Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Projekt „Kompetentne wsparcie sukcesem szkoły” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Kryteria rekrutacji

1. Projekt jest adresowany jest do 100 osób (72 kobiet i 28 mężczyzn), spełniających poniższe kryteria:

 1. zamieszkują w rozumieniu KC teren województwa podkarpackiego(w przypadku niewystarczającej liczby zrekrutowanych osób z województwa podkarpackiego, realizator projektu dopuszcza rekrutację osób z innych województw)
 2. są nauczycielami lub specjalistami pracującymi w:
  • publicznej lub niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli
  • publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • bibliotece pedagogicznej
 3. są nauczycielami będącymi doradcami metodycznymi
 4. są indywidualnymi specjalistami lub trenerami (osoba świadcząca usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty), którzy mają lub zadeklarują nawiązanie udokumentowanej współpracy z co najmniej jedną z instytucji systemu wspomagania: biblioteka pedagogiczna, placówka doskonalenia nauczycieli, poradnia psychologiczno-pedagogiczna

2. W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które korzystały ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” lub uczestniczą w innym projekcie realizowanym w ramach poniższych typów operacji POWER w ramach Działania 2.10:

 • Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów (typ operacji nr 1)
 • Wsparcie tworzenia szkół ćwiczeń (typ operacji nr 2)
 • Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych(typ operacji nr 3)

3. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, którego treść można pobrać ze strony internetowej www.kursor.edu.pl oraz w biurze projektu.

4. Wypełnione formularze można: złożyć osobiście w biurze projektu (dni robocze w godz. 8–16); wysłać faksem; wysłać pocztą na adres biura projektu; wysłać pocztą elektroniczną na adres kompetentne.wsparcie@kursor.edu.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy: w formacie PDFw formacie DOCX.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją usługi szkoleniowej w ramach projektu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania wsparcia. Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo: dostępu do moich danych, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowy KURSOR z siedzibą w Lublinie przy ul. Narutowicza 62.