Studium Policealne KURSOR

w Lublinie

Komunikaty dla słuchaczy

Plany zajęć do pobrania:

Bieżące komunikaty:

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu 2019 r. – etap pisemny

Na egzamin należy zgłosić się w wyznaczonym miejscu najpóźniej 30 minut przed jego rozpoczęciem, z dowodem osobistym i dwoma długopisami z czarnym wkładem. Można mieć ze sobą kalkulator prosty (tj. umożliwiający wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ew. obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu 2019 r. – etap praktyczny

Na egzamin należy zgłosić się w wyznaczonym miejscu najpóźniej 30 minut przed jego rozpoczęciem, z dowodem osobistym i dwoma długopisami z czarnym wkładem.

Słuchacze z grup ADM4, BHP3, T3 i T4 powinni przynieść ze sobą kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę i temperówkę.

Słuchacze z grup O4, R2 i R4 powinni przynieść ze sobą kalkulator prosty.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec–lipiec 2019 r.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015, poz. 673 ze zm.) i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2017, poz. 1663) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji czerwiec–lipiec2019 r. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:

  • MS.12 (BHP3): kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
  • MS.03 (O4): kalkulator prosty
  • AU.36 (R2): kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
  • AU.65 (R4): kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
  • AU.33 (T3): kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
  • AU.34 (T4) kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Bezpośrednie odsyłacze do informatorów w formacie PDF zostały umieszczone na stronach opisujących poszczególne kierunki kształcenia (zobacz listę).