logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Tematy szkoleń rad pedagogicznych

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021.

Tematy zapisane czcionką pogrubioną korespondują z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 oraz z zadaniami nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty.

Organizacja pracy szkoły

 1. Statut szkoły. Co i jak znowelizować? Co i jak uszczegółowić?
 2. Zdalna szkoła, zdalne lekcje – jak efektywnie organizować proces kształcenia zdalnego?
 3. Wykorzystanie doświadczeń zdalnego nauczania w edukacji.
 4. Jak zorganizować rozwój zawodowy nauczycieli?
 5. Innowacje w edukacji.
 6. Otwórz się na innowację – prawo, teoria, praktyka edukacyjna.
 7. RODO w szkole/placówce oświatowej.
 8. Grunt to bezpieczeństwo – planowanie działań oraz współpracy organów szkoły w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole.
 9. Organizacja kształcenia dorosłych w formach pozaszkolnych.
 10. Monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych/ponadpodstawowych.
 11. Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 12. Jak scalić i zaangażować zespół po kryzysie? Współpraca i zaufanie.
 13. Jak wrócić do normalności szkolnej po epidemii?
 14. Wymagania państwa wobec szkół priorytetami pracy nauczycieli i kryterium doskonalenia pracy szkoły/placówki.
 15. Prawa i obowiązki nauczycieli, odpowiedzialność karna i dyscyplinarna.
 16. Bezpieczeństwo uczniów w szkole/placówce.
 17. Promocja szkoły/placówki oświatowej.

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela

 1. Kształcenie kompetencji kluczowych określonych w podstawie programowej.
 2. Kształcenie kompetencji kluczowych w różnych sytuacjach edukacyjnych.
 3. Planowanie i realizacja lekcji z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych.
 4. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej/ponadpodstawowej.
 5. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 6. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej.
 7. Przestrzenie edukacyjne sprzyjające procesowi uczenia się ucznów.
 8. Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?
 9. „Kompetentny nauczyciel – kompetentni uczniowie” – nauczyciel jako kreator procesu edukacyjnego.
 10. Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?
 11. Twórcze myślenie, jako umiejętność wspomagająca proces uczenia się i rozwiązywania problemów.
 12. Metody i techniki motywujące do uczenia się.
 13. Nauka łatwa i przyjemna – jak pomóc dzieciom osiągnąć sukces.
 14. Heksy edukacyjne – pomysł na innowację metodyczną.
 15. Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z mózgiem?
 16. Aktywizowanie uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 17. Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się.
 18. Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się?
 19. O motywacji klasycznie i nowatorsko.
 20. Jak motywować uczniów do nauki?
 21. Techniki uczenia się i motywowania.
 22. Metoda „Dialogu Motywującego” w pracy z niezmotywowanym uczniem.
 23. Kreatywność. Jak wyzwalać kreatywność i myślenie innowacyjne?
 24. Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów.
 25. Rozwijanie kreatywności uczniów w aspekcie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 26. Kompetencje emocjonalne w praktyce dydaktyczno-wychowawczej.
 27. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej.
 28. Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych.
 29. Prace domowe jako mądra inwestycja edukacyjna.

Ocenianie osiągnięć uczniów

 1. Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się.
 2. Jak oceniać, aby uczyć? Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia.
 3. Planowanie lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego.
 4. Sposoby ewaluacji pracy uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w myśl nowej podstawy programowej.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 1. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej, czyli indywidualizacja kształcenia i dostosowywanie wymagań edukacyjnych w realiach szkolnych.
 4. Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej.
 5. Specyficzne trudności w nauce – przyczyny, objawy, możliwości działań.
 6. Wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w pracy zdalnej.
 7. Metody terapii specyficznych trudności w nauce uczniów.
 8. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 9. Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce.
 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w przedszkolu, szkole, placówce.
 11. Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 12. Metoda integracji sensorycznej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem.

Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji

 1. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Obsługa narzędzi i platform online do prowadzenia zajęć zdalnych.
 3. Jak skutecznie prowadzić zajęcia online? – wykorzystanie platformy Google Classroom i Hangouts Meet w komunikacji z uczniami i nauczycielami.
 4. Dysk Google w pracy zdalnej nauczyciela.
 5. Tworzenie i prowadzenie kursów zdalnych na platformie Moodle.
 6. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
 7. Dydaktyka medialna – wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela.
 8. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu zdalnym.
 9. Microsoft Teams w praktyce – organizacja procesów edukacyjnych.
 10. Bezpłatny Office 365 dla szkoły – w rękach nauczyciela.
 11. Narzędzia Microsoft Office 365 – praca zdalna.
 12. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym.
 13. Wykorzystanie monitora interaktywnego w nauczaniu przedmiotowym.

Wychowawcze umiejętności nauczyciela

 1. O potrzebie wychowania do wartości.
 2. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w procesie nauczania i wychowania.
 3. Wychowanie i profilaktyka w szkole, czyli sposoby realizacji zadań wychowawczych szkoły tradycyjnie i na odległość.
 4. Skuteczne metody wychowawcze.
 5. Jak uczyć solidarności społecznej – pomysły nie tylko na lekcje.
 6. Dyscyplina w klasie.
 7. Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?
 8. Przemoc wśród dzieci, młodzieży, młodocianych – zagrożenia i możliwe skutki natychmiastowe oraz konsekwencje długofalowe; przyczyny oraz przeciwdziałanie i profilaktyka.
 9. „W twojej klasie też tak robią?” Przemoc relacyjna dzieci i młodzieży; sposoby diagnozowania i rozwiązywania problemów wykluczenia ucznia.
 10. Procedury postępowania w przypadku przemocy i agresji wśród uczniów.
 11. Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych.
 12. Substancje psychoaktywne – zagrożenia wynikajace z używania przez dzieci; elementy profilaktyki uzależnień.
 13. Pokolenie Y, pokolenie Google wyzwaniem dla nauczyciela.
 14. Stop cyberprzemocy! Bezpieczeństwo uczniów w sieci.
 15. Uzależnienia niechemiczne – młodzież jako grupa ryzyka.
 16. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 17. Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji u dzieci i młodzieży.
 18. Przeciwdziałanie depresji u dzieci i młodzieży.
 19. Praca wychowawcza z dziećmi przeżywającymi trudności wieku dorastania (problem z samooceną i poczuciem własnej wartości, depresja młodzieńcza, używki).
 20. Poczucie własnej wartości, czyli słów kilka o sposobach wzmacniania samooceny uczniów.
 21. Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole.
 22. Nauczyciel i rodzic w koalicji – budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów.
 23. Skuteczna współpraca z rodzicami w szkołach i placówkach.
 24. Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?
 25. Skuteczna komunikacja z rodzicami (także trudnymi).
 26. Ciekawa lekcja wychowawcza – pomysły do wykorzystania.

Umiejętności psychologiczne i interpersonalne

 1. Kompetencje zawodowe nauczyciela i wychowawcy – o nowoczesnym modelu nauczania i wychowania.
 2. Kompetencje coachingowe w pracy nauczyciela.
 3. Warsztat aktywnego nauczyciela czyli jak prowadzić tutoring?
 4. Kompetencje emocjonalne w pracy nauczyciela/wychowawcy.
 5. Kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie rozwiązywania konfliktów i budowania relacji.
 6. Warsztat budowania autorytetu w klasie szkolnej, czyli słów kilka o nauczycielu w roli lidera.
 7. Wypalenie zawodowe w pracy dobrego nauczyciela – paradoks czy rzeczywistość?
 8. Trening radzenia sobie ze stresem i relaksacji, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych – biofeedacku i mindfulness.
 9. Emisja głosu.
 10. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Realizujemy także szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce określonej przez szkołę/placówkę.

Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej przyjmujemy na podstawie wypełnionej karty zamówienia szkolenia, przesłanej faksem lub pocztą.