Temat szkolenia

Zmiany w oświacie wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (tzw. Lex Czarnek 2.0). Nowe obowiązki dyrektorów i samorządu

Informacje

Start

15.12.2022 (czw.), 10:00

Lokalizacja

Online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

W piątek 4 listopada 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta powszechnie nazywana jest ustawą Lex Czarnek 2.0.

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe przewiduje między innymi że:

 • stowarzyszenia i organizacje pozarządowe będą miały prawo prowadzenia zajęć z uczniami pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania przez radę rodziców oraz wydania pozytywnej opinii kuratora oświaty,
 • realizacja obowiązków edukacyjnych poza przedszkolem lub szkołą (tzw. edukacja domowa) będzie możliwa tylko w szkole mieszczącej się w województwie zamieszkania dziecka bądź województwie sąsiadującym. Wniosek o zgodę na edukację domową trzeba będzie złożyć między 1 lipca a 21 września danego roku, zaś egzaminy klasyfikacyjne zawsze będą przeprowadzane stacjonarnie;
 • organ prowadzący nadzór pedagogiczny będzie mógł wydawać osobom prowadzącym niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki polecenie natychmiastowego umożliwienia wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce. Co ważne, niezrealizowanie polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny ma skutkować wykreśleniem danej jednostki wykreśleniem z ewidencji. W przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej niezrealizowanie polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny będzie skutkowało cofnięciem tych uprawnień przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie mógł wystąpić z wiążącym wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o zawieszenie tego dyrektora w pełnieniu przez niego obowiązków w szkole, jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
 • organ nadzoru pedagogicznego zadecyduje o ocenie dyrektora szkoły w przypadku braku porozumienia w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły,
 • rada pedagogiczna zaopiniuje projekt arkusza organizacyjnego, zaś organ nadzoru pedagogicznego będzie monitorował zmiany wprowadzone w zatwierdzonych arkuszach po dniu 30 września danego roku.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin nadzorujących sprawy edukacji w samorządach, do pracowników centrów usług wspólnych (zespołów obsługi oświaty), nauczycieli, dyrektorów szkół publicznych oraz niepublicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia


 1. Powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz powoływanie na ww. stanowisko;

 2. Odwoływanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce;

 3. Działania w szkole lub placówce stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;

 4. Likwidacja szkół;

 5. Tworzenia zespołów szkół lub placówek;

 6. Opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych;

 7. Wzmocnienia nadzoru nad szkołami i placówkami niepublicznymi;

 8. Zawieszania dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków, w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

 9. Ujednolicenia zasad zatrudniania osób niebędących nauczycielami w przedszkolach i szkołach;

 10. Działalności oddziałów przygotowania wojskowego oraz rekrutacja do ww. oddziałów i szkół prowadzonych przez ministra obrony narodowej;

 11. Realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki poza przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego i szkołą;

 12. Dowożenia uczniów do szkół i placówek;

 13. Uporządkowania zadań kuratora oświaty poprzez uchylenie przepisu zobowiązującego kuratora oświaty do opracowywania programów wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody;

 14. Powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, w przypadku, gdy do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;

 15. Składu komisji konkursowej w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki (zespołu szkół lub placówek) oraz terminy ogłaszania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół lub placówek;

 16. Odwoływanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz z innego stanowiska kierowniczego;

 17. Tworzenia szkół filialnych podporządkowanych szkołom artystycznym;

 18. Rekrutacji uczniów będących młodocianymi pracownikami do niepublicznych branżowych szkół i stopnia oraz kierowanie ich na dokształcanie teoretyczne w niepublicznej branżowej szkole i stopnia;

 19. Zmiana dotycząca okresu za jaki jest dokonywana ocena pracy nauczycieli;

 20. Dokonywania oceny pracy nauczycieli;

 21. Skrócenia stażu na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli z dziesięcioletnim okresem pracy w szkole;

 22. Poszerzenia rozwiązań o charakterze przejściowym w zakresie ubiegania się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

 23. Objęcia nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych przepisami rozporządzenia wydawanego przez ministra sprawiedliwości na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

 24. Doprecyzowania kwestii odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela przez osoby rozpoczynające pracę w szkole nieposiadające przygotowania pedagogicznego;

 25. Uelastycznienia ustalania dostępności nauczyciela w szkole dla niektórych grup nauczycieli;

 26. Zwolnienia nauczycieli języka obcego zawodowego z obowiązku realizacji szkoleń branżowych u pracodawców;

 27. Zmian w zakresie wymogów dotyczących dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z zakresu kształcenia ogólnego;

 28. Zmian w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej mające charakter porządkujący i doprecyzowujący;

 29. Ustalania wskaźnika zwiększającego, służącego do obliczania wysokości dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, na podstawie wydatków bieżących z lat, w których szkoły samorządowe uczestniczyły w programie laboratoria przyszłości.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie, finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener realizujący szkolenia dla samorządów lokalnych, firm i instytucji szkoleniowych z zakresu ustroju i struktury oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego, systemu informacji oświatowej oraz prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych. Konsultuje i wdraża modele obsługi wspólnej w jednostkach samorządu lokalnego. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jednostek samorządu lokalnego, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty jak i innym pracownikom tego sektora

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content