Szukaj
Close this search box.

Studia podyplomowe

Technika dla nauczycieli

Cel studiów

Kierunek Technika dla nauczycieli jest skierowany do nauczycieli, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w ramach nauczania kolejnego przedmiotu jakim jest Technika .

Nowoczesny program studiów podyplomowych na tym kierunku obejmuje treści kształcenia przygotowujące do:

· nauczania Techniki w szkole podstawowej (II etap edukacyjny)

W ramach 3-semestralnych studiów podyplomowych na kierunku: Technika dla nauczycieli uczestnicy zostaną zapoznania z wymaganiami nowej podstawy programowej i nabędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności dla efektywnego i skutecznego nauczania Techniki w szkole podstawowej.

W ramach studiów podyplomowych nasi uczestnicy poznają:

• miejsce przedmiotu w ramowych planach nauczania na poszczególnych etapach

• podstawę programową kształcenia na II etapie edukacyjnym,

• cele kształcenia,

• treści nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych,

• przedmiot w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia,

• strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu,

• kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu

Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Technika dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.

Studia podyplomowe Technika dla nauczycieli przygotowują uczestników do wykonywania zawodu nauczyciela Techniki w szkole podstawowej.

Uczestnik kierunku będzie wiedział jak identyfikować zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi. Uczestnik kierunku dowie się jak przeanalizować rozkład materiału, identyfikować powiązania treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć z innymi treściami nauczania. Ponad to uczestnik zobaczy jak dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów, jak kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy, a także jak dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu. Każdy z uczestników nauczy się jak skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów, co zrobić aby rozpoznać typowe dla nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć błędy uczniowskie i wykorzystać je w procesie dydaktycznym oraz jak przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych

stylów uczenia się uczniów, popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym, zachęcania uczniów do podejmowania prób badawczych oraz systematycznej aktywności fizycznej, promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej, a także kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany również do budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych, rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia, kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu oraz stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.

Zadaniem kadry dydaktycznej na kierunku Technika dla nauczycieli jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich oraz osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe, a także doświadczenie w zakresie przygotowania do nauczania dla prowadzonych zajęć.

Dla kogo?

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich (kierunków, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).

Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289), uprawnienia do nauczania Techniki w szkole podstawowej.

Absolwenci będą znać:

• podstawę programową,

• cele kształcenia,

• treści nauczania poszczególnych etapach edukacyjnych,

• przedmiot w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia,

• strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu,

• kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu,

Absolwenci będą wiedzieć jak:

· identyfikować zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi;

· przeanalizować rozkład materiału;

· identyfikować powiązania treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć z innymi treściami nauczania;

· dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów;

· kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy;

· dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne,

· merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu;

· skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów;

· rozpoznać typowe dla nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć błędy uczniowskie i wykorzystać je w procesie dydaktycznym;

· przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do:

· adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów;

· popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym;

· zachęcania uczniów do podejmowania prób badawczych oraz systematycznej aktywności fizycznej;

· promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej;

· kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów;

· budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

· rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia;

· kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu;

· stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.

Absolwenci kierunku potrafią m.in.:

· obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów;

· adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

· rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym;

· projektować i realizować programy nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów;

· tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia;

· podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać treści nauczania, zadania i formy pracy w ramach samokształcenia oraz promować osiągnięcia uczniów;

· rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów;

· skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych uczniów;

· wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem;

· monitorować postępy uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym szkoły;

· odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną ucznia, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku;

· skutecznie realizować działania wspomagające uczniów w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych;

· poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią przedmiotu;

Program studiów

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU 2019 poz. 1450).

Program swym zakresem obejmuje m.in.:

MODUŁ I – PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO NAUCZANIA TECHNIKI JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (180 GODZIN) NA II ETAPIE EDUKACYJNYM

W ramach modułu I w trakcie zajęć omówione zostaną m.in.:

1. Historia postępu technicznego

2. Technika w środowisku ucznia

3. Podstawy mechaniki

4. Podstawy elektrotechniki i elektroniki

5. Technologie obróbki materiałów

6. Dokumentacja techniczna i projektowanie

7. Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy

8. Żywienie człowieka

9. Wychowanie komunikacyjne

10. Technologie informacyjne w nauczaniu

11. Metodyka nauczania techniki

MODUŁ II – PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA TECHNIKI JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (60 GODZIN) NA II ETAPIE EDUKACYJNYM

1. Ramowy plan nauczania

2. Podstawa programowa

3. Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela

4. Metody kształcenia

5. Metodyka treści kształcenia

6. Projektowanie procesu kształcenia

7. Ocenianie w pracy dydaktycznej

8. Diagnoza grupy uczniowskiej i każdego ucznia w ramach nauczanego przedmiotu

9. Rozwój umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów

10. Warsztat pracy nauczyciela

Praktyki zawodowe

Celem praktyk zawodowych jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela Techniki i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną.

Czas trwania

3 semestry – 300 godzin (w tym 60 godzin praktyk)

Organizacja zajęć

DWA TRYBY REALIZACJI

ZAJĘCIA HYBRYDOWE:

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

ZAJĘCIA ONLINE:

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas prowadzone będą w 100%  trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej.

Bez egzaminu końcowego

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

  • nabór letni: wrzesień 2024 r. – wrzesień 2025 r.
  • nabór zimowy: marzec 2025 r. – marzec 2026 r.

Odpłatność

  1. cena regularna: 3500 zł.
  2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3150 zł.
  3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 2975 zł.
  4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 2800 zł.
Skip to content