Szukaj
Close this search box.

Studia podyplomowe

Etyka dla nauczycieli

Cel studiów

Kierunek Etyka dla nauczycieli jest skierowany do nauczycieli, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w ramach nauczania kolejnego przedmiotu jakim jest Etyka.

Nowoczesny program studiów podyplomowych na tym kierunku obejmuje treści kształcenia przygotowujące do:

· nauczania Etyki w szkole podstawowej (II etap edukacyjny)

oraz

· nauczania Etyki w szkole ponadpodstawowej (III etap edukacyjny)

W ramach 3-semestralnych studiów podyplomowych na kierunku: Etyka dla nauczycieli uczestnicy zostaną zapoznania z wymaganiami nowej podstawy programowej i nabędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności dla efektywnego i skutecznego nauczania Etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Uczestnicy poznają metody i narzędzia wspomagające realizację założeń podstawy programowej takich jak: budzenie i rozwijanie refleksyjności i wrażliwości aksjologicznej ucznia oraz kształtowanie postawy szacunku, otwartości, współdziałania i odpowiedzialności. Zgodnie z założeniami podstawy programowej Etyka jako przedmiot szkolny stara się respektować charakter etyki jako dyscypliny filozoficznej o ugruntowanej, wielowiekowej tradycji, bogatym dorobku teoretycznym i licznych zastosowaniach praktycznych. Wyeksponowano przede wszystkim jej charakter praktyczny, ale nie pomija się wymiaru teoretycznego. Umiejętne powiązanie tych dwóch aspektów edukacji etycznej pozwala rozwijać fundamentalną dla procesu edukacji umiejętność myślenia, którego istotą jest nieustanna interakcja między teoretyzowaniem (tym, co ogólne) a konkretnymi symulacjami i samym działaniem (tym, co szczegółowe). Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak budować świadomość uczniów, aby nabyli umiejętność budowania ocen moralnych dotyczących faktycznych zdarzeń i osób.

W ramach studiów podyplomowych nasi uczestnicy poznają:

• miejsce przedmiotu w ramowych planach nauczania na poszczególnych etapach

• podstawę programową kształcenia na II i III etapie edukacyjnym,

• cele kształcenia,

• treści nauczania poszczególnych etapach edukacyjnych,

• przedmiot w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia,

• strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu,

• kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu,

Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Etyka dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Studia podyplomowe Etyka dla nauczycieli przygotowują uczestników do wykonywania zawodu nauczyciela Etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Zadaniem kadry dydaktycznej na kierunku Etyka dla nauczycieli jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich oraz osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe, a także doświadczenie w zakresie przygotowania do nauczania dla prowadzonych zajęć.

Dla kogo?

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich (kierunków, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).

Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289), uprawnienia do nauczania Etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Absolwenci znają:

• podstawę programową,

• cele kształcenia,

• treści nauczania poszczególnych etapach edukacyjnych,

• przedmiot w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia,

• strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu,

• kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu,

Absolwenci wiedzą jak:

· identyfikować zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi;

· przeanalizować rozkład materiału;

· identyfikować powiązania treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć z innymi treściami nauczania;

· dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów;

· kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy;

· dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne,

· merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu;

· skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów;

· rozpoznać typowe dla nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć błędy uczniowskie i wykorzystać je w procesie dydaktycznym;

· przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia.

Absolwenci kierunku są przygotowani do:

· adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów;

· popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym;

· zachęcania uczniów do podejmowania prób badawczych oraz systematycznej aktywności fizycznej;

· promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej;

· kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów;

· budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

· rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia;

· kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu;

· stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.

Absolwenci kierunku potrafią m.in.:

· obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów;

· adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

· rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym;

· projektować i realizować programy nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów;

· tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia;

· podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać treści nauczania, zadania i formy pracy w ramach samokształcenia oraz promować osiągnięcia uczniów;

· rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów;

· skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych uczniów;

· wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem;

· monitorować postępy uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym szkoły;

· odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną ucznia, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku;

· skutecznie realizować działania wspomagające uczniów w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych;

· poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią przedmiotu;

Program studiów

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU 2019 poz. 1450).

