzialnych za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z makroregionu wschodniego z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tys. osób poprzez realizację czterodniowych szkoleń w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dofinansowanie UE: 689 747,52 zł

Adresaci

Grupę docelową projektu stanowi 640 osób spełniających następujące kryteria:

Okres realizacji projektu

1 stycznia 2018 r.–30 października 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 441 33 32 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Materiały informacyjne

Plakat informacyjny (PDF, 623 kB)