Szukaj
Close this search box.

Studia podyplomowe

Biznes i zarządzanie dla nauczycieli

Cel studiów

Biznes i zarządzanie jest nowym przedmiotem w szkołach ponadpodstawowych. Kierunek Biznes i zarządzanie dla nauczycieli jest skierowany do nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w ramach nauczania kolejnego przedmiotu.

Zgodnie z założeniami podstawy programowej głównym celem przedmiotu jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności oraz kształtowanie postaw, które pozwolą na aktywne działanie i odnoszenie sukcesów na różnych polach – nie tylko w wymiarze biznesowym, lecz także prywatnym, rodzinnym, zawodowym i społecznym. Jak podkreślono realizacja zakładanych celów przedmiotu wymaga stosowania w procesie edukacyjnym nowoczesnych metod kształcenia, w tym uczenia się przez działanie, oraz środków dydaktycznych wykorzystujących nowe technologie i narzędzia cyfrowe, dlatego program studiów podyplomowych realizowanych przez Akademię Humanitas na kierunku Biznes i zarządzanie dla nauczycieli obejmuje treści kształcenia przygotowujące do nauczania metodą projektów zespołowych, grywalizacji oraz symulacji biznesowych.

 

W ramach 3-semestralnych studiów podyplomowych na kierunku: Biznes i zarządzanie dla nauczycieli uczestnicy zostaną zapoznani z wymaganiami nowej podstawy programowej i nabędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności dla efektywnego
i skutecznego nauczania przedmiotu Biznes i zarządzanie dla nauczycieli.

Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Biznes i zarządzanie dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450 z póź.zm.).

Studia podyplomowe Biznes i zarządzanie dla nauczycieli przygotowują uczestników do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiot Biznes i zarządzanie dla nauczycieli w szkole ponadpodstawowej.

Uczestnik kierunku będzie wiedział jak identyfikować zadania szkolne z celami kształcenia,
w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi. Uczestnik kierunku dowie się jak przeanalizować rozkład materiału, identyfikować powiązania treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć z innymi treściami nauczania. Ponad to uczestnik zobaczy jak dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów, jak kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy, a także jak dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu. Każdy z uczestników nauczy się jak skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów, co zrobić aby rozpoznać typowe dla nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć błędy uczniowskie i wykorzystać je
w procesie dydaktycznym oraz jak przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów, popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym, promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej, a także kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany również do budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych, rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia, kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu oraz stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.

Zadaniem kadry dydaktycznej na kierunku Biznes i zarządzanie dla nauczycieli w Akademii Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich oraz osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe, a także doświadczenie w zakresie przygotowania do nauczania  dla prowadzonych zajęć.

Dla kogo?

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich (kierunków, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).

Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu
z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1289), uprawnienia do nauczania przedmiotu Biznes i zarządzanie dla nauczycieli w szkole ponadpodstawowej.

Absolwenci tego kierunku poznają m.in.:

 • podstawę programową,
 • cele kształcenia,
 • strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu,
 • kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu,

 

Absolwenci dowiedzą się m.in. jak:

 • identyfikować zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi;
 • dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów;
 • kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy;
 • dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne,
 • merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu;
 • rozpoznać typowe dla nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć błędy uczniowskie i wykorzystać je w procesie dydaktycznym;
 • przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia.

 

Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do:

 • adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów;
 • promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych;
 • kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów;
 • budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;
 • rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia;

 

Absolwenci kierunku będą potrafić m.in.:

 • obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów;
 • adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym;
 • tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia;
 • podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać treści nauczania, zadania i formy pracy w ramach samokształcenia oraz promować osiągnięcia uczniów;
 • rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów;
 • skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych uczniów;
 • wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem;
 • monitorować postępy uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym szkoły;

Program studiów

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU 2019 poz. 1450).

Program swym zakresem obejmuje m.in. treści:

MODUŁ I – PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIZNES I ZARZĄDZANIE DLA NAUCZYCIELI JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU

 

 1. Rola i znaczenie przedsiębiorczości, kompetencje przedsiębiorcze
 2. Komunikacja
 3. Zarządzanie sobą
 4. Zarządzanie zespołem
 5. Zarządzanie projektami
 6. Gospodarka rynkowa
 7. Finanse osobiste
 8. Podatki i wybrane elementy prawa podatkowego
 9. Rynek finansowy
 10. Ubezpieczenia w działalności gospodarczej i życiu człowieka
 11. Podstawowe formy inwestycji i oszczędzania
 12. Rynek pracy – rozwój zawodowy
 13. Dokumenty aplikacyjne
 14. Rekrutacja i selekcja pracowników
 15. Autoprezentacja
 16. Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy
 17. Wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy
 18. Etyka zawodowa
 19. Zarządzanie przedsiębiorstwem
 20. Własna działalność gospodarcza
 21. Biznesplan

MODUŁ II – PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA BIZNESU I ZARZĄDZANIA JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU

 1. Ramowy plan nauczania
 2. Podstawa programowa
 3. Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela
 4. Metody kształcenia
 5. Metodyka treści kształcenia
 6. Projektowanie procesu kształcenia
 7. Ocenianie w pracy dydaktycznej
 8. Diagnoza grupy uczniowskiej i każdego ucznia w ramach nauczanego przedmiotu
 9. Rozwój umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów
 10. Warsztat pracy nauczyciela

Praktyki zawodowe:

Celem praktyk zawodowych jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną.

Czas trwania

Czas trwania studiów:

  • 3 semestry
  • 360 godzin
  • 90 godzin praktyk zawodowych
  • Planowane rozpoczęcie: wrzesień 2023 r.

Dni i godziny zajęć:

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele.

Zajęcia są planowane pomiędzy: 8.00–17.00.

Organizacja zajęć

ZAJĘCIA ONLINE:

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas prowadzone będą w 100%  trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest:

 • Uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć
 • Zaliczenie przedmiotów określonych programem studiów
 • Zaliczenie praktyki zawodowej

Bez egzaminu końcowego

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • nabór letni: wrzesień 2024 r. – wrzesień 2025 r.
 • nabór zimowy: marzec 2025 r. – marzec 2026 r.

Odpłatność

 1. cena regularna: 3500 zł.
 2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3150 zł.
 3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 2975 zł.
 4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 2800 zł.
Skip to content