Szukaj
Close this search box.

Studia podyplomowe

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku.

Kształcenie na tym kierunku jest prowadzone w zakresie pedagogiki specjalnej przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela dla osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Dla kogo?

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Do podjęcia studiów wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego, w rozumieniu rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575, ze zm.) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych oraz podejmowania działań edukacyjnych i wspierających przyszłego podopiecznego z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera na poziomie indywidualnym, jak i klasy szkolnej we wszystkich typach szkół, w których przebywa dziecko autystyczne i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Program studiów

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU 2019 poz. 1450).

Program obejmuje m.in. zagadnienia:

I MODUŁ: PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

 • Podstawy prawne kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym
 • Medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Podstawy psychiatrii, psychopatologii i neurologi
 • Problemy medyczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Monitorowanie stanu zdrowia dziecka ze spektrum autyzmu – narzędzia i kryteria diagnostyczne zaburzeń
 • Funkcjonowanie szkolne ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • Podstawy neuropsychologii
 • Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Edukacja i terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

II MODUŁ: PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNO-METODYCZNE

 • Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metodyka treningu umiejętności społecznych
 • Doradztwo zawodowe i wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czas trwania

3 semestry – 510 godzin (w tym 120 godzin praktyk)

Organizacja zajęć

Dwa tryby realizacji (do wyboru)

Zajęcia hybrydowe

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas będą organizowane w formule blended learning (hybrydowej), polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającym na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Zajęcia online

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas będą prowadzone w 100% trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającym na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa lub trzy razy w miesiącu).

Zajęcia są planowane pomiędzy 8:00 – 20:00.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej.

Bez egzaminu końcowego

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • planowane rozpoczęcie: wrzesień 2024 r.
 • planowana realizacja zajęć dydaktycznych: wrzesień 2024 r. – wrzesień 2025 r.

Odpłatność

 1. cena regularna: 3900 zł.
 2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3510 zł.
 3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 3315 zł.
 4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 3120 zł.
Skip to content