Temat szkolenia

ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2023 r.

Informacje

Start

21.04.2023 (pt.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

W pierwszej części trener omówi zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej, które wejdą w życie 7.04.2023 r. Zmiany dotyczą wielu obszarów prawa pracy, poczynając od redagowania treści umowy o pracę, poprzez akty wewnątrzzakładowe, dokumentację pracowniczą, bezpieczeństwo pracy, a kończąc na świadczeniach przysługujących pracownikom wykonującym pracę zdalną. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiają się przy wdrożeniu zmian. W ramach materiałów szkoleniowych uczestnicy otrzymają m.in wzory dokumentów, które będzie można zastosować w praktyce.

W drugiej części szkolenia trener przedstawi zmiany w zakresie kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Zmiany te wchodzą w życie 21.02.2023 r. Zaprezentowany zostanie zarówno aspekt dotyczący regulacji wewnątrzzakładowych, jak i materia dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników. W trakcie szkolenia uwzględniona zostanie również zmiana Rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, która modyfikuje sposób prowadzenia akt osobowych pracownika.

W trzeciej części szkolenia trener przedstawi zmiany, które wejdą w życie w drugim kwartale br. na mocy ustawy z dnia 8.02.2023 r. Nowelizacja Kodeksu pracy mająca na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców oraz opiekunów. Ustawa ta ma na celu m.in. poszerzenie uprawnień pracowników – rodziców/opiekunów, a także zrównanie ochrony osób świadczących pracę na podstawie umowy na czas określony w sposób zbliżony do tej, która obowiązuje przy zatrudnieniu bezterminowym. Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie projektowanych zmian w prawie pracy tak, aby przygotować się na wdrożenie ich w zakładzie pracy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, osób kierujących pracownikami, jak również każdego, dla którego w kręgu zainteresowania pozostaje szeroko rozumiane prawo zatrudnienia.

Program szkolenia

I. Praca zdalna.
1) Podstawa prawna wdrożenia pracy zdalnej po zmianach ze szczególnym uwzględnieniem przepisów wykonawczych.
2) Praktyczne rozumienie nowej definicji pracy zdalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia kilku miejsc pracy.
3) Praktyczne rozróżnienie całkowitej i częściowej pracy zdalnej.
4) Przesłanki wdrożenia pracy zdalnej na polecenie pracodawcy – wzór.
5) Rozszerzona pisemna informacja o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej – wzór.
6) Równe traktowanie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji przy pracy zdalnej – nowy obowiązek informacyjny pracodawcy.
7) Okazjonalna praca zdalna – wdrożenie jej „krok po kroku” – wzór.
8) Forma i dokumentowanie powierzenia pracy zdalnej – ewidencja czasu pracy, ewidencja wykonanych czynności, sposób potwierdzania obecności w pracy.
9) Obligatoryjne elementy przepisów wewnątrzzakładowych.
10) Materiały i narzędzia pracy oraz instalacja i serwis sprzętu.
11) Wniosek o pracę zdalną pracownika uprzywilejowanego – wzór.
12) Zasady zwrotu kosztów związanych z pracą zdalną.
13) Obowiązek wypłaty ryczałtu oraz ekwiwalentu przy pracy zdalnej.
14) Kontrola w miejscu świadczenia pracy w ramach pracy zdalnej – protokół, osoby upoważnione, uzgodnienie terminu, uprawnienia pracodawcy w razie stwierdzenia nieprawidłowości.
15) Monitoring a kontrola na przykładzie pracy zdalnej.
16) Obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bhp ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego oraz organizacji stanowiska pracy – wzory.
17) Wykaz prac, które nie mogą być realizowane zdalnie.
18) Miejsce i okres przechowywania dokumentacji związanej z pracą zdalną.
19) Czas pracy podczas pracy zdalnej – wzory.
20) Badanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy podczas pracy zdalnej.
II. Kontrola trzeźwości pracowników, a także kontrola na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.
1) Dopuszczalność prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu w ich organizmie.
2) Praktyczny aspekt przesłanych legalizujących kontrolę trzeźwości pracowników oraz osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
3) Niezbędne elementy regulacji wewnątrzzakładowej w zakresie kontroli trzeźwości pracowników.
4) Nowy obowiązek informacyjny pracodawcy, dotyczący zarówno dotychczasowych, jak i nowozatrudnionych pracowników.
5) Kontrola trzeźwości a badanie stanu trzeźwości.
6) Prawo pracownika do wynagrodzenia za okres nieświadczenia pracy z tyt. kontroli/badania trzeźwości.
7) Dokumentowanie przebiegu badania.
8) Nowa część akt osobowych i sposób umieszczania w niej dokumentów związanych z kontrolą trzeźwości pracowników.
9) Obowiązki pracodawcy po stwierdzeniu spożywania przez pracownika alkoholu lub wykazania w trakcie kontroli stężenia alkoholu w organizmie ponad dopuszczalną normę.
10) Przetwarzanie danych osobowych pracowników w trakcie realizacji procedur wewnątrzzakładowych.
11) Odpowiedzialność porządkowa pracownika z tyt. naruszeń przewidzianych w ustawie – zmiana regulaminu pracy.
12) Kontrola trzeźwości osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
III. Wdrożenie do Kodeksu pracy dyrektyw: „work-life balance” oraz w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia.
1) Wzmocnienie ochrony pracowników przy korzystaniu z uprawnień przewidzianych w prawie pracy.
2) Nowe okresy, na które strony mogą zawrzeć umowę o pracę na okres próbny.
3) Modyfikacja elementów umowy o pracę.
4) Praktyczny aspekt zakazu ograniczania dodatkowego zatrudnienia lub świadczenia pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.
5) Modyfikacja treści informacji o warunkach zatrudnienia.
6) Wniosek pracownika o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy – procedura krok po kroku.
7) Nowe uprawnienia pracowników w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
8) Indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego.
9) Zmiana zasad wypłaty zasiłku macierzyńskiego w związku z wydłużeniem urlopu rodzicielskiego.
10) Dodatkowe przerwy od pracy.
11) Wprowadzenie urlopu opiekuńczego oraz zasady jego udzielania.
12) Zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej.
13) Wdrożenie elastycznych form organizacji pracy.
14) Zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego.
15) Doprecyzowanie przepisów dotyczących udzielania urlopu wychowawczego.
16) Wydłużenie okresu, w którym pracownik-rodzic może korzystać ze szczególnych uprawnień z tyt. rodzicielstwa.
17) Wzmocnienie ochrony pracowników zatrudnionych na podstawie umów terminowych.
18) Sankcje z tyt. naruszania nowych przepisów prawa pracy – osoby odpowiedzialne oraz przykłady działania lub zaniechania, za które będzie karać inspektor pracy PIP.
19) Przepisy przejściowe – stosowanie nowych rozwiązań do trwających już stosunków pracy.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy. Na co dzień zajmuje się problematyką prawa pracy, innych stosunków zobowiązaniowych w ramach których świadczona jest praca oraz ochroną danych osobowych. Autor publikacji z zakresu prawa pracy, współorganizator i prelegent licznych konferencji naukowych. Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuje jako trener, stale współpracując z podmiotami zajmującymi się profesjonalną organizacją szkoleń. W 2009 r. ukończył administrację na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2010 r. obronił pracę magisterską na kierunku prawo w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 r. rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content