logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Tematy szkoleń rad pedagogicznych

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022.

Tematy zapisane czcionką pogrubioną korespondują z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 oraz z zadaniami nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty.

Organizacja pracy szkoły

 1. Zdalna szkoła, zdalne lekcje – jak efektywnie organizować proces kształcenia zdalnego?
 2. Wykorzystanie doświadczeń zdalnego nauczania w edukacji
 3. Diagnoza i rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze w bieżącej pracy szkoły ukierunkowane na przeciwdziałanie postpandemicznym problemom uczniów
 4. Jak wspierać uczniów po powrocie do szkoły po pandemii? Problemy psychologiczne, emocjonalne i wychowawcze
 5. Wsparcie emocjonalne i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią
 6. Powrót do szkół. Łagodzenie skutków izolacji i gwałtownych zmian
 7. Jak wspierać uczniów w procesie kształcenia w nowej rzeczywistości szkolnej?
 8. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów
 9. Otwórz się na innowację – prawo, teoria, praktyka edukacyjna
 10. Jak wzrosną moje edukacyjne akcje, gdy wprowadzę innowację?
 11. RODO w szkole/placówce oświatowej
 12. Monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych/ponadpodstawowych
 13. Działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury
 14. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych
 15. Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
 16. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie
 17. Jak scalić i zaangażować zespół po kryzysie? Współpraca i zaufanie
 18. Jak wrócić do normalności szkolnej po epidemii?
 19. Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w wersji tradycyjnej i elektronicznej
 20. Grunt to bezpieczeństwo – planowanie działań oraz współpracy organów szkoły/placówki w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole/placówce
 21. Promocja szkoły/placówki oświatowej
 22. Wizerunek szkoły zależy od Ciebie
 23. Prawa i obowiązki nauczycieli, odpowiedzialność karna i dyscyplinarna

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela

 1. Wybór, konstruowanie programów własnych w świetle podstawy programowej i metodyki nauczania
 2. „Kompetentny nauczyciel – kompetentni uczniowie” – nauczyciel jako kreator procesu edukacyjnego
 3. Twórcze myślenie, jako umiejętność wspomagająca proces uczenia się i rozwiązywania problemów
 4. Praca domowa, jako mądra inwestycja edukacyjna
 5. Heksy edukacyjne – pomysł na innowację metodyczną
 6. Techniki uczenia się i motywowania
 7. Jak uczyć, żeby nauczyć – zasady skutecznej edukacji
 8. Sztuka i teoria skutecznego nauczania
 9. Strategie skutecznej nauki w epoce cyfrowej
 10. „Znaleźć złoty środek”, czyli jak osiągnąć cele edukacyjne stosując TIK oraz inne metody aktywizujące
 11. Kształcenie kompetencji kluczowych w różnych sytuacjach edukacyjnych
 12. Kształcenie myślenia naukowego uczniów
 13. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej/ponadpodstawowej
 14. Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?
 15. Jak podzielić się z uczniem odpowiedzialnością za proces uczenia się?
 16. Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?
 17. Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się
 18. Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się?
 19. O motywacji klasycznie i nowatorsko
 20. Jak motywować uczniów do nauki?
 21. Metoda Dialogu Motywującego w pracy z niezmotywowanym uczniem
 22. Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów – zadania szkoły i przedszkola
 23. Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniajacej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa
 24. Kreatywność. Jak wyzwalać kreatywność i myślenie innowacyjne?
 25. Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów
 26. Rozwijanie kreatywności uczniów w aspekcie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
 27. Uczeń w roli twórczego badacza – jak wspomagać myślenie na poziomie analizy, syntezy i ewaluacji?
 28. Uczeń zdolny – rozwijanie potencjału ucznia
 29. Jak funkcjonują uczniowie z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych i w jaki sposób im pomóc?
 30. Jak wspierać uczniów w pokonywaniu trudności edukacyjnych?
 31. Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z mózgiem?
 32. Metody „przyjazne mózgowi” – jak rozwijać potencjał uczniów wykorzystując techniki neurodydaktyczne?
 33. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej
 34. Jak kształtować u uczniów postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne?
 35. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne
 36. Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych
 37. Indywidualizacja kształcenia – 7 pomysłów na Twoją lekcję

