WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!

Tematy szkoleń rad pedagogicznych

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019.

Organizacja pracy szkoły

 • Statuty szkół/placówek i inne akty prawa wewnątrzszkolnego.
 • Statut szkoły. Co i jak znowelizować? Co i jak uszczegółowić?
 • Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w wersji tradycyjnej i elektronicznej.
 • Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego.
 • RODO w szkole.
 • Grunt to bezpieczeństwo - planowanie działań oraz współpracy organów szkoły w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole.
 • Innowacje w edukacji.
 • Ewaluacja wewnętrzna w szkole.
 • Jak przeprowadzić ewaluację wewnętrzną?
 • Fotoocena w ewaluacji wewnętrznej.
 • Planowanie działań w oparciu o wyniki ewaluacji wewnętrznej.
 • Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły.
 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej.
 • Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela.

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela

 • Kształcenie kompetencji kluczowych określonych w podstawie programowej.
 • Kształcenie kompetencji kluczowych w różnych sytuacjach edukacyjnych.
 • Planowanie i realizacja lekcji z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych.
 • Egzamin ósmoklasisty – struktura, przygotowanie uczniów, sposób przeprowadzania.
 • Metody problemowe w rozwijaniu umiejętności uczenia się uczniów.
 • Techniki uczenia się uczniów.
 • Jak motywować uczniów do nauki?
 • Metody i techniki motywujące do uczenia się.
 • Nauka łatwa i przyjemna – jak pomóc dzieciom osiągnąć sukces?
 • Jak zorganizować lekcję odwróconą?
 • „Niech każdy kogoś uczy” – o tutoringu nauczycielskim i rówieśniczym.
 • Twórcze myślenie jako umiejętność wspomagająca proces uczenia się i rozwiązywania problemów.
 • Trening kreatywności.
 • Metoda projektów w pracy z uczniami.
 • Aktywizowanie uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 • Metoda „Dialogu Motywującego” w pracy z niezmotywowanym uczniem.
 • Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się.
 • Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się?
 • Jak rozwijać potencjał ucznia wykorzystując kompetencje coachingowe nauczyciela?
 • Metoda Dobrego Startu – założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć.
 • Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania.
 • Matematyka na poważnie i na wesoło – metody, ćwiczenia i zabawy wprowadzające dzieci w wieku przedszkolnym w świat matematyki.
 • Zabawy, które pomagają dzieciom w różnych czynnościach – czyli jak urozmaicić zajęcia z najmłodszymi uczniami.
 • Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne.
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci.
 • Nauka przez ruch – metoda alternatywna w nowoczesnym nauczaniu.
 • Zajęcia twórcze w pracy z dziećmi.
 • Tańce integracyjne w pracy z grupą.
 • Techniki i metody relaksacyjne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym – warsztaty.
 • Wychowawca klasy koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym.
 • Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
 • Planowanie realizacji treści nauczania w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego.
 • Metody i techniki wspomagające proces uczenia się.
 • Planowanie i dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 • Uczeń z trudnościami w uczeniu się.
 • Wspomaganie ucznia (wybitnie) uzdolnionego w środowisku szkolnym.

Ocenianie osiągnięć uczniów

 • Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się.
 • Ocenianie kształtujące w praktyce.
 • Planowanie lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego.
 • OK zeszyt pomaga się uczyć.
 • Sposoby ewaluacji pracy uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w myśl nowej podstawy programowej.
 • Projektowanie narzędzi do monitorowania efektów pracy nauczyciela.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej.
 • Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem z ryzykiem dysleksji.
 • Zobaczyć dysleksję – jak czyta dziecko z dysleksją?
 • Edukacja włączająca – uczeń przewlekle chory w szkole ogólnodostępnej.
 • Diagnoza funkcjonowania ucznia z autyzmem i Zespołem Aspergera na różnych etapach kształcenia jako podstawa do konstruowania IPET-u.
 • Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole – specyfika funkcjonowania, metody pracy.
 • Uczeń z Zespołem Aspergera, wysokofunkcjonujący uczeń z autyzmem (HFA) w klasie i społeczności szkolnej.
 • Diagnoza funkcjonalna podstawą oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci z autyzmem.
 • Trening umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 • Komunikacja alternatywna w pracy z dzieckiem z autyzmem.
 • Model TEACCH w terapii i edukacji osób z autyzmem.
 • Metody i techniki relaksacji wykorzystywane w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Strategie postępowania wobec trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu.
 • Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem.
 • Niegrzeczne? Niezgrabne? Czy z zaburzeniami integracji sensorycznej? – nadwrażliwe sensorycznie dziecko w przedszkolu i szkole.

Wychowawcze umiejętności nauczyciela

 • Jak integrować klasę?
 • Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?
 • Pokolenie Y, pokolenie Google wyzwaniem dla nauczyciela.
 • Zagrożenia i problemy współczesnej młodzieży.
 • Zagrożenia w cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie i profilaktyka.
 • Prawne i wychowawcze aspekty cyberprzemocy.
 • Uzależnienia niechemiczne – młodzież jako grupa ryzyka.
 • Potrzeby rozwojowe, kryzysy okresu dojrzewania i czynniki chroniące w wychowaniu.
 • Stres dobry i zły – jak uczyć uczniów konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem?
 • Trudności szkolne jako źródło problemów wychowawczych – edukacyjne wsparcie dla dzieci o zachowaniach trudnych.
 • Procedury postępowania w przypadku przemocy i agresji wśród uczniów.
 • Programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.
 • Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych.
 • Nauczyciel i rodzic w koalicji – budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów.
 • Jak prowadzić rozmowy z rodzicami, aby obie strony były zadowolone?
 • Uczeń-rodzic-nauczyciel – dobra współpraca drogą do sukcesu.
 • Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go rozumieć i jak z nim współpracować?
 • Szkoła dobrze wychowana – jak to osiągnąć?
 • Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza.
 • Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniów eksperymentujących z alkoholem, papierosami i narkotykami.
 • Labilność emocjonalna dzieci i młodzieży.
 • Metoda „Dialogu Motywującego” w wychowaniu i resocjalizacji młodzieży.
 • Aspekty prawne rozwiązywania trudnych sytuacji w szkole/placówce.

Umiejętności psychologiczne i interpersonalne

 • Skuteczny nauczyciel – jak to zrobić?
 • Superwizja jako forma rozwoju osobistego.
 • Znaczenie komunikacji interpersonalnej w pracy nauczyciela.
 • Rola współpracy nauczycieli w podnoszeniu efektywności nauczania.
 • „Kalejdoskop temperamentów” – jak współpracować z kimś, kogo trudno zrozumieć i jak zrozumieć kogoś, z kim trudno współpracować?
 • Budowanie pozytywnych relacji nauczyciela z uczniami.
 • Budowanie autorytetu nauczyciela.
 • Co mówi nasze ciało? Body language.
 • Wzrok – dlaczego każdy człowiek widzi inaczej?
 • Efektywna komunikacja z klasą/grupą.
 • Emisja głosu.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Realizujemy także szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce określonej przez szkołę/placówkę.

Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej przyjmujemy na podstawie wypełnionej karty zamówienia szkolenia, przesłanej faksem lub pocztą.