Temat szkolenia

Zwrot podatku akcyzowego w 2023 r. Kluczowe problemy ze zwrotem podatku akcyzowego

Informacje

Start

12.12.2022 (pon.), 09:00

Lokalizacja

Online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe i od podstaw omówienie problemów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa NSA i WSA oraz stanowiska doktryny i Ministerstwa Rolnictwa. Szczególna uwaga zostanie poświęcona nieprawidłowościom stwierdzanym w praktyce kontrolnej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, zawierające prezentowane slajdy ze szkolonego tematu, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, treści aktów normatywnych z zakresu szkolenia, a także przykładowe wzory (9 wzorów):

 • decyzji pozytywnej w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (pierwszy i drugi termin) – 3 przykłady
 • decyzji odmownej,
 • postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
 • decyzji zmieniającej decyzję o zwrocie podatku akcyzowego,
 • decyzji po wznowieniu postępowania ( pierwszy i drugi termin)
 • klauzuli informacyjnej (RODO).

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do skarbników, sekretarzy miast i gmin, a także pracowników urzędów gmin, zajmujących się przyjmowaniem wniosków, wydawaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom.

Program szkolenia


 1. Jaka jest idea zwrotu podatku akcyzowego?

 2. Podmiot uprawniony do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego:

  • pojęcie producenta rolnego, w jakiej dacie producent rolny powinien posiadać ten status?,

  • czy zwrot przysługuje dzierżawcy/posiadaczowi samoistnemu?,

  • czy dla zwrotu akcyzy istotne jest posiadanie (współposiadanie) czy własność (współwłasność) gruntów?

  • czy zwrot przysługuje producentowi, który ma zaległości podatkowe?,

  • zwrot podatku w przypadku współposiadania gruntów,

  • postępowanie w przypadku małżonków, będących współposiadaczami gruntów gospodarstwa rolnego?,

  • śmierć producenta a zwrot podatku akcyzowego; czy spadkobiercy należy się zwrot?,

  • czy zwrot podatku na bydło przysługuje rolnikowi, który nie posiada gospodarstwa rolnego?

  • czy należy potwierdzać istnienie ustnej dzierżawy?

  • czy żona może użyć faktur wystawianych na męża przy składaniu wniosku o zwrot akcyzy za paliwo, w przypadku gdy małżeństwo posiadało wspólne gospodarstwo rolne, faktury za paliwo były wystawiane na męża, a mąż zmarł? 3. Właściwość miejscowa w zakresie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. Organ właściwy w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w sytuacji gdy z wnioskiem występuje organ podlegający wyłączeniu od załatwienia sprawy (np. wójt, zastępca wójta, skarbnik)?

 4. Na jaki dzień ustalamy stan posiadania? Pojęcie gospodarstwa rolnego, jakie grunty wliczać do powierzchni gospodarstwa rolnego? Co w sytuacji gdy użytki rolne zajęte są na prowadzenie działalności gospodarczej; sprzedaż gruntów a zwrot podatku akcyzowego? Zmiana w stanie posiadania w trakcie roku.

  • czy zwrot podatku akcyzowego przysługuje na grunty rolne zabudowane albo użytki rolne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza?

  • czy zwrot podatku przysługuje na grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako nieużytki (N) albo grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. 5. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Stawka zwrotu podatku akcyzowego. Pojęcie rocznego limitu zwrotu. Zasady ustalania limitu zwrotu. Na jaką datę ustalać limit zwrotu liczony w oparciu o powierzchnię gruntów? Czy limit ulega zmianie?

 6. Limit zwrotu dla hodowców bydła. Zasady ustalania dużych jednostek przeliczeniowych.

 7. Ustalanie kwoty zwrotu podatku akcyzowego, czy zwrot akcyzy za bydło można otrzymać tylko w gminie siedziby stada?

 8. Niedopuszczalność zwrotu podatku akcyzowego.

 9. Procedura składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego i załącznika do wniosku, w tym: terminy składania wniosku (czy można rozpatrzyć wniosek złożony po terminie?); dokumenty gromadzone w toku postępowania; czy w okresie stanu epidemii wydajemy decyzję o zwrocie podatku akcyzowego?  jakie elementy powinna zawierać decyzja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej?

  • czy istotny jest dzień wpływu wniosku do urzędu, czy dzień nadania wniosku na poczcie?

  • czy do wniosku rolnicy powinni dołączyć spis wszystkich faktur?

  • czy jest możliwość uzupełnienia wniosku po 31 sierpnia?

  • czy organ powinien weryfikować rodzaj nabywanego paliwa oraz DJP?