Ocenianie osiągnięć uczniów

 1. Ocenianie to wyzwanie – prawo a praktyka i przyzwyczajenia
 2. Ocena i jej rola w monitorowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów
 3. Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się
 4. Jak oceniać, aby uczyć? Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia
 5. Planowanie lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego
 6. Sposoby ewaluacji pracy uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w kontekście realizacji podstawy programowej

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 1. Uczeń niepełnosprawny w szkole/placówce
 2. Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych
 3. Jak nie pobłądzić na tej ścieżce? – zindywidualizowana ścieżka kształcenia w praktyce
 4. Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia, zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
 5. Uczniowie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i w szkole ogólnodostępnej – realistycznie i praktycznie
 6. Wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w pracy zdalnej
 7. Specyficzne trudności w nauce – przyczyny, objawy, możliwości działań terapeutycznych
 8. WOPFU – kiedy, po co i komu?
 9. Jak redagować programy zajęć specjalistycznych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi?
 10. Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej – specyfika funkcjonowania, metody pracy
 11. Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu i fobia szkolna
 12. Praca z dziećmi słabo słyszącymi i niesłyszącymi w szkole/placówce ogólnodostępnej
 13. Łobuziak czy cicha myszka? Niegrzeczne czy niezgrabne – dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w domu, przedszkolu i szkole
 14. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa
 15. Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce
 16. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w przedszkolu, szkole, placówce
 17. Dokumentowanie oraz ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom/uczniom w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej
 18. Wybrane metody terapii i wspomagania w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną
 19. Wspomagać ucznia czy nauczyciela – zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)
 20. Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji

 1. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów w aspekcie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
 2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
 3. Motywowanie uczniów z wykorzystaniem narzędzi TIK – Nearpod, Jamboard, Storyjumper
 4. Obsługa narzędzi i platform online do prowadzenia zajęć zdalnych
 5. Jak skutecznie prowadzić zajęcia online? – wykorzystanie platformy Google Classroom i Hangouts Meet w komunikacji z uczniami i nauczycielami
 6. Dysk Google w pracy zdalnej nauczyciela
 7. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
 8. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu zdalnym
 9. Narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie edukacji
 10. Jak roztropnie korzystać z narzedzi cyfrowych – metody aktywizujące nie tylko w czasie nauki zdalnej
 11. Roztropne korzystanie z zasobów Internetu
 12. Microsoft Teams w praktyce – organizacja procesów edukacyjnych
 13. Bezpłatny Office 365 dla szkoły – w rękach nauczyciela
 14. Narzędzia Microsoft Office 365 – praca zdalna
 15. Dydaktyka medialna – zastosowanie TIK w pracy nauczyciela
 16. Wykorzystanie wirtualnych tablic internetowych – multimedialnych w procesie edukacyjnym

