Studia podyplomowe

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą słabowidzącą i niewidomą w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego specjalnego, dydaktyki specjalnej oraz wiedzy praktycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 r., poz. 1450).

Dla kogo?

Studia na tym kierunku są dedykowane dla pedagogów specjalnych, chcących uzyskać kwalifikacje w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Do podjęcia studiów jest wymagane posiadanie przygotowania pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych).

Program studiów

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU 2019 poz. 1450).

Program obejmuje m.in.:

I MODUŁ: PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

 • Medyczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • Wprowadzenie do tyflopsychologii i tyflopedagogiki
 • Specyfika edukacji i rehabilitacji osób ze sprzężoną niepełnosprawnością wzrokową oraz metody wspomagania i terapii
 • Diagnostyka tyflopedagogiczna – procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych
 • Wczesna interwencja oraz wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
 • Wybrane metody komunikacji z osobami niewidomymi i głuchoniewidomymi
 • Rodziny z dzieckiem oraz osobą dorosłą z niepełnosprawnością wzrokową

II MODUŁ: PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNO-METODYCZNE

 • Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością wzrokową i sprzężoną niepełnosprawnością wzrokową w edukacji wczesnoszkolnej
 • Wybrane metody i programy rehabilitacji widzenia
 • Techniki przemieszczania się w przestrzeni – zasady orientacji przestrzennej
 • Metodyka nauczania alfabetu Braille’a i zasady pisania na maszynie brajlowskiej
 • Zasady, formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej

Czas trwania

3 semestry – 510 godzin (w tym 120 godzin praktyk)

Organizacja zajęć

Dwa tryby realizacji:

Zajęcia hybrydowe

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej), polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Zajęcia online

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas prowadzone będą w 100% trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej.

Bez egzaminu końcowego

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • planowane rozpoczęcie: marzec 2024 r.
 • planowana realizacja zajęć dydaktycznych: marzec 2024 r. – marzec 2025 r.

Odpłatność

 1. cena regularna: 3900 zł.
 2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3510 zł.
 3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 3315 zł.
 4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 3120 zł.
Skip to content