logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Tematy szkoleń rad pedagogicznych

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020.

Tematy zapisane czcionką pogrubioną korespondują z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 oraz z zadaniami nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty.

Organizacja pracy szkoły

 1. Statut szkoły. Co i jak znowelizować? Co i jak uszczegółowić?
 2. Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w wersji tradycyjnej i elektronicznej.
 3. Metody pracy z radą pedagogiczną.
 4. Jak zorganizować rozwój zawodowy nauczycieli?
 5. Dwa roczniki – jeden poziom. Jak pomóc absolwentom szkoły podstawowej odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkolnej?
 6. Otwórz się na innowację – prawo, teoria, praktyka edukacyjna.
 7. RODO w szkole/placówce oświatowej.
 8. Grunt to bezpieczeństwo – planowanie działań oraz współpracy organów szkoły w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole.
 9. Obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom wynikające z przepisów prawa oświatowego, procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.
 10. Wspomaganie pracy szkoły w zakresie kształcenia kompetencji cyfrowych uczniów.
 11. Planowanie działań ukierunkowanych na wdrażanie zmian w pracy szkoły/placówki.
 12. Jak przeprowadzić ewaluację wewnętrzną?
 13. Monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych/ponadpodstawowych.
 14. Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 15. Jak scalić i zaangażować zespół po kryzysie? Współpraca i zaufanie.
 16. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole/placówce.
 17. Promocja szkoły/placówki oświatowej.

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela

 1. Kształcenie kompetencji kluczowych określonych w podstawie programowej.
 2. Kształcenie kompetencji kluczowych w różnych sytuacjach edukacyjnych.
 3. Planowanie i realizacja lekcji z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych.
 4. Egzamin ósmoklasisty – struktura, przygotowanie uczniów, sposób przeprowadzania.
 5. Jak planować pracę z młodszym uczniem (absolwentem 8-klasowej szkoły podstawowej) w szkole ponadpodstawowej – dostosowanie metod i form pracy do potrzeb ucznia.
 6. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej/ponadpodstawowej.
 7. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej.
 8. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 9. „Kompetentny nauczyciel-kompetentni uczniowie” – nauczyciel jako kreator procesu edukacyjnego.
 10. Techniki uczenia się uczniów.
 11. Metody szybkiego czytania i uczenia się, czyli co zrobić, by zwiększyć efektywność pracy ucznia?
 12. Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?
 13. Metody i techniki motywujące do uczenia się.
 14. Nauka łatwa i przyjemna – jak pomóc dzieciom osiągnąć sukces?
 15. Jak zorganizować lekcję odwróconą?
 16. Heksy edukacyjne – pomysł na innowację metodyczną.
 17. Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z mózgiem?
 18. Mnemotechniki, czyli słów kilka o technikach szybkiego zapamiętywania.
 19. Metoda projektów w pracy z uczniami.
 20. Aktywizowanie uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 21. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej.
 22. Metoda „Dialogu Motywującego” w pracy z niezmotywowanym uczniem.
 23. Metoda projektów w pracy z uczniami.
 24. Indywidualizacja – kolejny „balon edukacyjny” czy nowe możliwości oddziaływań?
 25. Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się.
 26. Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się?
 27. Myślenie wizualne w edukacji.
 28. Koncentracja – skuteczny trening skupiania uwagi.
 29. Kreatywność. Jak wyzwalać kreatywność i myślenie innowacyjne?
 30. Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów.
 31. Trening kreatywności.
 32. Rozwijanie kreatywności uczniów w aspekcie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 33. Kompetencje emocjonalne w praktyce dydaktyczno-wychowawczej.
 34. Zajęcia twórcze w pracy z dziećmi.
 35. Matematyka na poważnie i na wesoło – metody, ćwiczenia i zabawy wprowadzające dzieci w wieku przedszkolnym w świat matematyki.
 36. Czytanie w edukacji i wychowaniu dziecka.
 37. Specyficzne trudności w nauce – przyczyny, objawy, działania terapeutyczne.
 38. Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych.
 39. Prace domowe – zadawaj z sensem.
 40. Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Ocenianie osiągnięć uczniów