Wychowawcze umiejętności nauczyciela

 1. O potrzebie wychowania do wartości
 2. Kształtowanie pozytywnych postaw i wychowanie ku wartościom, jako wyzwanie współczesnej szkoły
 3. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz budowanie poczucie bezpieczeństwa
 4. „Uczeń świadomym konsumentem” – jak kształtować postawy prośrodowiskowe uczniów?
 5. Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów – sprawdzone pomysły na aktywny udział w życiu szkoły i środowiska
 6. Poczucie własnej wartości – jak je wspierać i rozwijać w codziennej pracy wychowawczej z uczniami?
 7. Umiejętności społeczne ucznia
 8. Stres w trudnych czasach. Jak chronić, motywować i wspierać?
 9. Zagubieni w szkole. Alternatywne spojrzenie na trudności wychowawcze
 10. Dominujące i uległe zachowania uczniów
 11. Dziecko/uczeń w kryzysie
 12. Procedury postępowania z uczniem trudnym – szkolenie dla nauczycieli i wychowawców
 13. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”
 14. Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie", jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci
 15. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zadań programu wychowawczo-profilaktycznego
 16. Realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci
 17. Wychowanie i profilaktyka w szkole, czyli sposoby realizacji zadań wychowawczych szkoły tradycyjnie i na odległość
 18. Jak uczyć solidarności społecznej – pomysły nie tylko na lekcje
 19. Skuteczne metody wychowawcze
 20. Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?
 21. Procedury postępowania w przypadku przemocy i agresji wśród uczniów
 22. Przemoc wśród dzieci, młodzieży, młodocianych – zagrożenia i możliwe skutki natychmiastowe oraz konsekwencje długofalowe; przyczyny oraz przeciwdziałanie i profilaktyka
 23. Przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oświatowych
 24. Cyberprzemoc – zagrożenia wirtualnego świata dla ucznia
 25. Stop cyberprzemocy! Bezpieczeństwo uczniów w sieci
 26. Przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni
 27. Substancje psychoaktywne – zagrożenia wynikające z używania przez dzieci i młodzież; elementy profilaktyki uzależnień
 28. Uzależnienia niechemiczne – młodzież jako grupa ryzyka
 29. Infoholizm, cyberprzemoc i inne zagrożenia internetowe
 30. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
 31. Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji
 32. Przeciwdziałanie depresji u dzieci i młodzieży
 33. Żałoba dziecka i nastolatka
 34. Diagnoza typów uczniów, czyli jak radzić sobie ze zbiorem indywidualności w klasie lub grupie wychowawczej?
 35. Jak dostrzegać problemy ucznia w domu i w środowisku?
 36. Konsekwencje „zdalnego” życia dzieci i młodzieży w okresie pandemii – o czym każdy nauczyciel i rodzic wiedzieć powinien?
 37. Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?
 38. Skuteczna komunikacja z rodzicami – 12 wskazówek do pracy z trudnymi rodzicami
 39. Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole
 40. Gry towarzyskie i edukacyjne do wykorzystania na godzinie wychowawczej
 41. Ciekawa lekcja wychowawcza – pomysły do wykorzystania

Umiejętności psychologiczne i interpersonalne

 1. Szczęśliwy nauczyciel – jak osiągnąć dobrostan?
 2. Kompetencje coachingowe w pracy nauczyciela
 3. Warsztat aktywnego nauczyciela czyli jak prowadzić tutoring?
 4. Warsztat budowania autorytetu w klasie szkolnej, czyli słów kilka o nauczycielu w roli lidera
 5. Kompetencje emocjonalne w pracy nauczyciela/wychowawcy
 6. Kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie rozwiązywania konfliktów i budowania relacji
 7. Pokoleniowa różnorodność, czyli uczniowie, nauczyciele i rodzice razem
 8. Empatia u uczniów i nauczycieli – jak ją kształtować i rozwijać?
 9. Warsztat rozwoju osobistego dla nauczycieli
 10. „Można się palić, ale nie warto się wypalić” – wypalenie zawodowe w pracy dobrego nauczyciela

Zdrowie uczniów i profilaktyka

 1. SARS-CoV-2/COVID-19 – zasady postępowania i działania celowe zmniejszające zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się; co robić, by zapewnić bezpieczeństwo w czasie pandemii?
 2. Profilaktyka chorób wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych i pasożytniczych
 3. Dziecko/uczeń przewlekle chory – padaczka, cukrzyca i astma
 4. Zdrowy kręgosłup
 5. Jak kształtować postawy prozdrowotne uczniów?
 6. Promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki otyłości
 7. Zasady żywienia – jak zapobiegać chorobom dzieci i młodzieży za pomocą właściwie dobranej diety?
 8. Ruch to zdrowie – aktywność fizyczna jako lek i ważne działanie profilaktyczne
 9. Dbałość o zdrowie w okresie dojrzewania
 10. Pierwsza pomoc przedmedyczna

Nowe tematy, dodane w trakcie roku szkolnego

 1. Metoda projektów
 2. Przedszkole artystyczne – innowacyjna praca w przedszkolu wg koncepcji Reggio Emilia
 3. Edukacja matematyczna w przedszkolu i klasach I–III – niekonwencjonalnie
 4. Edukacja matematyczna w przedszkolu i klasach I–III z darami Froebla wg koncepcji B. Bilewicz „Matematyczny dar”
Realizujemy także szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce określonej przez szkołę/placówkę.

Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej przyjmujemy na podstawie wypełnionej karty zamówienia szkolenia, przesłanej faksem lub pocztą.