Temat szkolenia

ZNOWELIZOWANE I PRZEJRZYSTE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO WDROŻENIU DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH. REDAGOWANIE PISM ZGODNYCH Z PRAWEM I ZASADAMI PROSTEGO JĘZYKA URZĘDOWEGO.

Informacje

Start

22.09.2023 (pt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Szkolenie pozwoli zapoznać się ze wszystkimi tymi znowelizowanymi zagadnieniami prawnymi oraz z nowymi mechanizmami doręczeń elektronicznych, od których uzależnione będzie prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów administracji publicznej samorządowej i rządowej wszystkich szczebli i instancji. Osoby biorące udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez podmioty i  instytucje publiczne.

Program szkolenia

1. Wszczęcie postępowania.
1) Wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek strony. Moment wszczęcia postępowania i bieg terminu załatwienia sprawy. Odmowa wszczęcia postępowania.
2) Ustalanie właściwości organu. Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością. Zwrot podania.
3) Wymogi formalne podań. Braki formalne i wezwanie do ich usunięcia. Pozostawienie podania bez rozpoznania. Zarzut bezczynności.
4) Obowiązki informacyjne wobec stron i innych uczestników postępowania.
2. Terminy.
1) Rodzaje terminów. Upływ terminu. Wyznaczanie nowego terminu i zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.
2) Ponaglenie po nowelizacji z listopada 2022 r. i jego konsekwencje dla urzędu i urzędnika.
3) Skarga na bezczynność.
3. Doręczenia.
1) Sposoby doręczeń w postępowaniu administracyjnym. Skuteczność doręczeń. Wpływ doręczeń na prawidłowość postępowania. Konsekwencje naruszeń procedury doręczenia.
2) Doręczenia właściwe, zastępcze, fikcyjne, elektroniczne po nowelizacji, przez publiczne obwieszczenia. Dalsze stosowanie ePUAP.
3) Doręczenia na podstawie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Uruchomienie PURDE i PUH w związku z komunikatem Ministra Cyfryzacji z 29 maja 2023 r.
4. Zasady przejrzystego redagowania pism w postępowaniu administracyjnym.
1) Podstawy prawne stosowania poprawnego języka urzędowego w postępowaniu administracyjnym – które ustawy nakładają na administrację publiczną obowiązek posługiwania się poprawnym i przejrzystym językiem?
2) Sposoby bezpiecznego upraszczania przekazu w pismach urzędowych – kilka prostych i skutecznych metod, dzięki którym pisma urzędowe stają się zrozumiałe dla każdego adresata i sprawiają, że praca urzędnika jest bardziej efektywna.
3) Zabiegi redakcyjne poprawiające estetykę pism i dokumentów urzędowych.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, urzędnik służby cywilnej, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i języka urzędowego. Od kilkunastu lat stale współpracuje z urzędami terenowych organów administracji rządowej w Lublinie. Od 2009 roku przeszkolił kilka tysięcy urzędników. Prowadzi po kilkadziesiąt szkoleń rocznie dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli z tematyki kodeksu postępowania administracyjnego, redagowania korespondencji urzędowej i języka urzędowego. Autor wielu wysoko ocenionych szkoleń zamkniętych, m.in. dla ministerstw, organów centralnych, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów miast i gmin, publicznych służb zatrudniania.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content