 1. Egzamin ósmoklasisty – formułowanie wniosków i rekomendacji.
 2. „Kompetentny nauczyciel-kompetentni uczniowie” – ocenianie jako istotny element procesu kształcenia.
 3. Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się.
 4. Jak oceniać, aby uczyć? Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia.
 5. Ocenianie kształtujące w praktyce.
 6. Wykorzystanie oceniania kształtującego w pracy wychowawczej.
 7. Planowanie lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego.
 8. Sposoby ewaluacji pracy uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w myśl nowej podstawy programowej.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 1. Cukrzyca, wahania glikemii – dziecko chore na cukrzycę w szkole/placówce.
 2. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej.
 5. Zobaczyć dysleksję – jak czyta dziecko z dysleksją?
 6. Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole – specyfika funkcjonowania, metody pracy.
 7. Trening umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 8. Metoda integracji sensorycznej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem.
 9. Jak pomagać dziecku z zaburzoną integracją sensoryczną?
 10. Nauczyciel wspomagający w szkole/placówce ogólnodostępnej.
 11. Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji

 1. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów w aspekcie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 3. Bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 4. Nowoczesne technologie w procesie uczenia się.
 5. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
 6. Dydaktyka medialna – wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela.
 7. Aplikacje internetowe wspomagające edukację.
 8. Bezpłatny Office 365 dla szkoły – w rękach nauczyciela.
 9. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym.
 10. Wykorzystanie monitora interaktywnego w nauczaniu przedmiotowym.

Wychowawcze umiejętności nauczyciela

 1. Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów – sprawdzone pomysły na aktywny udział w życiu szkoły i środowiska.
 2. Dyscyplina w klasie.
 3. Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?
 4. Skuteczne metody wychowawcze.
 5. Trening skutecznego wychowania.
 6. Pomysły dla wychowawców – warsztaty.
 7. Przejawy agresji u uczniów na różnych etapach edukacyjnych, diagnoza problemów, skuteczne działanie i zapobieganie.
 8. „W twojej klasie też tak robią?” Przemoc relacyjna dzieci i młodzieży; sposoby diagnozowania i rozwiązywania problemów wykluczenia ucznia.
 9. Procedury postępowania w przypadku przemocy i agresji wśród uczniów.
 10. Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych.
 11. Pokolenie Y, pokolenie Google wyzwaniem dla nauczyciela.
 12. Zagrożenia w cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie i profilaktyka.
 13. Stop cyberprzemocy! Bezpieczeństwo uczniów w sieci.
 14. Prawne i wychowawcze aspekty cyberprzemocy.
 15. Uzależnienia niechemiczne – młodzież jako grupa ryzyka.
 16. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 17. Profilaktyka uzależnień behawioralnych w szkołach i placówkach oświatowych.
 18. Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniów eksperymentujących z alkoholem, papierosami i narkotykami.
 19. Praca wychowawcza z dziećmi przeżywającymi trudności wieku dorastania (problem z samooceną i poczuciem własnej wartości, depresja młodzieńcza, używki).
 20. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży.
 21. Depresja u nastolatków, zachowania samobójcze i samookaleczenia.
 22. Przeciwdziałanie depresji u dzieci i młodzieży.
 23. Poczucie własnej wartości, czyli słów kilka o sposobach wzmacniania samooceny uczniów.
 24. Trudności szkolne jako źródło problemów wychowawczych – edukacyjne wsparcie dla dzieci o zachowaniach trudnych.
 25. Jak stworzyć jedną drużynę? – integracja zespołu klasowego.
 26. Nauczyciel i rodzic w koalicji – budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów.
 27. Uczeń-rodzic-nauczyciel – dobra współpraca drogą do sukcesu.
 28. Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?
 29. Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza.

Umiejętności psychologiczne i interpersonalne

 1. Skuteczny nauczyciel – jak to zrobić?
 2. Kompetencje zawodowe nauczyciela i wychowawcy – o nowoczesnym modelu nauczania i wychowania.
 3. Trening twórczego myślenia dla nauczycieli.
 4. Techniki improwizacji teatralnej w pobudzaniu kreatywności i samorozwoju nauczyciela.
 5. Kompetencje interpersonalne nauczycieli.
 6. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w pracy nauczyciela.
 7. Efektywna komunikacja z klasą/grupą.
 8. Inteligencja emocjonalna w praktyce.
 9. Kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie rozwiązywania konfliktów i budowania relacji.
 10. Autorytet nauczyciela – sposoby jego budowania.
 11. Stres – jak uwalniać się od negatywnych i dekonstruktywnych myśli?
 12. Emisja głosu.
 13. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Realizujemy także szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce określonej przez szkołę/placówkę.

Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej przyjmujemy na podstawie wypełnionej karty zamówienia szkolenia, przesłanej faksem lub pocztą.