logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Praktyki

Zarządzenie rektora Wyższej Szkoły Humanitas nr R/5/2020 z 6 maja 2020 roku

w sprawie przedłużenia terminu złożenia dokumentacji potwierdzającej realizację praktyk pedagogicznych w ramach kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz przedłużenia terminu przystąpienia do egzaminu końcowego

Na podstawie art. 28 ust. 1 statutu Wyższej Szkoły Humanitas zarządzam:

§1 W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), uczestnikom kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli uruchomionych w roku akademickim 2018/2019:

  1. do dnia 14.12.2020 r. przedłuża się termin złożenia dokumentacji potwierdzającej realizację praktyk pedagogicznych,
  2. do dnia 31.01.2021 r. przedłuża się termin przystąpienia do egzaminu końcowego.

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanitas, stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach praktyki i instrukcjach realizacji praktyk obowiązujących na poszczególnych kierunkach.

Praktykom są przypisane punkty ECTS.

W przypadku studiów dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych istnieje możliwość zwolnienia z praktyk czynnych zawodowo nauczycieli – należy pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek z listy poniżej; jeśli dla kierunku nie podano osobnego wniosku, należy wypełnić wniosek ogólny o zaliczenie praktyk (plik DOC, 57 kB).

Pobierz wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia – starsze grupy (sprzed semestru jesiennego 2018)