Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Znowelizowane i przejrzyste postępowanie administracyjne – KPA i doręczenia elektroniczne po zmianie ustawy. Redagowanie pism zgodnych z prawem i zasadami prostego języka urzędowego.

Informacje

Start

16.02.2024 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Szkolenie pozwoli zapoznać się ze wszystkimi tymi znowelizowanymi zagadnieniami prawnymi oraz z nowymi mechanizmami doręczeń elektronicznych, od których uzależnione będzie prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych. Uczestnicy nabędą kompetencje pozwalające im prawidłowo wszcząć, prowadzić i zakończyć postępowanie administracyjne, zminimalizować ryzyko stwierdzenia nieprawidłowości. Podczas spotkania uczestnicy poznają zbiór dobrych praktyk w zakresie KPA oraz otrzymają gotowe rozwiązania najczęściej występujących problemów w procedurze administracyjnej.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów administracji publicznej samorządowej i rządowej wszystkich szczebli i instancji. Osoby biorące udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez podmioty i instytucje publiczne.

Program szkolenia

1. Wszczęcie postępowania.
1) Wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek strony. Moment wszczęcia postępowania i bieg terminu załatwienia sprawy. Odmowa wszczęcia postępowania.
2) Ustalanie właściwości organu. Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością. Zwrot podania.
3) Wymogi formalne podań. Braki formalne i wezwanie do ich usunięcia. Pozostawienie podania bez rozpoznania. Zarzut bezczynności.
4) Obowiązki informacyjne wobec stron i innych uczestników postępowania.
2. Terminy.
1) Rodzaje terminów. Upływ terminu. Wyznaczanie nowego terminu i zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.
2) Ponaglenie po nowelizacji z listopada 2022 r. i jego konsekwencje dla urzędu i urzędnika.
3) Skarga na bezczynność.
3. Doręczenia.
1) Sposoby doręczeń w postępowaniu administracyjnym. Skuteczność doręczeń. Wpływ doręczeń na prawidłowość postępowania. Konsekwencje naruszeń procedury doręczenia.
2) Doręczenia właściwe, zastępcze, fikcyjne, elektroniczne po nowelizacji, przez publiczne obwieszczenia. Zasady i podstawy prawne dalszego stosowania doręczeń za pośrednictwem ePUAP.
3) Doręczenia na podstawie znowelizowanej ustawy o doręczeniach elektronicznych. Nowe terminy uruchomienia PURDE i PUH dla różnych kategorii podmiotów publicznych w związku ze zmianą ustawy oraz nowym komunikatem i stanowiskiem Ministra Cyfryzacji.
4. Zasady przejrzystego redagowania pism w postępowaniu administracyjnym.
1) Podstawy prawne stosowania poprawnego języka urzędowego w postępowaniu administracyjnym – które ustawy nakładają na administrację publiczną obowiązek posługiwania się poprawnym i przejrzystym językiem?
2) Sposoby bezpiecznego upraszczania przekazu w pismach urzędowych – kilka prostych i skutecznych metod, dzięki którym pisma urzędowe stają się zrozumiałe dla każdego adresata i sprawiają, że praca urzędnika jest bardziej efektywna.
3) Zabiegi redakcyjne poprawiające estetykę pism i dokumentów urzędowych.

Osoba prowadząca kurs

Radca prawny, urzędnik służby cywilnej, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i języka urzędowego. Od kilkunastu lat stale współpracuje z urzędami terenowych organów administracji rządowej w Lublinie. Od 2009 roku przeszkolił kilka tysięcy urzędników. Prowadzi po kilkadziesiąt szkoleń rocznie dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli z tematyki kodeksu postępowania administracyjnego, redagowania korespondencji urzędowej i języka urzędowego. Autor wielu wysoko ocenionych szkoleń zamkniętych, m.in. dla ministerstw, organów centralnych, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów miast i gmin, publicznych służb zatrudniania.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content