  • czy dokumenty z ARMiR powinny być załączone do wniosku sierpniowego?

  • czy można ustalić nowy limit w sierpniu? Czy należy wziąć pod uwagę limit zbywcy gruntu?

  • co, jeśli nieprawidłowo naliczono limit i kwotę zwrotu? Czy należy wydać decyzję zmieniającą czy postanowienie o sprostowaniu?

  • jeśli podatnik zmarł, a nie zostały wypłacone pieniądze, to czy zwrot powinien być wypłacony spadkobiercy?

  • czy rolnik może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego z tytułu posiadanego bydła w gminie, w której nie posiada gruntów?

  • czy producent rolny w II turze wniosku o zwrot podatku akcyzowego, może wykazać większą powierzchnię użytków rolnych?

  • czy producentowi rolnemu przysługuje zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego, gdy w danej gminie nie ma użytków rolnych?

  • w jakiej gminie rolnik może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej?

  • czy grunty rolne zabudowane mogą zostać zaliczone do gruntów wykorzystywanych do produkcji rolnej?

  • czy organ podatkowy powinien odmówić wszczęcia postępowania o zwrot podatku akcyzowego na wniosek podatnika, z powodu niezłożenia go w terminie?

  • czy o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego może ubiegać się jedno z rodzeństwa, które prowadzi gospodarstwo rolne po zmarłym bracie?

  • czy rolnik, który ubiega się o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, może dostarczyć fakturę potwierdzającą zakup oleju napędowego, którą otrzymał mailem?

  • czy o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego może ubiegać się jedno z rodzeństwa, które prowadzi gospodarstwo rolne po zmarłym bracie?

  • czy wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami oraz decyzja o przyznaniu zwrotu podatku podlegają opłacie skarbowej?

  • czy faktury (paragony) wystawione na drugiego małżonka mogą być uwzględnianie przy zwrocie podatku akcyzowego?

  • czy syn (córka), który nabył gospodarstwo rolne może przedłożyć faktury zakupu oleju napędowego dokonanego przez rodziców? 10. Procedura wydawania i zmiany decyzji – stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej; Obowiązek informacyjny gmin w związku z RODO. Elementy decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 11. Kody CN; Czy od biopaliwa przysługuje zwrot podatku akcyzowego; przedkładanie faktur przez małżonków, członków rodziny. czy zwrot przysługuje na każdy olej napędowy o nazwie „diesel”? czy organ powinien prowadzić postępowanie w zakresie ustalenia jakiego rodzaju olej zakupił producent rolny? Czy olej napędowy Verva wlicza się do zwrotu podatku akcyzowego?

 12. Za jaki okres należy uwzględnić faktury do zwrotu? Czy na fakturze musi być umieszczony kod CN? Adnotacje na fakturze.

 13. Czy producent rolny może:

  1. załączyć do wniosku zamiast faktur paragon z NIP?

  2. przedstawić paragon, gdy nie ma nadanego NIP

  3. przedstawić kopię paragonu z NIP?

  4. czy możemy przyjąć duplikat faktury do wniosku?

  5. co w sytuacji, gdy rolnik nie ma nadanego numeru NIP? Przy wystawianiu faktury wskazywał numer PESEL. Czy taki rolnik może przedstawić paragon?

  6. czy należy naliczyć limit, w sytuacji gdy wnioskodawca składa wniosek w jednej z gmin gdzie posiada tylko 0,75 ha użytków rolnych ale w innej gminie posiada gospodarstwo rolne?

  7. czy faktury potwierdzające zakup oleju w innym województwie przyjmujemy bez żadnego dodatkowego wyjaśnienia? 14. E – faktury, faktura z odroczonym terminem płatności, faktury dokumentujące sprzedaż oleju napędowego do pojazdów samochodowych. czy faktura powinna zawierać kod CN?

 15. Terminy wypłaty zwrotu podatku. Zajęcie komornicze i co dalej? Czy komornikowi możemy przelewać pieniądze?

 16. Raport NIK w zakresie prawidłowości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nieprawidłowości w praktyce kontrolnej.

 17. Pomoc publiczna w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.

 18. Problemy w zakresie zwrotu podatku akcyzowego w związku z wnioskami złożonymi w sierpniu.

 19. Omówienie wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

 20. Sporządzenie wniosku o przekazanie gminie dotacji na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

 21. Sporządzenie sprawozdania i rozliczenia dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego.

 22. Postępowanie w przypadku nienależnego pobrania zwrotu podatku lub w nadmiernej wysokości.

 23. Pytania i dyskusja.

Osoba prowadząca kurs

Radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej, egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content