26 kwietnia - nowelizacja Kodeksu pracy

Spis treści

Informujemy, że już za kilka dni, bo 26 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie obszerna nowelizacja Kodeksu pracy, a wraz z nią nowe obowiązki dla pracodawcy.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu pracy z 9 marca 2023 r. (Dz.U. poz. 641) zmieni się regulacja dotycząca informacji o warunkach zatrudnienia, jaką pracodawca musi przekazać każdej nowo zatrudnianej osobie, czy też obecnemu pracownikowi, którego warunki pracy uległy zmianie w związku z awansem czy zmianą stanowiska. Błędy w informowaniu pracowników będą mogły stanowić podstawę do ukarania pracodawcy grzywną w myśl nowego art. 281 § 1 pkt 2a Kodeksu pracy.

W związku z tym treść umowy o pracę ulegnie istotnej modyfikacji.

Nowelizacja Kodeksu pracy w znacznym zakresie zmienia dotychczasowe reguły odnoszące się do umów na okres próbny.

Od 26 kwietnia obowiązywać będą nowe zasady wypowiadania umów na czas określony. Pracodawcy będą mieli takie same obowiązki jak przy wypowiadaniu umów na czas nieokreślony, tj. będą zobowiązani do podania przyczyn rozwiązania takiej umowy oraz skonsultowania zamiaru jej wypowiedzenia z organizacją związkową reprezentującą pracownika. Zmianie ulegną również skutki nieprawidłowego rozwiązania umowy zawartej na czas określony. Koniecznie jednak należy mieć na względzie, że zgodnie z przepisami przejściowymi nowe zasady nie będą mieć zastosowania do umów o pracę na czas określony, które trwają w dniu wejścia w życie przepisów, ale zostały wypowiedziane przed tym dniem.

Według nowych zasad pracownik ojciec będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy (lub w przypadku przysposobienia – do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia 14. roku życia przez dziecko). Do tej pory okres na skorzystanie z tego uprawnienia wynosił 24 miesiące. Pracownicy ojcowie, którzy nie skorzystali ze swojego uprawnienia w pierwszym roku życia dziecka, nadal będą mogli to zrobić.

Najnowsza nowelizacja przepisów Kodeksu pracy, wprowadza także nowe uprawnienie dla pracowników, a mianowicie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej, a także przewiduje wiele nowości w zakresie urlopu rodzicielskiego.

Te i inne jeszcze zagadnienia będą przedmiotem szkolenia w dniu 8 maja 2023 r. z Nowelizacji Kodeksu pracy, na które serdecznie zapraszamy.

Link do szkolenia:
Nowelizacja kodeksu pracy • Ośrodek Szkoleniowy Kursor

Kursor

Spis treści

Sprawdź również:

Skip to content