Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Prawa i obowiązki nauczycieli

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 18
Prawa i obowiązki nauczycieli

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • przedstawiciele organów prowadzących zajmujący się sprawami oświatowymi

Zakres treści

1. Odpowiedzialność porządkowa:
a) rodzaje kar porządkowych,
b) procedura karania pracownika,
c) postępowanie sądowe.
2. Odpowiedzialność dyscyplinarna:
a) rodzaje kar dyscyplinarnych,
b) przebieg postępowania,
c) obowiązki dyrektora.
3. Odpowiedzialność materialna i odpowiedzialność za mienie powierzone:
a) przesłanki odpowiedzialności pracownika,
b) obowiązki dyrektora,
c) obowiązki pracownika, któremu powierzono mienie.
4. Odpowiedzialność cywilnoprawna placówki oświatowej, dyrektora oraz pracowników za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz odpowiedzialność karna dyrektora i pracowników placówki oświatowej.
5. Prawa nauczyciela wynikające z ustawy Karta Nauczyciela.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają obowiązki i prawa przysługujące nauczycielowi i wynikające bezpośrednio z obowiązujących aktów prawnych
  • poznają zasady odpowiedzialności za zaniechanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych
  • poznają obowiązki spoczywające na nauczycielu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole/placówce.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Prawa i obowiązki nauczycieli
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content