Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Nowelizacja kodeksu pracy

Informacje

Start

08.05.2023 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie się ze zmianami związanymi z wdrożeniem dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dostosowaniem polskiego ustawodawstwa do wymogów dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (work life balance).

Podczas szkolenia szczególna uwaga zostanie zwrócona na obowiązki pracodawcy w zakresie regulacji wewnątrzzakładowych w związku z wprowadzeniem nowych przepisów do porządku prawnego.

Do materiałów szkoleniowych zostaną dołączone wzory:

– informacji o warunkach zatrudnienia,

– informacji o zmianie warunków zatrudnienia,

– informacji o warunkach zatrudnienia w trakcie pracy zdalnej

– wniosku pracownika o urlop opiekuńczy

– wniosku o udzielenie zwolnienia z powodu działania siły wyższej

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się sprawami kadrowymi w każdej firmie czy instytucji, ponieważ nowe przepisy obejmą wszystkich pracodawców w Polsce.

Program szkolenia

1. Umowa o pracę na okres próbny z wydłużonym okresem obowiązywania. Ile razy można zawrzeć taką umowę?
2. Uzależnienie maksymalnej długości okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania kolejnej umowy po upływie okresu próbnego. Zamiar zawarcia umowy na okres próbny. Czy jest możliwość przedłużania umowy na okres próbny?
3. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy po zawarciu umowy o pracę dotyczące:
– innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia,
– świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,
– zasadach pracy w godzinach nadliczbowych oraz wysokości wynagrodzenia wypłacanego za taką pracę,
– zasadach przechodzenia ze zmiany na zmianę (w sytuacji wykonywania przez pracowników pracy zmianowej),
– zasadach przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy (w sytuacji wykonywania pracy w wielu miejscach),
– procedurach udzielania płatnego urlopu,
– procedurach rozwiązania stosunku pracy,
– sposobie ustalania długości okresów wypowiedzenia,
– prawie do szkoleń (zobowiązanie pracodawcy do przeprowadzenia szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku),
– możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
– procedurach awansu,
– wolnych stanowiskach pracy.
4. Równoległe zatrudnienie, jednoczesne pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą oraz pozostawanie z innym pracodawcą w stosunku zatrudnienia cywilnoprawnego.
5. Rozszerzenie treści umowy o pracę. Miejsce lub miejsca wykonywania pracy w treść umowy o pracę, oraz inne elementy istotne umowy o pracę.
6. Dostęp pracowników do informacji dotyczących ich warunków pracy.
7. Zasady przemieszczania się między miejscami pracy.
8. Urlop rodzicielski – zmiany Wprowadzenie urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym.
9. Wprowadzeniu zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych.
10. Rozszerzenie zasad elastycznej organizacji pracy w przypadku indywidualnych potrzeb pracownika sprawującego opiekę.
11. Urlop ojcowski.
12. Ograniczenia dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.
13. Dodatkowe ograniczenia pracodawcy w zakresie podejmowania działań w stosunku do kobiet w okresie ciąży, oraz do pracowników w okresie urlopu macierzyńskiego.
14. Okresy szczególnej ochrony pracownika, który złożył wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części, oraz wniosku o elastyczną organizację pracy.
15. Okresy szczególnej ochrony pracownika, który złożył wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części, oraz wniosku o elastyczną organizację pracy.
16. Wyższa granica wieku dziecka i konieczność uzyskania zgody pracownika na zatrudnienie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowanie poza stałe miejsce pracy.
17. Wniosek pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8. roku życia o zastosowanie do elastycznej organizacji pracy.
18. Konsekwencje nie zawarcia umowy o zakazie konkurencji.
19. Informacja o instytucji zabezpieczenia społecznego obowiązującej pracownika.
20. Elektroniczna forma przekazywania pracownikowi informacji o zmianach dotyczących zatrudnienia.
21. Wniosek pracownika o zmianę rodzaju pracy (zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – terminy i skutki dla pracodawcy).
22. Poprawa warunków pracy dla wszystkich pracowników, zwłaszcza w nowych formach zatrudnienia.
23. Konieczność udowodnienia przez pracodawcę, że przy rozwiązywaniu umowy o pracę lub zastosowaniu działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę kierował się obiektywnymi powodami.
24. Konsekwencje niepodania przyczyny wypowiedzenia lub podanie nieprawdziwej przyczyny – przywrócenie pracownika do pracy. Konsultacja z organizacją związkową przy wypowiedzeniu i rozwiązaniu umowy terminowej.
25. Termin na przedstawienie pracownikowi należycie uzasadnionych powodów rozwiązania umowy o pracę.
26. Konieczność wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy zawartej na czas określony, konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy.
27. Nowe zasady korzystania z przerw w pracy.
28. Skutki nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika – nowe kategorie wykroczeń w Kodeksie pracy.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content