Studium Policealne KURSOR

w Zamościu

Trwają zapisy na kolejny semestr – zapraszamy!

Zapraszamy do naszego studium!

zapisy przez Internet
 • Studium Policealne KURSOR posiada uprawnienia szkoły publicznej, a kształcenie odbywa się w oparciu o programy nauczania ukierunkowane na zdobycie umiejętności zawodowych.
 • Naszymi słuchaczami mogą zostać absolwenci szkół średnich — także ci, którzy nie przystępowali do egzaminu maturalnego lub go nie zdali.
 • Nauka przez cały cykl kształcenia jest bezpłatna.
 • Nasze szkoły mają dogodną lokalizację w centrum miast.
 • Zatrudniamy kadrę znakomitych fachowców o wieloletnim, praktycznym doświadczeniu w nauczanych zawodach, m.in. nauczycieli lubelskich szkół wyższych.
 • Nauka na większości kierunków trwa cztery semestry, w zawodzie technik BHP 3 semestry, a w zawodzie florysta i asystent osoby niepełnosprawnej — 2 semestry.
 • Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Prowadzimy zapisy na następujące kierunki kształcenia:

O przyjęciu kandydata decyduje komplet złożonych dokumentów:

 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy
 2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu); nie wymagamy świadectwa maturalnego!
 3. dowód osobisty (do wglądu)
 4. trzy fotografie typu dowodowego
 5. zaświadczenie lekarskie wydane przez jednostkę służby medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badania można otrzymać w sekretariacie szkoły)

Osoby, które dopełniły tej formalności, mogą uważać się za przyjęte do szkoły. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, gdzie znajdują się przydatne informacje dotyczące kształcenia w naszej szkole.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku szkolnym — semestry zaczynają się we wrześniu oraz w lutym.