Program swym zakresem obejmuje m.in. treści:

MODUŁ I

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO NAUCZANIA ETYKI JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (180 GODZIN)

· Przygotowanie merytoryczne do nauczania na II etapie edukacyjnym

· Przygotowaniem merytoryczne do nauczania na III etapie edukacyjnym

W ramach modułu I w trakcie zajęć omówione zostaną m.in.:

1. Podstawy etyki

2. Analiza ludzkiego działania w aspekcie moralnym

3. Etyka życia osobistego (indywidualnego)

4. Bioetyka

5. Etyka społeczna i polityczna

6. Etyka a nauka i technika

7. Etyka środowiskowa

8. Etyki zawodowe

Uczestnicy w ramach kształcenia przygotowującego do nauczania Etyki w klasach IV-VIII m.in.:

· zostaną zapoznani z głównymi celami nauczania Etyki i wymaganiami podstawy programowej,

· poznają metody i techniki rozwijania u uczniów chęci poznawania świata, kształtowania u nich właściwej postawy wobec przyrody i środowiska,

· będą wiedzieć w jaki sposób kształtować prawidłowe zachowania i postawy związane ze zdrowiem,

· nauczą się jak umiejętnie przeprowadzić ucznia przez analizowanie różnorodnych źródeł informacji, planowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń oraz obserwacji w szkole i w terenie,

· dowiedzą się jak kształtować u uczniów myślenie naukowe i krytyczne podejście do informacji,

· poznają zasady bezpiecznej pracy i wyposażenia pracowni,

· nauczą się jak efektywnie korzystać podczas lekcji z różnorodnych materiałów źródłowych, tj. zdjęć, filmów, foliogramów, plansz poglądowych, prostych tekstów popularnonaukowych, danych, będących wynikiem badań naukowych, prezentacji multimedialnych, animacji, zasobów cyfrowych dostępnych lokalnie oraz w sieci

Uczestnicy w ramach kształcenia przygotowującego do nauczania Etyki na III etapie edukacyjnym (szkoła ponadpodstawowa) m.in.:

• będą pogłębiać wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania organizmu człowieka

• nauczą się jak rozwijać myślenie naukowe u ucznia

• będą wiedzieć jak zapoznać ucznia z praktycznymi zastosowaniami nauk biologicznych

MODUŁ II

PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA ETYKI JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (90 GODZIN)

1. Ramowy plan nauczania

2. Podstawa programowa

3. Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela

4. Metody kształcenia

5. Metodyka treści kształcenia

6. Projektowanie procesu kształcenia

7. Ocenianie w pracy dydaktycznej

8. Diagnoza grupy uczniowskiej i każdego ucznia w ramach nauczanego przedmiotu

9. Rozwój umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów

10. Warsztat pracy nauczyciela

Praktyki zawodowe

Celem praktyk zawodowych jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela Etyki i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną. Jeżeli przedmiot jest nauczany lub rodzaj zajęć jest prowadzony zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej, praktyki zawodowe odbywają się w obu typach szkół.

Czas trwania

3 semestry – 360 godzin (w tym 90 godzin praktyk)

Organizacja zajęć

Dwa tryby zajęć:

Zajęcia hybrydowe

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej), polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Zajęcia online

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas prowadzone będą w 100% trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej.

Bez egzaminu końcowego

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

  • nabór letni: wrzesień 2024 r. – wrzesień 2025 r.
  • nabór zimowy: marzec 2025 r. – marzec 2026 r.

Odpłatność

  1. cena regularna: 3500 zł.
  2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3150 zł.
  3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 2975 zł.
  4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 2800 zł.
Skip to content