logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Kompetentne wsparcie sukcesem szkoły” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Kryteria rekrutacji

1. Projekt jest adresowany jest do 100 osób (72 kobiet i 28 mężczyzn), spełniających poniższe kryteria:

  1. zamieszkują w rozumieniu KC teren województwa podkarpackiego(w przypadku niewystarczającej liczby zrekrutowanych osób z województwa podkarpackiego, realizator projektu dopuszcza rekrutację osób z innych województw)
  2. są nauczycielami lub specjalistami pracującymi w:
    • publicznej lub niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli
    • publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
    • bibliotece pedagogicznej
  3. są nauczycielami będącymi doradcami metodycznymi
  4. są indywidualnymi specjalistami lub trenerami (osoba świadcząca usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty), którzy mają lub zadeklarują nawiązanie udokumentowanej współpracy z co najmniej jedną z instytucji systemu wspomagania: biblioteka pedagogiczna, placówka doskonalenia nauczycieli, poradnia psychologiczno-pedagogiczna

2. W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które korzystały ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” lub uczestniczą w innym projekcie realizowanym w ramach poniższych typów operacji POWER w ramach Działania 2.10:

3. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, którego treść można pobrać ze strony internetowej www.kursor.edu.pl oraz w biurze projektu.

4. Wypełnione formularze można: złożyć osobiście w biurze projektu (dni robocze w godz. 8–16); wysłać faksem; wysłać pocztą na adres biura projektu; wysłać pocztą elektroniczną na adres kompetentne.wsparcie@kursor.edu.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy: w formacie PDFw formacie DOCX.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją usługi szkoleniowej w ramach projektu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania wsparcia. Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo: dostępu do moich danych, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowy KURSOR z siedzibą w Lublinie przy ul. Narutowicza 62.